1
z 19. marca 2013
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1Predmet úpravy
Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
§ 2Účel poskytovania dotácií
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu
a) baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,
b) rozvoja malého a stredného podnikania, c) využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla, d) ochrany spotrebiteľa, e) rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
f) výskumu, vývoja2) a inovácií3).
1) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
2
Podmienky poskytovania dotácií
§ 3
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na
a) plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch (ďalej len "oprávnená osoba"),
b) zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov,4)c) technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti, d) uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie podľa osobitného predpisu,5) e) publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, budovanie náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie,
f) spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť organizácii podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „poverená organizácia“) alebo reprezentatívnemu združeniu baníckych spolkov a cechov.(3) Ak ide o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. a), musí poverená organizácia preukázať počet oprávnených osôb. Ministerstvo poskytne poverenej organizácii dotáciu najviac 100 eur na jednu oprávnenú osobu v príslušnom rozpočtovom roku; dotácie sa poskytujú štvrťročne.
(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť poverenej organizácii na základe písomného poverenia ministerstva; na odstránenie havárie starého banského diela na základe písomného pokynu ministerstva.
(5) Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré činnosti podľa odseku 4, je povinná ich zabezpečiť formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu.7)(6) Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť poverenej organizácii na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie na základe útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(7) Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť poverenej organizácii na útlmový program schválený vládou vo výške päťnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorému skončil pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. a) c) Zákonníka
4) § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
5) Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21. 12. 2010).
6) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
7) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
práce, ak poverená organizácia nedosiahla zisk v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa realizuje útlmový program.
§ 4
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na a) realizáciu programov rozvoja malého a stredného podnikania schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku, 8)b) úhradu prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti, na realizáciu programov podľa písmena a).
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť združeniu právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti na realizáciu programov podľa odseku 1 písm. a).
(3) Dotácia podľa odseku 1 písm. a) sa môže použiť aj na úhradu oprávnených nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva vynaložených v súlade so znením jednotlivých programov rozvoja malého a stredného podnikania. Za oprávnené náklady podľa prvej vety sa považujú všetky náklady, ktoré vznikli od 1. januára rozpočtového roka.
(4) Dotácia podľa odseku 1 písm. b) sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych zástupcov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, maximálne však do výšky 1, 7 násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeň ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku.
(5) Dotácia podľa odseku 1 písm. b) sa môže použiť aj na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti na realizáciu jednotlivých programov rozvoja malého a stredného podnikania. Za oprávnené prevádzkové náklady podľa prvej vety sa považujú všetky prevádzkové náklady, ktoré vznikli od 1. januára rozpočtového roka.
§ 5
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť naa) nainštalovaný slnečný kolektor v rodinnom dome alebo bytovom dome,9) b) zakúpený a nainštalovaný kotol na biomasu v rodinnom dome.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi vykonávajúcemu správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, právnickej osobe vykonávajúcej správu a údržbu bytového a nebytového
8) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
4
fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, spoločenstvu vlastníkov bytov v bytovom dome10) alebo fyzickej osobe nepodnikateľovi.
(3) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť najviac v sume
a) 200 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov najviac na 8 m2 v rodinnom dome žiadateľa, b) 100 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov v bytovom dome žiadateľa najviac na 3 m2 na každý byt v bytovom dome.
(4) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome žiadateľa. Dotáciu možno poskytnúť do 30 % z kúpnej ceny kotla, najviac v sume 1 000 eur.
§ 6
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorých predmet určí ministerstvo vo výzve na predkladanie projektov, ktorú uverejní na svojom webovom sídle každoročne najneskôr do 30. novembra.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť občianskemu združeniu, ktoré a) vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu11) a nevykonáva inú činnosť,
b) vzniklo najmenej jeden rok pred dňom podania žiadosti,
c) preukáže, že z vlastných alebo iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z požadovanej dotácie.
§ 7
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. e) možno poskytnúť na
a) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie, b) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice, c) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,d) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia, e) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky, f) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd, g) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice, h) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,
i) terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu, j) archeologický výskum,12) k) geologické práce,13)
10) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) § 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12) § 36 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
13) § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
5
l) vybrané geodetické a kartografické činnosti,14) m) výkup pozemkov pod infraštruktúru, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete, ktoré žiadateľ uvedie podľa prílohy č. 1, n) náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
o) odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
p) rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
q) výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
r) odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen o) a p) vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej komunikácie,
s) odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda,
t) úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa § 10 ods. 6 písm. g).
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a) obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
b) obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na činnosti uvedené v investičnom zámere15) schválenom vládou.
(3) Na účely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy považujú úlohy súvisiace s výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou a preložkou stavebných objektov, rekonštrukciou a odkúpením nehnuteľností v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, výkupom pozemkov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie a úhrada nákladov pre obchodnú spoločnosť založenú ministerstvom podľa odseku 2 písm. b).
(4) V nehnuteľnosti, na rekonštrukciu ktorej bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, sa musí vykonávať po rekonštrukcii priemyselná výroba počas najmenej 15 rokov.
(5) Vlastnícke právo k stavebným objektom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. a) i) a písm. o) r), nemôže obec alebo vyšší územný celok previesť na inú osobu počas ich odpisovania.16)
(6) Vlastnícke právo k pozemkom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. m), nemôže obec alebo vyšší územný celok previesť na inú osobu počas 20 rokov od poskytnutia dotácie.
14) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
15) § 3 písm. a) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z..
16) § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6
(7) Ak obec alebo vyšší územný celok poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 4 6 povinné poskytnutú dotáciu vrátiť.
(8) Dotáciu podľa odseku 1, okrem dotácie podľa odseku 1 písm. t), možno poskytnúť do 15 % z celkovej hodnoty investície investora. Hodnota 15 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec alebo vyšší územný celok uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci alebo vyššiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 15 % dotácie.
(9) Dotáciu podľa odseku 1 možno zvýšiť do 30 % z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonávať aj výskumnú a vývojovú činnosť počas najmenej piatich rokov od poskytnutia dotácie. Hodnota 30 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec alebo vyšší územný celok uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci alebo vyššiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 30 % dotácie.
(10) Obec alebo vyšší územný celok povinné predkladať ministerstvu štvrťročné správy o použití dotácie a zostatku dotácie. Po vyčerpaní dotácie obec alebo vyšší územný celok povinné predložiť záverečnú správu do dvoch mesiacov odo dňa vyčerpania dotácie.
(11) Obec alebo vyšší územný celok, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 povinné na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo na úradnej tabuli zverejniť informáciu o prijímateľovi dotácie, poskytovateľovi dotácie, účele dotácie a výške dotácie.
§ 8
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na
a) financovanie projektov výskumu a vývoja17) schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
b) realizáciu programov rozvoja inovácií schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
c) financovanie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja18) schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
d) financovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci, vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-technických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi, právnickej osobe podnikateľovi, združeniu právnických osôb19) alebo vysokej škole.20)
17 ) § 4 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z.
18) Čl. 30 ods. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008), § 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z.
19) § 20f až 20i Občianskeho zákonníka.
20) § 2 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
(3) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa odseku 1 právnickú osobu založenú ministerstvom.
§ 9Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podpísanú zaručeným elektronickým podpisom21) vrátane jej príloh podľa § 10.
(2) Žiadosť obsahuje a) ak ide o právnickú osobu - podnikateľa1. obchodné meno, 2. sídlo, 3. identifikačné číslo, 4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa1. obchodné meno, 2. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania, 3. identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 4. meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, c) ak ide o obec alebo vyšší územný celok1. názov, 2. sídlo, 3. identifikačné číslo, 4. meno a priezvisko starostu obce alebo meno a priezvisko predsedu samosprávneho kraja, d) ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov1. názov, 2. sídlo, 3. identifikačné číslo, 4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, e) ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa1. meno a priezvisko, 2. adresu trvalého pobytu, 3. dátum narodenia.(3) Žiadosť obsahuje aj a) vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, b) výšku požadovanej dotácie, c) súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.22)
21) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22) § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8
(4) Žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. e) predkladá reprezentatívne združenie baníckych spolkov a cechov ministerstvu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť poskytnutá dotácia.
(5) Žiadosť podľa § 5 sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov
(6) Žiadosť podľa § 6 predkladá občianske združenie v dvoch rovnopisoch každoročne do 31. januára podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.
(7) Obchodná spoločnosť založená ministerstvom predkladá žiadosť podľa § 7 na činnosti uvedené v investičnom zámere schválenom vládou.
§ 10Prílohy k žiadosti
(1) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace, c) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne nie starší ako tri mesiace, d) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
e) schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovania náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods.1 písm. e).
(2) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. b) súa) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)b) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí, c) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra, nie starší ako tri mesiace, d) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne, nie starší ako tri mesiace,
e) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(3) Združenie právnických osôb s účasťou ministerstva zabezpečujúce realizáciu programov podľa § 4 predkladá v príslušnom rozpočtovom roku prílohy podľa odseku 2 len k prvej žiadosti.
23) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
(4) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. c) súa) ak ide o fyzickú osobu1. doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)2. kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov do prevádzky, 3. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov, nie starší ako 18 mesiacov,
4. doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov,
5. doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytu v bytovom dome; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby,
b) ak ide o právnickú osobu1. doklady uvedené v písmene a), 2. potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí, 3. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra, nie starší ako tri mesiace, 4. doklad preukazujúci správu bytového domu.24)(5) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d) a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)b) potvrdenie o registrácii občianskeho združenia, nie staršie ako tri mesiace, c) platné stanovy občianskeho združenia, d) doklad o zriadení účtu občianskeho združenia v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť a číslo účtu, e) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
f) vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že funkcionári občianskeho združenia nevykonávali funkciu v občianskych združeniach, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
g) doklad preukazujúci, že občianske združenie zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z požadovanej dotácie,
h) projekt podľa § 6, ktorý obsahuje1. názov projektu, jeho charakteristiku a ciele, 2. spôsob a čas realizácie projektu, 3. organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu, 4. miesto realizácie projektu, 5. rozpočet celkových nákladov na projekt, 6. význam a prínos projektu, 7. nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity, i) informácia o aktivitách žiadateľa 1. počet členov občianskeho združenia ku dňu podania žiadosti, 2. územná pôsobnosť občianskeho združenia, 3. zameranie občianskeho združenia, 4. rozpočet občianskeho združenia na rozpočtový rok, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
j) čestné vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť občianske združenie nežiadalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prostriedkov
24) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10
Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(6) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. e) sú a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)b) ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2. doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo k stavbe iné právo25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3. doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
c) predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé
stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
d) ak žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom,
e) ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu stavby, vypracovaného autorizovanou osobou,26) s uvedením lehoty predloženia rozpočtu,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,
g) ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,
h) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou;27) nie starší ako tri mesiace,
i) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou,27) nie starší ako tri mesiace,
j) čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že projekt bude realizovaný podľa predloženej žiadosti,
k) sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku; ak obec alebo vyšší územný celok požiada o dotáciu podľa § 7 ods. 9 je potrebné podrobne odôvodniť vplyv výskumnej a vývojovej činnosti na regionálny rozvoj obce alebo vyššieho územného celku,
25) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
27) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11
l) doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny,
m) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k)
1. predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
2. čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované pred podaním žiadosti,
n) zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju prevádzku v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzke, ktorú zriadi v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
o) ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9
1. zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorej prílohou je zmluva s poskytovateľom výskumných a vývojových činností,
2. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra, nie starší ako tri mesiace,
3. investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investičného zámeru.
(7) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. f) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)b) popis projektu v štruktúre podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
c) kalkulácia nákladov na riešenie projektu,
d) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa,
e) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra, nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra,
f) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia poskytnúť a číslo účtu.
(8) Prílohy podľa odseku 6 písm. a) n), ktoré vyhotovuje a podpisuje žiadateľ sa predkladajú v origináli; podpisy musia byť úradne osvedčené a nie staršie ako tri mesiace. Prílohy podľa odseku 6 písm. a) n), ktoré nevyhotovuje žiadateľ sa predkladajú v origináli alebo v ich úradne osvedčenej kópii a nie staršie ako tri mesiace.
§ 11Poskytovanie dotácií
(1) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť zamietne.
(2) Žiadosti vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie a jemu blízka osoba28) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej
28) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
12
osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia právnických osôb, ktorého je žiadateľ členom.
(3) Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.
(4) Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom,29) okrem dotácie podľa § 3 ods. 4.
(5) Ak zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti ochrany spotrebiteľa nebola uzatvorená do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti žiadateľovi, je neplatná.
(6) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídlea) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c) najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1. kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3. okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
4. disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7. najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí,
8. zloženie komisie,
d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
f) odpovede na často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(7) Ustanovenia osobitného predpisu30) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 12Spoločné ustanovenia
(1) Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)
(2) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
29) § 51 Občianskeho zákonníka.
30) § 8 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
31) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13
a) úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku, v ktorom bola podaná žiadosť, okrem dotácie podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, okrem dotácie podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
c) úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) a § 4,
d) úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej štatutárny zástupca združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje alebo jemu blízka osoba28) majetkovú účasť vyššiu ako 34 % alebo je členom jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
e) úhradu výdavkov blízkej osobe28) štatutárneho zástupcu združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje.
(3) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak sa žiadateľ alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu dopustili úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku.
(4) Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.32)
§ 13Prechodné ustanovenia
(1) Dotácie schválené pred 1. májom 2013 možno poskytnúť podľa doterajšieho právneho predpisu.
(2) Konania začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.
§ 14Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
32) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 800/2008, čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
14
§ 15Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
15
Príloha č. 1
k zákonu č. ... /2012 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa
§ 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
ČASŤ 1: Identifikácia žiadateľa
Názov obce alebo vyššieho územného celku
Okres
Kraj
Adresa
IČO
Mená a priezviská a funkcie osôb oprávnených konať za obec alebo vyšší územný celok
Číslo telefónu, faxu, e-mailová adresa
ČASŤ 2: Údaje o investorovi / investoroch*
Názov /meno a priezvisko investora
Adresa
Výška investície v eurách
Počet novovytvorených pracovných miest
* ak je to potrebné doplňte údaje o ďalších investoroch
ČASŤ 3: Stavebné objekty, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu
Žiadateľ uvedie výšku dotácie, o ktorú žiada a jednotlivé stavebné objekty/inžinierske siete/práce/pozemky/projektovú dokumentáciu. Názvy a údaje stavebných objektov/inžinierskych sietí musia byť totožné s údajmi v stavebnom povolení.
Názov SO/IS *)
Výška požadovanej dotácie v eurách bez DPH
Výška DPH v eurách
Výška požadovanej dotácie v eurách s DPH
Spolu v eurách
16
*)Poznámka: SO – stavebný objekt, IS – inžinierske siete – viď § 7 ods. 1 písm. a) až j) zákona
Názov prác, výkup pozemkov, názov projektovej dokumentácie**)
Výška požadovanej dotácie v eurách bez DPH
Výška DPH v eurách
Výška požadovanej dotácie v eurách s DPH
Spolu v eurách
**) Poznámka: Práce, výkup pozemkov a projektová dokumentácia viď § 7 ods. 1 písm. k) až n) zákona
Názov nefunkčnej nehnuteľnosti, výkup pozemkov pod touto nehnuteľnosťou ***)
Výška požadovanej dotácie v eurách bez DPH
Výška DPH v eurách
Výška požadovanej dotácie v eurách s DPH
Spolu v eurách
***) Poznámka: Odkúpenie nefunkčnej, nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu, rekonštrukcia priemyselnej nehnuteľnosti, výkup pozemkov pod nevyužitou, nefunkčnou nehnuteľnosťou, viď § 7 ods. 1 písm. o) r) zákona
Príloha k žiadosti: Mandátna zmluva podľa § 10 ods. 6 písm. g)
Výška nákladov v eurách pre obchodnú spoločnosť založenú ministerstvom zabezpečujúcu realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa
§ 10 ods. 6 písm.
g)
ČASŤ 4: Odvetvový aspekt
Žiadateľ odpovie áno/nie, nehodiace sa škrtnite a v odrážkach uvedie stručné zameranie investície
17
A*
Výroba + Montáž
B*
High – tech
Podporné činnosti
C*
Výskumné a vývojové centrá
Uveďte zameranie investície
áno nie
áno nie
áno nie
* Typ investície (projektu):
A priemyselná výroba: investičné projekty zavádzajúce novú výrobu a montáž komponentov a finálnych produktov, prípadne opravy.
B strategické investície v high tech sektoroch so sieťovými externalitami, napríklad informačné a komunikačné technológie ICT, biotechnológie, nanotechnológie centrá strategických služieb, centrá zdieľaných služieb, napríklad centralizácia podporných činností, finančná správa, ľudské zdroje, ICT, marketing, predaj, účtovníctvo, zákaznícke centrá a centrá technickej podpory, centrá zabezpečujúce obsluhu zákazníkov prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, internetu.
C výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technického rozvoja: výskumná a vývojová činnosť, ktorá nie je priamo napojená, resp. spojená s priemyslom alebo obchodnou činnosťou, resp. vývoj nových výrobkov, procesov a služieb, ktoré zabezpečia významné zlepšenie existujúcich výrobkov, procesov a služieb
Žiadateľ uvedie v odrážkach stručný popis investora a zameranie investície:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Žiadateľ odpovie áno/nie, nehodiace sa škrtne
Áno
Má investícia nadväznosť na priority vlády Slovenskej republiky a na regionálny rozvojový plán
Nie
18
Žiadateľ uvedie v odrážkach nadväznosť investície na priority vlády Slovenskej republiky a/alebo na regionálny rozvojový plán:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ČASŤ 5: Zamestnanosť
Žiadateľ uvedie mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. decembru predchádzajúceho roku.
do 10 %
10 % – 15 %
nad 15 %
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese
Žiadateľ uvedie počet novovytvorených pracovných miest
R
R + 1
R + 2
Spolu
Počet predpokladaných novovytvorených pracovných miest
R – prvý rok projektu
Časť 6: Vyhlásenie žiadateľa
Žiadateľ vyhlasuje, že na projekt alebo jeho časť, na ktorú sa požaduje dotácia, nebol požadovaný, ani poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu od iného orgánu štátnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Žiadateľ potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé.
V ................................ dňa .................Meno a overený podpis starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja/štatutárneho zástupcu:
Odtlačok pečiatky:
19
Príloha č. 2
k zákonu č. .../2012 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie
Názov poskytovateľa dotácie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Evidenčné číslo
(doplní ministerstvo)
Názov programu: Podpora rozvoja občianskych združení v oblasti ochrany spotrebiteľa
Názov projektu:
Údaje identifikujúce žiadateľa
Názov žiadateľa ..................................................................................................................
Právna forma ..................................................................................................................
IČO ..........................................................................................................
Číslo a dátum registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky .......................................................................................................................
.................
Sídlo
(adresa) ..........................................................................................................................
..............
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Číslo telefónu ................................................. Číslo faxu .............................................
E-mailová adresa .........................................................
Štatutárny orgán (štatutárni zástupcovia)
Meno a priezvisko, titul, funkcia......................................................................................................
Číslo telefónu ................................................. Číslo faxu............................................
Kontaktná adresa...........................................................................................................
Predchádzajúce skúsenosti s prácou v oblasti ochrany spotrebiteľa (doterajšie skúsenosti a
dĺžka práce) .............................................................................................
Bankové spojenie
Číslo účtu ......................................................................................................................
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky ...........................................................
Informácie o aktivitách žiadateľa
1. Stručná charakteristika žiadateľa
a) Počet členov združenia podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka ...........................................
b) Pôsobnosť združenia – miestna, krajská, celoslovenská,
medzinárodná .................................................................................................................
20
c) Zameranie (špecializácia) združenia a rozsah jeho činností a stručný popis
činností ....................................................................................................................
2. Rozpočet združenia na rok, na ktorý požaduje dotáciu .....................
3. Aktivity združenia v troch rokoch predchádzajúcich roku podľa bodu 2.
a) realizované projekty: názov projektu, termín realizácie, zdroje na jeho realizáciu,
čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vlastný vklad
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b) výsledky realizovaných projektov a ich stručná
charakteristika ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Projekt
1. Názov projektu, jeho charakteristika a ciele ..................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Čas realizácie projektu od - do .......................................................................................
3. Miesto realizácie projektu ....................................................................
4. Rozpočet projektu ..........................................................................................................
5. Organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu ........................
6. Význam a prínos projektu ..............................................................................................
7. Nadväznosť na súčasné a predchádzajúce aktivity
....................................................................................................................
8. Požadovaná výška dotácie zo štátneho rozpočtu
....................................................................................................................
D. Vyhlásenie žiadateľa
Štatutárny orgán vyhlasuje, že na predložený projekt alebo jeho časť občianske združenie nežiadalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Štatutárny orgán potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách sú
pravdivé.
Štatutárny orgán vyhlasuje, že žiadosť a projekt schválil a odsúhlasil ich predloženie
ministerstvu.
V ................................ dňa .............................. Odtlačok pečiatky a podpis
21
Príloha č. 3
k zákonu č. ... /2012 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na riešenie projektu podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Dátum doručenia žiadosti:
(miesto pre úradný záznam)
Názov projektu
Žiadateľ
(meno a priezvisko alebo názov)
Adresa trvalého pobytu alebo sídla žiadateľa
(ulica, číslo, PSČ, obec)
Právna forma žiadateľa
IČO
(právnické osoby,
fyzické osoby - podnikatelia)
Číslo registrácie IČ DPH
Štatutárny orgán žiadateľa
(meno a priezvisko, funkcia)
Kontaktná osoba – zodpovedný riešiteľ
(meno a priezvisko, funkcia telefón, fax, e-mail)
Bankové spojenie
(číslo samostatného účtu,
banka, kód - numerický, swiftový)
Celkový rozpočet (EUR)
Spolufinancovanie (EUR)
Suma požadovanej dotácie (EUR)
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V ......................................... dňa .............................................
Odtlačok pečiatky žiadateľa
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
22
----------------------------------------------------------- (Titulná strana) -----------------------------------------------------
Názov projektu: (max. 160 znakov)
Skratka projektu: (max. 10 znakov – veľké písmena)
Žiadateľ :
-Obchodný názov:(neskrátený)
-Adresa:(ulica, číslo, PSČ, miesto)
-Štatutárny orgán:(meno a priezvisko, funkcia, tel., fax, e-mail))
-Vedúci projektu:(meno a priezvisko, funkcia, tel., fax, e-mail)
Termín riešenia: / (mesiac, rok)
Cena riešenia celkom: (v tis. EUR)
z toho - oprávnené náklady:
- vlastné zdroje:
- dotácia:
------------------------------------------------------- (Nová strana) ---------------------------------------------------------
Popis Projektu
1. Ciele riešenia
V stručnej forme vyjadriť základné ciele riešenia a jasne formulovať to, čo sa dosiahnuť riešením projektu
2. Základné parametre riešenia
Definovanie technicko-ekonomických parametrov reprezentujúcich výsledok riešenia, porovnanie so špičkovou svetovou, resp. európskou úrovňou.
3. Charakteristika projektu, postup riešenia,
Uvedie sa podrobný popis návrhu riešenia projektu, varianty riešenia smerujúce k splneniu cieľov projektu. Stručne sa definuje zameranie a základná vecná štruktúra projektu, kritéria výberu postupu riešenia, identifikácia rizík (ekonomické, ekologické, technické, regionálne, sociálne a pod.), rámcový popis postupu riešenia, špecifikácia spolupráce a kooperácie na riešení projektu a rámcovo sa definujú, prínosy riešenia (ekonomické, environmentálne, transfer technológií, zlepšenie pracovných a životných podmienok, možnosti vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie, zvýšenie pracovných príležitosti a pod).
4. Realizačné výstupy
Charakteristika a forma predpokladaných výsledkov riešenia projektu a spôsob ich uplatnenia vrátane časovej nadväznosti a podmienok realizácie výsledkov riešenia projektu - názov, forma, termín realizácie,
23
5. Harmonogram riešenia
-názov čiastkovej úlohy (etapy)
-termín začatia / ukončenia
-riešiteľ (v prípade kooperácie názov sídlo a právna forma organizácie)
-Kontrolné body riešenia - forma, charakter, termín
6. Financovanie riešenia projektu
Rok
201...
201...
201...
Cena projektu celkom: (v tis.EUR)
z toho - oprávnené náklady celkom:
-vlastné zdroje
-štátna dotácia
7. Stručná charakteristika doterajšej činnosti žiadateľa
Zoznam a charakteristika riešených projektov žiadateľa. Uvedú sa projekty navrhovateľa projektu, jeho riešiteľov a spoluriešiteľov s rovnakou, alebo príbuznou problematikou, na ktorých sa riešitelia podieľali, alebo podieľajú, vrátane zahraničných s uvedením poskytovateľa štátnej dotácie, názvu projektu, výšky štátnej dotácie, doby riešenia (od - do).
8. Stručná charakteristika doterajšej činnosti vedúceho projektu
Anotácia rozhodujúcich vedeckých, výskumných a odborných prác dokumentujúca odbornú spôsobilosť vedúceho projektu, odporučenie významného odborníka v danej oblasti o odbornej spôsobilosti vedúceho projektu a ďalšie doklady podporujúce spôsobilosť vedúceho projektu - patenty, pedagogická prax, výsledky z realizácie rozhodujúcich výskumných projektov a pod..
V ......................................, dňa ...................
Odtlačok pečiatky žiadateľa
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
24