PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-137/2013
360
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. januára 2013
o pridelení správy o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r i d e ľ u j e m
Správu o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila (tlač 348), doručenú 16. januára 2013
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
na prerokovanie do 29. januára 2013
s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pavol P a š k a v. r.