ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
31. schôdza
Číslo: CDR-2469/2012
177
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. februára 2013
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 177
z 26. februára 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329)
___________________________________________________________________________
1. K § 10 ods. 1 písm. e) slová „podľa § 2 písm. e)“ nahradiť slovami „podľa § 3 písm. e)“.
Ide o odstránenie zrejme nesprávneho vnútorného odkazu pri úprave náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie. Z kontextu navrhovaného znenia § 10 ods. 1 ako aj z dikcie § 2, v ktorom vymedzené jednotlivé účely poskytovania dotácií podľa tohto zákona, je zrejmé, že predloženie schváleného plánu publikačnej činnosti ako prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie sa predpokladá ak ide o žiadosť podľa § 3 písm. e).
2. K § 13 ods. 1 a ods. 2 a k § 15
V § 13 ods. 1 a ods. 2 slová „1. aprílom“ nahradiť slovami „1. májom“ a v § 15 slová „1. apríla“ nahradiť slovami „1. mája“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti a nadväzných prechodných ustanovení zákona rešpektujúc ústavné právomoci prezidenta Slovenskej republiky (čl. 102 písm. o) a inštitút legisvakancie.