NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD - 96/2013
352a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) druhé čítanie
_________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 414 z 31. januára 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami:
1.K čl. I
Za 26. bod sa vkladá nový 27. bod, ktorý znie:
„27. V § 32 ods. 6 písm. c) sa slová „výpisom z osobitného účtu“ nahrádzajú slovami „potvrdením o zostatku na účte“.“
Doterajšie body 27 až 164 návrhu sa prečíslujú.
Ide o zjednotenie terminológie, ktorá nadväzuje na navrhovanú úpravu obsiahnutú v predloženom návrhu zákona (body 25 a 26).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I 153. bod (§ 125 ods. 9)
V § 125 ods. 9 sa za slovo „vnútra“ vkladajú slová „do 30 dní od doručenia žiadosti“.
Navrhované doplnenie lehoty na zaslanie informácie druhému členskému štátu zosúlaďuje znenie ustanovenia s čl. 8 ods. 5 smernice 2003/109/ES.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I 163. bod (§131a)
V navrhovanom § 131a odsek 1 znie:
„(1) Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. mája 2013 sa dokončia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.“.
V súlade s právnou istotou ako jedného z princípov právneho štátu je potrebné z hľadiska jasnosti a určitosti právneho predpisu jednoznačne vymedziť, podľa ktorých ustanovení zákona o pobyte cudzincov sa bude postupovať v konaniach začatých pred účinnosťou navrhovanej novely, teda pred 1. májom 2013.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné
menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. II 2. bod
V čl. II sa vypúšťa 2. bod.
Zároveň v 1. bode v navrhovanom § 250sa v odseku 1 nad slovom „zaistenia“ odkaz „32a“ a poznámka pod čiarou k odkazu „32a“ sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou „32aa“.
S prihliadnutím na vypustenie 2. bodu sa označenie 1. bodu zrušuje.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzujúcu na legislatívno-technické pravidla tvorby zákonov, v zmysle ktorých sa poznámky pod čiarou vnútri zákona neprečíslujú.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. III 4. bod
V čl. III sa vypúšťa 4. bod.
Zároveň v 3. bode v navrhovanom § 20a ods. 1 posledná veta v písmene f) nad slovom „predpisu“ odkaz „10a“ a poznámka pod čiarou k odkazu „10a“ sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou „10aa“.
S prihliadnutím na vypustenie 4. bodu sa 5. bod označuje ako 4. bod.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzujúcu na legislatívno-technické pravidla tvorby zákonov, v zmysle ktorých sa poznámky pod čiarou vnútri zákona neprečíslujú.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K čl. V 38. bod (§ 54b)
V navrhovanom § 54b sa na konci slová „podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013“ nahrádzajú slovami „podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. apríla 2013“.
Ide o spresnenie navrhovaného ustanovenia z hľadiska jeho jasnosti a určitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.K čl. VI
V čl. VI sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
„1. V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Senec.“.
2. V § 2 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Senec“.
3. V § 2 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Hlohovec“.
4. V § 2 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Hlohovec“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Účelom navrhovanej zmeny je zmeniť územné obvody Okresného súdu Pezinok, a to presunom okresu Senec do územného obvodu Okresného súdu Bratislava III a ďalej vykonať presun okresu Hlohovec z pôsobnosti Okresného súdu Piešťany do pôsobnosti Okresného súdu Trnava. Zohľadňuje sa tak aktuálna dostupnosť dotknutých súdov z pohľadu účastníkov konania, rovnako aj z pohľadu vyťaženosti týchto súdov. Táto zmena teda vytvára predpoklady pre efektívnejšie súdne konanie prostredníctvom zmeny územných obvodov súdov. Doterajšie konania budú z praktických dôvodov (záujem na strane súdov), rovnako aj z dôvodu plynulosti súdneho konania (záujem účastníka konania) dokončené na doterajších súdoch.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.K čl. VI 3. bod
V čl. VI bod 3 v navrhovanom § 18k sa vypúšťajú slová „vo veciach podľa § 14“ a za slovo „vecne“ sa vkladajú slová „a miestne“.
Účelom navrhovanej zmeny je zmeniť územné obvody Okresného súdu Pezinok, a to presunom okresu Senec do územného obvodu Okresného súdu Bratislava III a ďalej vykonať presun okresu Hlohovec z pôsobnosti Okresného súdu Piešťany do pôsobnosti Okresného súdu Trnava. Zohľadňuje sa tak aktuálna dostupnosť dotknutých súdov z pohľadu účastníkov konania, rovnako aj z pohľadu vyťaženosti týchto súdov. Táto
zmena teda vytvára predpoklady pre efektívnejšie súdne konanie prostredníctvom zmeny územných obvodov súdov. Doterajšie konania budú z praktických dôvodov (záujem na strane súdov), rovnako aj z dôvodu plynulosti súdneho konania (záujem účastníka konania) dokončené na doterajších súdoch.
Na tento účel je potrebné zmeniť aj prechodné ustanovenie pôvodne navrhované k inej agende (bod 2); zmena ho zovšeobecní a pokryje aj zmeny v územných obvodov vymenovaných okresných súdov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:
O bodoch 1 až 8 hlasovať spoločne, a tieto schváliť.
IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 69 na svojej 16. schôdzi.
V Bratislave 12. marca 2013
Jaroslav BAŠKA v. r.
predseda výboru