DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jana Vaľová, Jana Laššáková, Peter Fitz, Viera Mazúrová a Otto Brixi
2. Názov návrhu zákona
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený
Nie je
Z primárneho práva možno uviesť čl. 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého Európska únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu, obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch, vrátane regionálnych a miestnych samospráv.
Keďže predmetná problematika je ponechaná na vnútroštátnu úpravu jednotlivých členských štátov, body 4. a 5. sa neuvádzajú.