Dôvodová správa
Všeobecná časť
Dôvodom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, je šetrenie prostriedkov štátneho rozpočtu. Návrh zákona navrhuje znížiť sumy vyplácané politickým stranám a volebným koalíciám zo štátneho rozpočtu plošne o 10 % bez ohľadu na ich dosiahnutý výsledok vo voľbách.
Predložený návrh zákona pozitívny vplyv na štátny rozpočet, nemá vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
D O L O Ž K A
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť
a podnikateľské prostredie
1.Vplyvy na verejné financie:
Návrh zákona má pozitívny vplyv na verejné financie.
2. Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na obyvateľov a na hospodárenie iných právnických osôb alebo hospodárenie podnikateľskej sféry.
3. Vplyvy na životné prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.
4. Vplyvy na zamestnanosť:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na nezamestnanosť a ani na zamestnanosť občanov Slovenskej republiky.
5. Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Osobitná časť
Čl. I.
K bodu 1:
Za doterajšie ustanovenia sa vkladá nový § 28a, ktorý upravuje výšku zníženia príspevku zo štátneho rozpočtu určeného politickým stranám a koalíciám na ich činnosť. Stanovuje sa zníženie sumy príspevku poskytovaného podľa § 26 28 o 10 % všetkým politickým stranám a volebným koalíciám, majúcim na príspevok nárok.
K bodu 2:
Upravujú sa prechodné ustanovenia k navrhovanému zákonu. Keďže voľby do NRSR sa uskutočnili v marci 2012, politickým stranám, ktoré splnili zákonné požiadavky, boli príspevky zo štátneho rozpočtu za rok 2012 vyplatené. Za rok 2013 budú príspevky zo štátneho rozpočtu vyplatené do mája resp. do konca júla. Preto sa stanovuje, že znížené vyplácanie príspevkov zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona sa začne v roku 2014, teda od budúceho rozpočtového roku.
Čl. II.
Určuje sa termín účinnosti zákona.