Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
15. schôdza výboru
CRD-96/2013
62
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 6. marca 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí predmetný vládny návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 62
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) – druhé čítanie
1.K čl. I
Za 26. bod sa vkladá nový 27. bod, ktorý znie:
„27. V § 32 ods. 6 písm. c) sa slová „výpisom z osobitného účtu“ nahrádzajú slovami „potvrdením o zostatku na účte“.“
Doterajšie body 27 až 164 návrhu sa prečíslujú.
Ide o zjednotenie terminológie, ktorá nadväzuje na navrhovanú úpravu obsiahnutú v predloženom návrhu zákona (body 25 a 26).
2.K čl. I 153. bod (§ 125 ods. 9)
V § 125 ods. 9 sa za slovo „vnútra“ vkladajú slová „do 30 dní od doručenia žiadosti“.
Navrhované doplnenie lehoty na zaslanie informácie druhému členskému štátu zosúlaďuje znenie ustanovenia s čl. 8 ods. 5 smernice 2003/109/ES.
3.K čl. I 163. bod (§131a)
V navrhovanom § 131a odsek 1 znie:
„(1) Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. mája 2013 sa dokončia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.“.
V súlade s právnou istotou ako jedného z princípov právneho štátu je potrebné z hľadiska jasnosti a určitosti právneho predpisu jednoznačne vymedziť, podľa ktorých ustanovení zákona o pobyte cudzincov sa bude postupovať v konaniach začatých pred účinnosťou navrhovanej novely, teda pred 1. májom 2013.
4.K čl. II 2. bod
V čl. II sa vypúšťa 2. bod.
Zároveň v 1. bode v navrhovanom § 250sa v odseku 1 nad slovom „zaistenia“ odkaz „32a“ a poznámka pod čiarou k odkazu „32a“ sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou „32aa“.
S prihliadnutím na vypustenie 2. bodu sa označenie 1. bodu zrušuje.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzujúcu na legislatívno-technické pravidla tvorby zákonov, v zmysle ktorých sa poznámky pod čiarou vnútri zákona neprečíslujú.
5.K čl. III 4. bod
V čl. III sa vypúšťa 4. bod.
Zároveň v 3. bode v navrhovanom § 20a ods. 1 posledná veta v písmene f) nad slovom „predpisu“ odkaz „10a“ a poznámka pod čiarou k odkazu „10a“ sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou „10aa“.
S prihliadnutím na vypustenie 4. bodu sa 5. bod označuje ako 4. bod.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzujúcu na legislatívno-technické pravidla tvorby zákonov, v zmysle ktorých sa poznámky pod čiarou vnútri zákona neprečíslujú.
6.K čl. V 38. bod (§ 54b)
V navrhovanom § 54b sa na konci slová „podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013“ nahrádzajú slovami „podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. apríla 2013“.
Ide o spresnenie navrhovaného ustanovenia z hľadiska jeho jasnosti a určitosti.