NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-366/2013
541
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. marca 2013
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mikuša, Jána Hudackého, Juraja Miškova a Gabriela Csicsaia na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákonč. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonač. 391/2012 Z. z. (tlač 394) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Pavol G o g a v. r.
Jozef M i k l o š k o v. r.