Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
15. schôdza výboru
CRD 96//2013
69
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 12. marca 2013
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) – druhé čítanie a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
A.prerokoval
spoločnú správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352);
B. schvaľuje
spoločnú správu uvedenú v prílohe tohto uznesenia;
C. určuje
poslanca Vladimíra MATEJIČKU za spoločného spravodajcu a
poveruje ho, aby
1.predniesol spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352),
2.predložil Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
D. ukladá
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru