Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Predkladaný poslanecký návrh novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
391/2012 Z. z.
reaguje na súčasné znenie predmetného zákona, podľa ktorého v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia žiadateľ, pokiaľ sa jedná právnickú osobu, uvádza v žiadosti výhradne vlastné osobné údaje (obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko a dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu). Z uvedeného vyplýva, že Ministerstvo hospodárstva SR , ktoré osvedčenie vydáva, nemá v súčasnosti zákonnú možnosť byť informované o tom, kto je v týchto prípadoch skutočným konečným žiadateľom.
Poslanecká novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
391/2012 Z. z.
na základe uvedeného ustanovuje novú obsahovú náležitosť žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v prípade, keď žiadateľom je práve právnická osoba. Povinnosťou takéhoto žiadateľa bude v predmetnej žiadosti taxatívne uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu konečného žiadateľa. Definícia konečného žiadateľa bude zakomponovaná, podľa navrhovaného znenia, na účely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, priamo do základných ustanovení tohto zákona.
Návrh zákona tak zabezpečí väčšiu mieru transparentnosti v súvislosti s vydávaním osvedčení na výstavbu energetického zariadenia. Podľa súčasne platného znenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia, ktorý obsahuje, okrem iného, údaje podľa odseku 4 písm. a) vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva. Novelizáciou ustanovenia § 12 ods. 4, písm. a) jeho doplnením o identifikačné údaje konečného žiadateľa, budú aj tieto uvedené údaje predmetom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
1.Vplyv na verejné financie:
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
2.Vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh zákona nebude mať dopad na životnú úroveň obyvateľstva a zvyšovanie kvality života, na rozvoj podnikateľských aktivít ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Vplyv na životné prostredie:
Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
4.Vplyv na zamestnanosť:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť a na tvorbu nových pracovných miest.
5.Vplyv na podnikateľské prostredie:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie.
6. Vplyv na informatizáciu spoločnosti:
Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
391/2012 Z. z.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie: úplná
6.Gestor a spolupracujúce rezorty: bezpredmetné
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Predkladaný návrh zákona dopĺňa medzi základné všeobecné ustanovenia definíciu osoby konečného žiadateľa. Na účely zákona o energetike pôjde o fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo (spôsobmi upravenými v návrhu zákona) ovláda žiadateľa o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia právnickú osobu. V rámci tejto definície taxatívne zadefinované situácie, v ktorých sa fyzická osoba vždy považuje za konečného žiadateľa. Uvedená definícia sa do zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dopĺňa v súvislosti so zmenou § 12 ods. 4 predmetného zákona, na základe ktorej je žiadateľ o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia povinný vo svojej žiadosti identifikovať osobu konečného žiadateľa.
K bodu 2
Novelizáciou § 12 ods. 4 sa medzi skutočnosti, ktoré povinne uvádzané v žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia dopĺňajú aj identifikačné údaje o konečnom žiadateľovi (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby). Pritom sa táto povinnosť vzťahuje výhradne na prípad, kedy o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia žiada právnická osoba.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky ako aj lehoty dané prezidentovi Slovenskej republiky na podpis schváleného zákona.