VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-182/201313. schôdza výboru
36
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 7. marca 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362) s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru,
aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky spracoval spoločne so spravodajcom výboru do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zaujal
2
stanovisko výboru v súlade s § 79 ods. 1 a ods. 4 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších a predložil ju na schválenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru.
Ján Podmanický
predseda výboru
overovatelia výboru:
Monika Gibalová
Jana Vaľová
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 36
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362)
___________________________________________________________________
1.Za bod 45. sa vkladá nový 46. bod, ktorý znie:
„46. V § 31 ods. 3 úvodnej vete sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívnotechnickú a gramatickú úpravu úvodnej vety s ohľadom na vloženie nového písmena d) v § 31 ods. 3 ( 47. bod návrhu).
2.V čl. I bod 73 znie:
„73. V § 34 ods. 18 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom „šiestich“.“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov v platnom znení ( ustanovenie § 34 ods. 18 pred prečíslovaním ods. 17).
3.V čl. I 106. bode v § 43 ods. 6 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a), c) a d)“.
Jednou z činností a postupov v zmysle § 43 ods. 2 písm. b) (104. bod návrhu) je aj vypracovanie individuálneho akčného plánu. Navrhovanou zmenou sa odstráni to, že individuálny akčný plán nebude odkazovať sám na seba.
4.V čl. I bode 113 v § 46 odsek 7 znie:
„(7) Úrad môže občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie a ktorý bol na základe absolvovania vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré si zabezpečil
4
z vlastnej iniciatívy na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 12, vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo podľa § 57, poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce vo výške 100 % oprávnených nákladov podľa § 48, najviac v sume 600 eur. Príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je
a)pracovná zmluva uzatvorená najmenej na šesť mesiacov alebo doklad o oprávnení prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré vzniklo po absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)doklad o absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré súvisí s výkonom pracovnej činnosti vykonávanej v rámci zamestnania, do ktorého nastúpil, alebo s prevádzkovaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti,
c)doklad o úhrade nákladov vzdelávania a prípravy pre trh práce.“.
V kontinuite s navrhovanou možnosťou vzdelávania a prípravy pre trh práce z vlastnej iniciatívy uchádzača o zamestnanie a s tým súvisiacou úhradou nákladov (do výšky 600 eur) v prípade, ak sa na základe tohto vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzač o zamestnanie zamestná najmenej na šesť mesiacov sa navrhuje, aby rovnaká možnosť bola zabezpečená aj pre uchádzača o zamestnanie, ktorý na základe vzdelávania a prípravy pre trh práce z vlastnej iniciatívy, začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatne zárobkovú činnosť, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona.
5.V čl. I 123. bode v § 49 ods. 1 sa slová „písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami písm. b) alebo písm. d)“.
Navrhuje sa explicitne ustanoviť, že podmienkou na poskytnutie príspevku nie je aby žiadateľ bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) podľa § 5 ods. 1 písm. b) aj podľa písm. d), ale stačí aby spĺňal iba jednu podmienku. Navrhovaná zmena vystihuje zámer predkladateľa (účel ustanovenia) a zároveň sa predíde prípadným nezrovnalostiam v aplikačnej praxi.
6.V čl. I 145. bode v § 55 ods. 7 písm. d) sa za slovo „oznámiť“ vkladá slovo „úradu“.
Navrhuje sa vymedziť (doplniť) subjekt, ktorému sa má oznámiť zmena sídla.
5
7.V čl. I v 150. bode v § 56a ods. 2 sa slová „mesačne vo výške“ nahrádzajú slovami na úhradu“ a slová „zamestnávateľom zo mzdy“ sa nahrádzajú slovami „zamestnávateľom mesačne zo mzdy“.
Navrhuje sa spresnenie normatívneho textu s cieľom odstrániť rozpor s navrhovanou úpravou v odseku 3, podľa ktorej sa príspevok poskytuje štvrťročne.
8.V čl. I 154. bode v § 57 ods. 1 sa slová „písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. d)“.
Navrhuje sa explicitne ustanoviť, že podmienkou na poskytnutie príspevku nie je aby žiadateľ bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) podľa § 5 ods. 1 písm. b) aj podľa písm. d), ale stačí aby spĺňal iba jednu podmienku. Navrhovaná zmena vystihuje zámer predkladateľa (účel ustanovenia) a zároveň sa predíde prípadným nezrovnalostiam v aplikačnej praxi.
9.Za bod 156. sa vkladá nový bod 157., ktorý znie:
„157. V § 58 ods. 15 úvodnej vete sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívnotechnickú a gramatickú úpravu úvodnej vety v súvislosti s vložením nového písmena c) v § 58 ods. 15 (157. bod návrhu).
10.V čl. I bode 181 v § 69 písm. c) a d) sa slová „postup pri vedení evidencie“ nahrádzajú slovami „podrobnosti o evidencii“.
Ide o spresnenie predmetu vykonávacieho predpisu k tomuto zákonu, ktorý bude vydaný na základe § 69 a ktorý bude upravovať podrobnejšie informácie o uchádzačovi o zamestnanie vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie (napr. informácie o poskytnutých príspevkoch podľa tohto zákona,
6
o účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce a pod.)
11.V čl. I 192. bode v prílohe č. 1 časť B písm. j) znie:
„j) kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor) a požadovaná prax,“.
Ide o spresnenie normatívneho textu v nadväznosti na platnú právnu úpravu, v zmysle ktorej sa stupeň vzdelania považuje za kvalifikačný predpoklad.
12.Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja,34a)
b)obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja,34a)
c)občianske združenie, ktorého členmi rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja,34a) alebo
d)v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola, na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
34a) § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) dohoda podľa § 4 ods. 4 písm. d) s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola žiadateľom o dotáciu.“.“.
7
Doterajšie čl. V a VI sa primerane označia.
Návrhom zákona sa navrhuje reagovať na zmeny, ktoré nastali od 1.1.2013 v súvislosti so zrušením krajských školských úradov a prenesením ich pôsobnosti na obvodné úrady v sídle kraja, ako aj odstrániť problémy vzniknuté v praxi pri poskytovaní dotácií na podporu plnenia školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ďalej len „dotácia na školské potreby“) a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ďalej len „dotácia na stravu“).
Dotácia na školské potreby a dotácia na stravu sa poskytovala žiadateľovi aj pre deti zo špeciálnych materských škôl a špeciálnych základných škôl, ktorých zriaďovateľom do 31.12.2012 bol krajský školský úrad. V nadväznosti na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zrušili krajské školské úrady a zmenu v zákone č. 596/2003 Z. z. o školskej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2013, na základe ktorej prešla zriaďovateľská pôsobnosť z krajských školských úradov na obvodné úrady v sídle kraja, sa navrhuje upraviť terminológiu v zákone č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o dotáciách“).
Návrhom zákona sa navrhuje rozšírenie oprávnených subjektov, ktoré môžu byť žiadateľom o dotáciu na stravu a na dotáciu na školské potreby. Navrhuje sa aby žiadateľom o dotáciu na stravu a dotáciu na školské potreby mohla byť taktiež materská škola a základná škola. Dôvodom návrhu na takúto legislatívnu úpravu je docielenie väčšej variability v porovnaní so súčasnými možnosťami, ktoré zákon o dotáciách umožňuje.