Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
17. schôdza výboru
Číslo: CRD-101/2013
Výpis zo zápisnice
zo 17. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport konanej dňa 7. marca 2013.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362) - druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 4 boli proti, 2 poslanci sa zdržali hlasovania.
Iný návrh nebol podaný.
Jana Žitňanská Mojmír Mamojka
overovateľka výboru predseda výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
17. schôdza výboru
Číslo: CRD - 101/2013
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 7. marca 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému výboru (Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci) informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Jana Žitňanská Mojmír Mamojka
overovateľka výboru predseda výboru
3
Príloha k návrhu uznesenia
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 362) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.Za bod 45. sa vkladá nový 46. bod, ktorý znie:
„46. V § 31 ods. 3 úvodnej vete sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívnotechnickú a gramatickú úpravu úvodnej vety s ohľadom na vloženie nového písmena d) v § 31 ods. 3 ( 47. bod návrhu).
2.V čl. I bod 73 znie:
„73. V § 34 ods. 18 sa slová „odsekov 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom „šiestich“.
Ide o opravu citácie vnútorných odkazov v platnom znení ( ustanovenie § 34 ods. 18 pred prečíslovaním ods. 17).
3.V čl. I 106. bode v § 43 ods. 6 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a), c) a d)“.
Jednou z činností a postupov v zmysle § 43 ods. 2 písm. b) (104. bod návrhu) je aj vypracovanie individuálneho akčného plánu. Navrhovanou zmenou sa odstráni to, že individuálny akčný plán nebude odkazovať sám na seba.
4.V čl. I 123. bode v § 49 ods. 1 sa slová „písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami písm. b) alebo písm. d)“.
Navrhujeme explicitne ustanoviť, že podmienkou na poskytnutie príspevku nie je aby žiadateľ bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) podľa § 5 ods. 1 písm. b) aj podľa písm. d), ale stačí aby spĺňal iba jednu podmienku. Navrhovaná zmena vystihuje zámer predkladateľa (účel ustanovenia) a zároveň sa predíde prípadným nezrovnalostiam v aplikačnej praxi.
4
5.V čl. I 145. bode v § 55 ods. 7 písm. d) sa za slovo „oznámiť“ vkladá slovo „úradu“.
Navrhuje sa vymedziť (doplniť) subjekt, ktorému sa má oznámiť zmena sídla.
6.V čl. I v 150. bode v § 56a ods. 2 sa slová „mesačne vo výške“ nahrádzajú slovami „na úhradu“ a slová „zamestnávateľom zo mzdy“ sa nahrádzajú slovami „zamestnávateľom mesačne zo mzdy“.
Navrhuje sa spresnenie normatívneho textu s cieľom odstrániť rozpor s navrhovanou úpravou v odseku 3, podľa ktorej sa príspevok poskytuje štvrťročne.
7.V čl. I 154. bode v § 57 ods. 1 sa slová „písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. d)“.
Navrhujeme explicitne ustanoviť, že podmienkou na poskytnutie príspevku nie je aby žiadateľ bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) podľa § 5 ods. 1 písm. b) aj podľa písm. d), ale stačí aby spĺňal iba jednu podmienku. Navrhovaná zmena vystihuje zámer predkladateľa (účel ustanovenia) a zároveň sa predíde prípadným nezrovnalostiam v aplikačnej praxi.
8.Za bod 156. sa vkladá nový bod 157., ktorý znie:
„157. V § 58 ods. 15 úvodnej vete sa slová „je oprávnený“ nahrádzajú slovom „môže“.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú a gramatickú úpravu úvodnej vety v súvislosti s vložením nového písmena c) v § 58 ods. 15 (157. bod návrhu).
9.V čl. I 192. bode v prílohe č. 1 časť B písm. j) znie:
„j) kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor) a požadovaná prax,“.
Ide o spresnenie normatívneho textu v nadväznosti na platnú právnu úpravu, v zmysle ktorej sa stupeň vzdelania považuje za kvalifikačný predpoklad.
5
10.Za článok IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
Čl. V
Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
§ 9 sa vypúšťa.“.
Doterajšie články V a VI sa označujú ako články VI a VII.
Ustanovením čl. I bodu 79 vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa zriaďujú sektorové rady. Podľa vládneho návrhu zákona do pôsobnosti sektorových rád patrí určovanie požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvorenie predpokladov na ich prenos do systému celoživotného vzdelávania.
Vzhľadom na účel sledovaný predkladaným návrhom zákona, ktorým je zriadenie sektorových rád ako legislatívne riešenie platformy pre združovanie zamestnávateľov a určenie ich pôsobnosti, dochádza k prekrývaniu a duplicite pôsobnosti navrhovaných sektorových rád a sektorových rád podľa zákona č. 184/2009 Z. z. Dôvodom je aj skutočnosť, že ustanovenie § 9 zákona č.184/2009 Z.z. sa prevažne neuplatňovalo, sektorové rady na plnenie úloh podľa tohto zákona sa zriaďovali len výnimočne s krátkodobou pôsobnosťou. Na základe uvedeného sa ukazuje ako racionálne riešenie sektorové rady podľa zákona č. 184/2009 Z. z. zrušiť.