NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-103/2013
438
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. februára 2013
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Igora Matoviča na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republikyč. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 376) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu ústavného zákona.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Anna V i t t e k o v á v. r.
Jozef V i s k u p i č v. r.