NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo:
N á v r h
Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.
Predkladá: Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky Alojza Hlinu na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí
alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa
menia ďalšie zákony v znení neskorších
predpisov
Alojz Hlina
v.r.
Bratislava január 2013
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 676/2006 Z. z., zákona č. 592/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto :
1.V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová: “druhé dieťa alebo tretie dieťa,”.
2. V § 2 ods. 2 písmeno a) a písmeno b) bod 2 sa vypúšťajú slová: “druhé dieťa alebo tretie dieťa,”.
3.V § 3a ods. 1 písmeno b) sa vypúšťajú slová: “druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa,”.
4.V 3a ods. 2 sa vypúšťajú slová: “, druhom pôrode alebo treťom pôrode” a slová “narodené z týchto pôrodov”.
5.§ 3a ods. 5 sa vypúšťa.
6.V § 11 ods. 7 sa v celom texte vypúšťajú slová “, príplatok k príspevku” a slová “, príplatku k príspevku”.
7.§ 11 ods. 8 sa dopĺňa novým odsekom 8, ktorý znie:
“(8) Ak sa príplatok k príspevku vypláca oprávnenej osobe uvedenej v odseku 6, platiteľ vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu príplatku k príspevku podľa odseku 7. Osobitný príjemca v spolupráci s platiteľom poskytne vyplatenie príplatku k príspevku v nepeňažnom plnení tak, aby zabezpečil účelné využitie príplatku k príspevku.“.
8. Za § 15a sa vkladá nový § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013
Ak sa dieťa narodilo pred 1. júnom 2013, posudzuje sa nárok na príplatok k príspevku podľa zákona účinného v čase narodenia dieťaťa.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh novely zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ruší poskytovanie príplatku k príspevku pri narodení druhého a tretieho dieťaťa a zavádza poskytnutie nepeňažného príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo ňou je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
Cieľom navrhovanej úpravy je snaha zamedziť zneužívaniu príplatku k príspevku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa, keď samotný príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa končí často v rozpore s požadovaným účelom jeho poskytnutia, snaha zvýšiť zodpovedné správanie obyvateľstva pri používaní príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a snaha zvýšiť zodpovednosť obyvateľov pri plánovanom rodičovstve a rozhodnutí o založení resp. rozšírení svojej rodiny.
Predkladaný návrh zákona bude mať priaznivý dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie. Pod priaznivým dopadom na verejné rozpočty sa rozumie odhadovaná úspora vo výške 17,12 milióna Eur ročne.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Alojz Hlina
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy v podobe odhadovaného zníženia výdavkov o 17,12 milióna Eur ročne.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona má pozitívne aj negatívne sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
K čl. I.
K bodom 1 až 6
Návrh novely zákona ruší poskytovanie príplatku k príspevku pri narodení druhého a tretieho dieťaťa. Príplatok k príspevku by sa po účinnosti novely zákona poskytoval oprávnenej osobe len pri narodení prvého dieťaťa.
Zmyslom príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa ako štátnej sociálnej dávky je, že štát priplatí oprávnenej osobe za zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Vo väčšine prípadov však pri narodení druhého alebo tretieho dieťaťa sa dieťaťu poskytnú potreby, na ktorých obstaranie boli vynaložené prostriedky pri narodení prvého dieťaťa. Napr. kočík, kojeneckú stoličku, kojenecké potreby ako napr. vaničku či fľaše, prípadne oblečenie môžu druhé resp. tretie dieťa použiť tak, ako ich používalo dieťa prvé a nie je potrebné, aby štát vynakladal prostriedky na ich opätovný nákup. Poskytovanie príplatku k príspevku pri narodení druhého a tretieho dieťaťa tak často nespĺňa zákonom požadovaný účel a naopak stáva sa prostriedkom pre prilepšenie si oprávnených osôb.
K bodu 7
Cieľom navrhovanej úpravy je, že ak je oprávnenou osobou na poskytnutie príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo ňou je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, platiteľ vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu príplatku k príspevku. Osobitný príjemca, teda v zmysle zákona obec v spolupráci s platiteľom (príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny) jej poskytne príplatok k príspevku len vo forme nepeňažného plnenia a to s ohľadom na dodržanie účelného využitia príplatku k príspevku .
Zmyslom spolupráce obce a platiteľa pri poskytovaní príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je snaha o čo najlepšie využitie prostriedkov na príplatok k príspevku poskytnutých obci, teda čo najvhodnejší a najtransparentnejší nákup potrieb pre narodené dieťa v užšej spolupráci s oprávnenou osobou. Ustanovenie spolupráce medzi obcou a platiteľom spôsobí kvalifikovanejšie riešenie problému potrieb pre narodené dieťa, keďže Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny disponujú s väčším počtom odborníkov a sociálnych pracovníkov najmä v porovnaní s menšími obcami.
K bodu 8
Prechodné ustanovenia, ktoré zabezpečujú, že vzniknutý nárok na priznanie príplatku k príspevku do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, bude posudzovaný podľa pôvodného znenia zákona účinného v čase vzniku nároku.
K čl. II.
Určuje sa termín účinnosti zákona.