Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
29. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2469/2012 - VHZ
120
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 5. marca 2013
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329) schváliť;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 5. marca 2013 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Bagačku (A. Kolesíka / A.Přidala), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján H u d a c k ý v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
29. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 120
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329)
1.K § 10 ods. 1 písm. e) slová „podľa § 2 písm. e)“ nahradiť slovami „podľa § 3
ods. 1 písm. e)“.
Ide o odstránenie zrejme nesprávneho vnútorného odkazu pri úprave náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie. Z kontextu navrhovaného znenia § 10 ods. 1 ako aj z dikcie § 2, v ktorom vymedzené jednotlivé účely poskytovania dotácií podľa tohto zákona, je zrejmé, že predloženie schváleného plánu publikačnej činnosti ako prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie sa predpokladá ak ide o žiadosť podľa § 3 písm. e).
2.K § 13 ods. 1 a ods. 2 a k § 15
V § 13 ods. 1 a ods. 2 slová „1. aprílom“ nahradiť slovami „1. májom“ a v § 15 slová „1. apríla“ nahradiť slovami „1. mája“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti a nadväzných prechodných ustanovení zákona rešpektujúc ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky (čl. 102 písm. o) a inštitút legisvakancie.