Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
30. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2469/2012 - VHZ
126
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 12. marca 2013
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329a);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329a)
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu M. Bagačku (A. Kolesíka/ A. Přidala), poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
2.predložiť Národnej rade SR návrhy podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda výboru
Michal B a g a č k a
overovatelia výboru