Dôvodová správa
Všeobecná časť
Čl. I
Cieľom návrhu novely zákona o priestupkoch je zmierniť súčasný stav akejsi osobitnej priestupkovej imunity určitej neprispôsobivej časti obyvateľstva, ktorá vďaka súčasnej právnej úpravy širokú možnosť vyhnúť sa sankciám za spáchané priestupky.
Návrh zákona upravuje zodpovednosť maloletých páchateľov za spáchanie priestupkov tak, aby túto zodpovednosť za maloleté dieťa prebral rodič alebo iný jeho zákonný zástupca. Opatrenie riešiť aj prípady, kedy často maloleté, priestupkovo nezodpovedné deti, páchajú priestupky na popud rodičov či iných členov rodiny s vedomím, že tieto priestupky nebudú postihnuté. Výrazný pomer priestupkov páchaných maloletými potvrdzujú aj štatistiky vedené v jednotlivých regiónoch najmä východného Slovenska, pričom tento pomer nebezpečne rastie v prospech maloletým páchateľom.
Návrh zákona tiež rieši situáciu, ktorá v súčasnosti pri spôsobení škody na majetku pri ukladaní sankcie náhrady tejto škody v prípade, ak priestupca nemá prostriedky na jej uhradenie, necháva tohto páchateľa nepostihnutého. Preto sa navrhuje, aby náhradnou sankciou po nesplnení povinnosti nahradiť škodu bola povinnosť vykonať verejnoprospešné práce v rámci malých obecných prác.
Dopĺňa sa ďalší dôvod možnosti vykonať rozhodnutie výkonom verejnoprospešných prác v rámci malých obecných prác, ktorým nedostatočné majetkové pomery páchateľa, nevyhnutné na úhradu peňažnej sankcie či škody. Rovnako sa právne upravuje aj situácia, ktorá môže nastať vtedy, ak si priestupca nesplní povinnosť vykonať verejnoprospešné práce a to tak, že sa stanovuje povinnosť správneho orgánu uložiť náhradnú lehotu na ich vykonanie, ktorá však musí začať plynúť najneskôr do 60 dní od uplynutí pôvodnej lehoty, pričom výška sankcie sa dvojnásobne zvýši. Ak priestupca opätovne ignoruje uloženú náhradnú lehotu pre výkon verejnoprospešných prác, správny orgán je povinný uložiť druhú náhradnú lehotu, ktorá začína plynúť najneskôr do 60 dní od uplynutia prvej náhradnej lehoty, pričom výška pôvodnej sankcie sa trojnásobne zvýši. V prípade, ak páchateľ ani po uložení druhej náhradnej lehoty nesplní povinnosť vykonať verejnoprospešné práce, dopúšťa sa tým trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za ktorý môže byť podľa trestného zákona potrestaní odňatím slobody na jeden päť rokov. Táto navrhovaná právna úprava motivovať páchateľov priestupkov k tomu, aby namiesto vyhýbania sa plnenia povinností, ktoré im vyplávajú zo sankcií, im podrobila, keďže v opačnom prípade im hrozí trest odňatia slobody, keďže toto protiprávne konanie je už klasifikované ako trestný čin a nie priestupok.
Čl. II
Cieľom tohto návrhu novely exekučného zákona je zabezpečiť, aby ľudia pre malé pohľadávky neboli zaťažovaní pri ich vymáhaní formou exekúcie nadmernými nákladmi, ktoré si ako odmenu účtujú exekútori. Súčasná právna úprava totiž vytvára stav, kedy pri malých dlžných sumách vymáhaných exekútormi, výška konečnej sumy častokrát výrazne presahuje výšku pôvodnej pohľadávky. Je to neproporcionálne a neadekvátne. Preto novela zákona navrhuje takú právnu úpravu, ktorá znemožní, aby odmena exekútora presiahla hodnotu samotnej dlžoby. Odstráni sa tým stav, na ktorý občania dlhodobo poukazujú ako na nevyvážený, neprimeraný a tiež nespravodlivý.
Návrh zákona tiež upravuje situáciu, kedy dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením exekútora, kedy mu odmena neprináleží.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zaviesť zodpovednosť rodiča či iného zákonného zástupcu za priestupok spáchaný maloletým, priestupkovo nezodpovedným dieťaťom.
K bodu 2
Navrhuje sa ako náhradná sankcia za nesplnenie povinnosti nahradiť škodu a to vo forme vykonania verejnoprospešných prác.
K bodu 3
Navrhuje sa vypustiť časť ustanovenia, ktorá podmieňuje nástup povinnosti výkonu verejnoprospešných prác návrhom zo strany samotného páchateľa priestupku. Dopĺňa sa ďalší dôvod možnosti vykonať rozhodnutie výkonom verejnoprospešných prác v rámci malých obecných prác, ktorým nedostatočné majetkové pomery páchateľa, nevyhnutné na úhradu peňažnej sankcie či škody.
K bodu 4
Navrhuje sa upraviť postup v prípade, ak si priestupca nesplní povinnosť vykonať verejnoprospešné práce a to tak, že sa stanovuje povinnosť správneho orgánu uložiť náhradnú lehotu na ich vykonanie, ktorá však musí začať plynúť najneskôr do 60 dní od uplynutí pôvodnej lehoty, pričom výška sankcie sa dvojnásobne zvýši. Ak priestupca opätovne ignoruje uloženú náhradnú lehotu pre výkon verejnoprospešných prác, správny orgán je povinný uložiť druhú náhradnú lehotu, ktorá začína plynúť najneskôr do 60 dní od uplynutia prvej náhradnej lehoty, pričom výška pôvodnej sankcie sa trojnásobne zvýši. V prípade, ak páchateľ ani po uložení druhej náhradnej lehoty nesplní povinnosť vykonať verejnoprospešné práce, dopúšťa sa tým trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia
Čl. II
K bodu 1
Dopĺňa sa maximálna horná hranica, do ktorej výšky môže siahať v súhrne odmena exekútora za výkon exekučnej činnosti, ktorou sa stáva hodnota samotnej vymáhanej pohľadávky.
K bodu 2
Upúšťa sa od odmeny exekútorovi, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením exekútora.