NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-2469/2012
404
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. januára 2013
k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 30 dnía v gestorskom výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Anna V i t t e k o v á v. r.
Jozef V i s k u p i č v. r.