ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
31. schôdza
Číslo: CDR-96/2013
172
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. februára 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 172
z 26. februára 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352)
___________________________________________________________________________
1. K čl. I
Za 26. bod sa vkladá nový 27. bod, ktorý znie:
„27. V § 32 ods. 6 písm. c) sa slová „výpisom z osobitného účtu“ nahrádzajú slovami „potvrdením o zostatku na účte“.“
Doterajšie body 27 až 164 návrhu sa prečíslujú.
Ide o zjednotenie terminológie, ktorá nadväzuje na navrhovanú úpravu obsiahnutú v predloženom návrhu zákona (body 25 a 26).
2. K čl. I 153. bod (§ 125 ods. 9)
V § 125 ods. 9 sa za slovo „vnútra“ vkladajú slová „do 30 dní od doručenia žiadosti“.
Navrhované doplnenie lehoty na zaslanie informácie druhému členskému štátu zosúlaďuje znenie ustanovenia s čl. 8 ods. 5 smernice 2003/109/ES.
3. K čl. I 163. bod (§131a)
V navrhovanom § 131a odsek 1 znie:
„(1) Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. mája 2013 sa dokončia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.“.
V súlade s právnou istotou ako jedného z princípov právneho štátu je potrebné z hľadiska jasnosti a určitosti právneho predpisu jednoznačne vymedziť, podľa ktorých ustanovení zákona o pobyte cudzincov sa bude postupovať v konaniach začatých pred účinnosťou navrhovanej novely, teda pred 1. májom 2013.
4. K čl. II 2. bod
V čl. II sa vypúšťa 2. bod.
Zároveň v 1. bode v navrhovanom § 250sa v odseku 1 nad slovom „zaistenia“ odkaz „32a“ a poznámka pod čiarou k odkazu „32a“ sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou „32aa“.
S prihliadnutím na vypustenie 2. bodu sa označenie 1. bodu zrušuje.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzujúcu na legislatívno-technické pravidla tvorby zákonov, v zmysle ktorých sa poznámky pod čiarou vnútri zákona neprečíslujú.
5. K čl. III 4. bod
V čl. III sa vypúšťa 4. bod.
Zároveň v 3. bode v navrhovanom § 20a ods. 1 posledná veta v písmene f) nad slovom „predpisu“ odkaz „10a“ a poznámka pod čiarou k odkazu „10a“ sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou „10aa“.
S prihliadnutím na vypustenie 4. bodu sa 5. bod označuje ako 4. bod.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzujúcu na legislatívno-technické pravidla tvorby zákonov, v zmysle ktorých sa poznámky pod čiarou vnútri zákona neprečíslujú.
6. K čl. V 38. bod (§ 54b)
V navrhovanom § 54b sa na konci slová „podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013“ nahrádzajú slovami „podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. apríla 2013“.
Ide o spresnenie navrhovaného ustanovenia z hľadiska jeho jasnosti a určitosti.
7. K čl. VI
1. V čl. VI sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
„1. V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Senec.“.
2. V § 2 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Senec“.
3. V § 2 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Hlohovec“.
4. V § 2 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Hlohovec“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. VI bod 3 v navrhovanom § 18k sa vypúšťajú slová „vo veciach podľa § 14“ a za slovo „vecne“ sa vkladajú slová „a miestne“.
Účelom navrhovanej zmeny je zmeniť územné obvody Okresného súdu Pezinok, a to presunom okresu Senec do územného obvodu Okresného súdu Bratislava III a ďalej vykonať presun okresu Hlohovec z pôsobnosti Okresného súdu Piešťany do pôsobnosti Okresného súdu Trnava. Zohľadňuje sa tak aktuálna dostupnosť dotknutých súdov z pohľadu účastníkov konania, rovnako aj z pohľadu vyťaženosti týchto súdov. Táto zmena teda vytvára predpoklady pre efektívnejšie súdne konanie prostredníctvom zmeny územných obvodov súdov. Doterajšie konania budú z praktických dôvodov (záujem na strane súdov), rovnako aj z dôvodu plynulosti súdneho konania (záujem účastníka konania) dokončené na doterajších súdoch.
Na tento účel je potrebné zmeniť aj prechodné ustanovenie pôvodne navrhované k inej agende (bod 2); zmena ho zovšeobecní a pokryje aj zmeny v územných obvodov vymenovaných okresných súdov.