NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. a ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V čl. 145 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak do 60 dní odo dňa podania návrhu nedôjde k vymenovaniu sudcu alebo ak prezident v tejto lehote neoznámi, že navrhnutú osobu nevymenuje, považuje sa táto osoba za vymenovanú dňom nasledujúcim po dni uplynutia tejto lehoty.“.
2.V čl. 145 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak do 60 dní odo dňa podania návrhu nedôjde k vymenovaniu predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo ak prezident v tejto lehote neoznámi, že navrhnutú osobu nevymenuje, považuje sa táto osoba za vymenovanú dňom nasledujúcim po dni uplynutia tejto lehoty.“.
3.V čl. 145 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „do 30 dní odo dňa vymenovania“.
4.V čl. 150 sa na konci pripája táto veta: „Ak do 60 dní odo dňa podania návrhu nedôjde k vymenovaniu generálneho prokurátora alebo ak prezident v tejto lehote neoznámi, že navrhnutú osobu nevymenuje, považuje sa táto osoba za vymenovanú dňom nasledujúcim po dni uplynutia tejto lehoty.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.