Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-2469/2012
329a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. januára 2013 č. 404 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 26. februára 2013 č. 177.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti uznesením z 5. marca 2013 č. 120.
2
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K § 10 ods. 1 písm. e) slová „podľa § 2 písm. e)“ nahradiť slovami „podľa § 3 ods.
1 písm. e)“.
Ide o odstránenie zrejme nesprávneho vnútorného odkazu pri úprave náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie. Z kontextu navrhovaného znenia § 10 ods. 1 ako aj z dikcie § 2, v ktorom vymedzené jednotlivé účely poskytovania dotácií podľa tohto zákona, je zrejmé, že predloženie schváleného plánu publikačnej činnosti ako prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie sa predpokladá ak ide o žiadosť podľa § 3 písm. e).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K § 13 ods. 1 a ods. 2 a k § 15
V § 13 ods. 1 a ods. 2 slová „1. aprílom“ nahradiť slovami „1. májom“ a v § 15 slová „1. apríla“ nahradiť slovami „1. mája“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti a nadväzných prechodných ustanovení zákona rešpektujúc ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky (čl. 102 písm. o) a inštitút legisvakancie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 a 2 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
3
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
s c h v á l i ť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 12. marca 2013 č. 126.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 12. marca 2013
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárske záležitosti