N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ......... 2013,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
391/2012 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
391/2012 Z. z.
sa dopĺňa takto:
1.V § 3 písm. a) sa dopĺňa bod 12., ktorý znie:
„12. konečným žiadateľom fyzická osoba, ktorá
12.1. priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadateľa 12 ods. 4), ktorým je právnická osoba, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, alebo
12.2. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán žiadateľa (§ 12 ods. 4), ktorým je právnická osoba.“.
2. V § 12 ods. 4, písm. a) sa dopĺňa 3. bod, ktorý znie:
„3. meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu konečného žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.