1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jana Vaľová, Jana Laššáková, Peter Fitz, Viera Mazúrová a Otto Brixi. Návrhom zákona sa novelizuje zákon o obecnom zriadení (čl. I), zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Bratislave (čl. II) a zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice (čl. III).
Cieľom návrhu zákona je zosúladenie znižovania počtu poslancov s úpravami v Bratislave a v Košiciach s cieľom ušetriť finančné prostriedky, ktoré sa dajú využiť iným spôsobom na chod a fungovanie miest a obcí.
V septembri roku 2011 pribudla nová skutková podstata trestného činu verejných činiteľov 327a Trestného zákona - verejný činiteľ, ktorý nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci pri správe majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu na majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie potrestá sa odňatím slobody na jeden rok päť rokov). Aj z tohto dôvodu, keďže primátor (starosta) ako štatutár zodpovedá za chod mesta (obce) je trestnoprávne zodpovedný za škody v meste (obci), musí mať kompetencie priamo si vyberať riadiacich pracovníkov rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorí priamo riadia a sú zodpovední za zverený majetok mesta a hospodárenie s ním.
Zákon nešpecifikuje, kto je prítomný a kto nie je prítomný pri hlasovaní, či to zapísaní prítomní alebo prezentovaní prítomní. Z praxe miest a obcí nastali situácie, kedy prokuratúra napadla procesné chyby pri hlasovaniach a nebolo zrejmé pri všeobecných záväzných nariadeniach, či hlasoval dostatok poslancov. Z toho dôvodu sa navrhuje, aby bližšie vyšpecifikovanie výkladu počtu prítomných poslancov bol záväzne upravený v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva.
Poslaneckým návrhom boli upravené platy primátorov a starostov, ale pozabudlo sa na úpravu platov hlavného kontrolóra obce, takže sa navrhuje zosúladenie platu hlavného kontrolóra s platom primátora, a to aj z toho dôvodu, že v niektorých mestách nastali prípady, že pri základnom plate primátora, ak mal kontrolór navrhnutú odmenu, jeho príjem prevýšil plat primátora.
Predkladaný návrh zákona nezakladá nároky na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zníženie maximálneho počtu poslancov v obciach nad 10 000 obyvateľov, čím sa umožní ušetriť finančné prostriedky obce.
K bodom 2 a 4
Navrhuje sa zmena v orgáne, ktorý vymenúva a odvoláva vedúcich (riaditeľov) rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, a to tak, aby ich vymenúval a odvolával starosta obce.
K bodu 3
Doplnením rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva o pravidlo pri posudzovaní prítomnosti poslancov pri hlasovaní sa odstránia pochybnosti o platnosti rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
K bodu 5, 6 a 7
Navrhovanými koeficientmi pri určovaní platu hlavného kontrolóra a úpravou výšky odmeny sa navrhuje zosúladenie jeho platu so súčasnou úrovňou platu starostu.
K bodu 8
V prechodnom ustanovení sa ustanovuje lehota pre obce, v ktorej majú doplniť svoj rokovací poriadok (posudzovanie prítomnosti pri hlasovaní), upravuje sa, že vedúci (riaditelia) rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, ktorí boli vymenovaní do funkcie obecným zastupiteľstvom sa považujú za vedúcich (riaditeľov) vymenovaných starostom obce. Pri určovaní platu hlavného kontrolóra podľa novej právnej úpravy sa zabezpečuje, aby sa rešpektoval zákaz retroaktivity.
K Čl. II
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa zmena v orgáne, ktorý vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta, a to tak, aby ich vymenúval a odvolával primátor mesta.
K bodu 3 a 4
Navrhuje sa zmena v orgáne, ktorý vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových organizácií mestskej časti a príspevkových organizácií mestskej časti, a to tak, aby ich vymenúval a odvolával starosta mestskej časti.
K bodu 5
V prechodnom ustanovení sa ustanovuje, že riaditelia rozpočtových organizácií mesta (mestských častí) a príspevkových organizácií mesta (mestských častí), ktorí boli vymenovaní do funkcie mestským zastupiteľstvom (miestnym zastupiteľstvom) sa považujú za riaditeľov vymenovaných primátorom mesta (starostom mestskej časti).
3
K Čl. III
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa zmena v orgáne, ktorý vymenúva a odvoláva vedúcich (riaditeľov) rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta, a to tak, aby ich vymenúval a odvolával primátor mesta.
K bodu 3 a 4
Navrhuje sa zmena v orgáne, ktorý vymenúva a odvoláva vedúcich (riaditeľov) rozpočtových organizácií mestskej časti a príspevkových organizácií mestskej časti, a to tak, aby ich vymenúval a odvolával starosta mestskej časti.
K bodu 5
V prechodnom ustanovení sa ustanovuje, že vedúci (riaditelia) rozpočtových organizácií mesta (mestských častí) a príspevkových organizácií mesta (mestských častí), ktorí boli vymenovaní do funkcie mestským zastupiteľstvom (miestnym zastupiteľstvom) sa považujú za vedúcich (riaditeľov) vymenovaných primátorom mesta (starostom mestskej časti).
K Čl. IV
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. augusta 2013, okrem zmeny počtu poslancov obecných zastupiteľstiev (čl. I prvý bod), ktorá bude účinná dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.