Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
17. schôdza výboru
Číslo: CRD - 93/2013
58
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 7. marca 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému výboru (Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť) informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Jana Žitňanská Mojmír Mamojka
overovateľka výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 58
Pozmeňovacie a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
1. K čl. I
Za 26. bod sa vkladá nový 27. bod, ktorý znie:
„27. V § 32 ods. 6 písm. c) sa slová „výpisom z osobitného účtu“ nahrádzajú slovami „potvrdením o zostatku na účte“.“
Doterajšie body 27 až 164 návrhu sa prečíslujú.
Ide o zjednotenie terminológie, ktorá nadväzuje na navrhovanú úpravu obsiahnutú v predloženom návrhu zákona (body 25 a 26).
3. K čl. I 153. bod (§ 125 ods. 9)
V § 125 ods. 9 sa za slovo „vnútra“ vkladajú slová „do 30 dní od doručenia žiadosti“.
Navrhované doplnenie lehoty na zaslanie informácie druhému členskému štátu zosúlaďuje znenie ustanovenia s čl. 8 ods. 5 smernice 2003/109/ES.
4. K čl. I 163. bod (§131a)
V navrhovanom § 131a odsek 1 znie:
„(1) Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. mája 2013 sa dokončia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.“.
V súlade s právnou istotou ako jedného z princípov právneho štátu je potrebné z hľadiska jasnosti a určitosti právneho predpisu jednoznačne vymedziť, podľa ktorých ustanovení zákona o pobyte cudzincov sa bude postupovať v konaniach začatých pred účinnosťou navrhovanej novely, teda pred 1. májom 2013.
5. K čl. II 2. bod
V čl. II sa vypúšťa 2. bod.
Zároveň v 1. bode v navrhovanom § 250sa v odseku 1 nad slovom „zaistenia“ odkaz „32a“ a poznámka pod čiarou k odkazu „32a“ sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou „32aa“.
S prihliadnutím na vypustenie 2. bodu sa označenie 1. bodu zrušuje.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzujúcu na legislatívno-technické pravidla tvorby zákonov, v zmysle ktorých sa poznámky pod čiarou vnútri zákona neprečíslujú.
6. K čl. III 4. bod
V čl. III sa vypúšťa 4. bod.
Zároveň v 3. bode v navrhovanom § 20a ods. 1 posledná veta v písmene f) nad slovom „predpisu“ odkaz „10a“ a poznámka pod čiarou k odkazu „10a“ sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou „10aa“.
S prihliadnutím na vypustenie 4. bodu sa 5. bod označuje ako 4. bod.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzujúcu na legislatívno-technické pravidla tvorby zákonov, v zmysle ktorých sa poznámky pod čiarou vnútri zákona neprečíslujú.
7. K čl. V 38. bod (§ 54b)
V navrhovanom § 54b sa na konci slová „podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013“ nahrádzajú slovami „podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. apríla 2013“.
Ide o spresnenie navrhovaného ustanovenia z hľadiska jeho jasnosti a určitosti.