VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-10107/2013
Národnej rady
Slovenskej republiky
454
Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, marec 2013