NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z. a zákona č. 266/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
Zníženie príspevkov zo štátneho rozpočtu
(1)Strane alebo koalícii sa suma príspevku poskytovaná podľa § 26 až 28 znižuje o 10 %.
(2)Ustanovenia o vyplácaní príspevku zo štátneho rozpočtu stranám, ktoré sa zúčastnili volieb v koalícii, sa pri vyplácaní zníženého príspevku zo štátneho rozpočtu použijú obdobne.“.
2.Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý znie:
㤠34c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2013
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 26 28 vypočítané po voľbách konaných v roku 2012 sa znížia podľa § 28a ku dňu účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.