MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: KM-OPVA1-2013/000351
Národnej rady
Slovenskej republiky
348
Správa o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
správu o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila
Predkladá:
Robert KALIŇÁK
podpredseda vlády
a minister vnútra
Slovenskej republiky
Bratislava, január 2013