1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
N á v r h
Z Á K O N
z ............................. 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 3 písmená g) až j) znejú:
„g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 17 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 21 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 25 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 33 poslancov.“.
2. V § 11 ods. 4 písm. l) sa vypúšťajú slová „a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov)“.
3. V § 12 ods. 12 sa za slová „o rokovaní obecného zastupiteľstva“ vkladajú slová „a o prítomnosti pri hlasovaní v obecnom zastupiteľstve“.
2
4. V § 13 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) vymenúva a odvoláva vedúceho (riaditeľa) rozpočtovej organizácie obce a príspevkovej organizácie obce,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
5. V § 18c ods. 1 písmená a) až i) znejú:
„a) do 500 obyvateľov 0,98
b) od 501 do 1 000 obyvateľov 1,09
c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,31
d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov 1,43
e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1,55
f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1,67
g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov 1,91
h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov 2,09
i) nad 100 000 obyvateľov 2,36.“.
6. V § 18c ods. 5 sa slová „až do výšky 30%“ nahrádzajú slovami „do 15%“.
7. V § 18c ods. 6 sa slová „až do výšky 30%“ nahrádzajú slovami „do 15%“.
8. Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2013
(1) Obec upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 12 do 31. októbra 2013.
(2) Vedúci (riaditeľ) rozpočtovej organizácie obce alebo príspevkovej organizácie obce vymenovaný do 31. júla 2013 sa považuje za vedúceho (riaditeľa) rozpočtovej organizácie obce alebo príspevkovej organizácie obce vymenovaného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2013.
(3) Obecné zastupiteľstvo určí hlavnému kontrolórovi k 1. augustu 2013 nový plat podľa tohto zákona. Ak plat určený podľa prvej vety je nižší ako plat priznaný hlavnému kontrolórovi k 31. júlu 2013, patrí mu vyrovnanie do sumy jeho platu priznaného k 31. júlu 2013.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z. a zákona č. 371/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov“.
3
2.§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Primátor vymenúva a odvoláva riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta a príspevkovej organizácie mesta.“.
3.V § 15 ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov“.
4.§ 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Starosta vymenúva a odvoláva riaditeľa rozpočtovej organizácie mestskej časti a príspevkovej organizácie mestskej časti.“.
5. Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
Riaditeľ rozpočtovej organizácie mesta alebo príspevkovej organizácie mesta vymenovaný do 31. júla 2013 sa považuje za riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta alebo príspevkovej organizácie mesta vymenovaného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2013. Riaditeľ rozpočtovej organizácie mestskej časti alebo príspevkovej organizácie mestskej časti vymenovaný do 31. júla 2013 sa považuje za riaditeľa rozpočtovej organizácie mestskej časti alebo príspevkovej organizácie mestskej časti vymenovaného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2013.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 354/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 3 písm. j) sa vypúšťajú slová „a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov)“.
2. V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vymenúva a odvoláva vedúceho (riaditeľa) rozpočtovej organizácie mesta a príspevkovej organizácie mesta.“.
3. V § 14 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov)“.
4. V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) vymenúva a odvoláva vedúceho (riaditeľa) rozpočtovej organizácie mestskej časti a príspevkovej organizácie mestskej časti.“.
4
5. Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
Vedúci (riaditeľ) rozpočtovej organizácie mesta alebo príspevkovej organizácie mesta vymenovaný do 31. júla 2013 sa považuje za vedúceho (riaditeľa) rozpočtovej organizácie mesta alebo príspevkovej organizácie mesta vymenovaného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2013. Vedúci (riaditeľ) rozpočtovej organizácie mestskej časti alebo príspevkovej organizácie mestskej časti vymenovaný do 31. júla 2013 sa považuje za vedúceho (riaditeľa) rozpočtovej organizácie mestskej časti alebo príspevkovej organizácie mestskej časti vymenovaného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2013.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.