1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/51/EÚ
z 11. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2003/109/ES
na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“);
2.zákon NRSR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/1993 Z. z.“);
3.zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 480/2002 Z. z.);
4.zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O,
D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §,
O, V,
P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 1
O: 1
1. V článku 2 sa písmeno f) nahrádza takto:
„f) ‚medzinárodná ochrana‘ znamená medzinárodnú ochranu v zmysle článku 2 písm. a) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (*);
N
zákon č. 480/2002 Z. z.
§ 2
P: a
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) medzinárodnou ochranou udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany.
Ú
Č: 1
O: 2
P: a
2. Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 2 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:
„c) oprávnení zdržiavať sa v členskom štáte na základe inej formy ochrany než medzinárodnej ochrany alebo požiadali o povolenie na pobyt na tomto základe a očakávajú rozhodnutie o svojom postavení;
d) požiadali o medzinárodnú ochranu a o ich žiadosti sa zatiaľ s konečnou platnosťou nerozhodlo;“
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 52
O:1
P: a
P: b
P: c
§ 52
O: 2
P: a
(1) Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 54 ods. 2, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny,
a) ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
b) ktorému zanikol dlhodobý pobyt podľa § 55 písm. e) alebo § 56 písm. b), c) alebo písm. d), alebo
c) ktorý päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
a)je žiadateľom o udelenie azylu,
Ú
2
+
návrh zákona
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
b)má tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 alebo ods. 4,
c)požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,
d)je odídencom,
e)má udelený prechodný pobyt na účel štúdia,
f) udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f),
g)má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania,
h)sa zdržiava na území Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 4 písm. b), c) alebo písm. d), alebo
i)požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva. 68)
Č: 1
O: 2
P: b
b) v odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:
„c) Európskeho dohovoru o usadení z 13. decembra 1955, Európskej sociálnej charty z 18. októbra 1961, revidovanej Európskej sociálnej charty z 3. mája 1987, Európskeho dohovoru o právnom postavení migrujúcich pracovníkov z 24. novembra 1977, odseku 11 prílohy k Dohovoru o postavení utečencov z 28. júla 1951 v znení zmien a doplnení vykonaných protokolom podpísaným v New Yorku 31. januára 1967 a Európskej dohody o prevode zodpovednosti za utečencov zo 16. októbra 1980.“
n. a.
n. a.
Č: 1
O: 3
P: a
3. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
a) vkladá sa tento odsek:
„1a. Členské štáty neudelia právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom na základe medzinárodnej ochrany v prípade zrušenia, ukončenia alebo odmietnutia obnoviť medzinárodnú ochranu v súlade s článkom 14 ods. 3 alebo článkom 19 ods. 3 smernice 2004/83/ES.“;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 54
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
(2) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu, ak
a)štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie dlhodobého pobytu,
b)je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny ohrozí bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,
c)štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu,68a) alebo
d)štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebola predĺžená doplnková ochrana, alebo mu bola doplnková ochrana zrušená z dôvodov podľa osobitného predpisu.68b)
68a) § 15 ods. 2 písm. g) a h) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68b) § 13c ods. 2 a § 15b ods. 1 písm. c) č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ú
Č: 1
O: 3
P: b
b) v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Pokiaľ ide o osoby, ktoré požívajú medzinárodnú ochranu, pri výpočte dĺžky obdobia uvedeného v odseku 1 sa berie do úvahy aspoň polovica obdobia medzi dátumom podania žiadosti o medzinárodnú ochranu, na základe ktorej sa medzinárodná ochrana poskytla, a dátumom udelenia povolenia na pobyt uvedeného v článku 24 smernice
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 52
O: 4
P: c
(4) Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. a) sa započítava
c) doba od podania žiadosti o udelenie azylu do rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany.
Ú
3
2004/83/ES, alebo celé toto obdobie, ak presahuje 18 mesiacov“;
Č: 1
O: 4
4. V článku 8 sa dopĺňajú tieto odseky:
„4. Ak členský štát vydá povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému poskytol medzinárodnú ochranu, uvedie v tomto povolení na pobyt osoby s dlhodobým pobytom v časti ‚Poznámky‘ túto poznámku: ‚Medzinárodná ochrana poskytnutá v [názov členského štátu] [dátum]‘.
5. Ak druhý členský štát vydáva povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom vydané iným členským štátom obsahujúce poznámku uvedenú v odseku 4, uvedie tento druhý členský štát rovnakú poznámku v povolení na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ.
Druhý členský štát pred zapísaním poznámky uvedenej v odseku 4 požiada členský štát uvedený v tejto poznámke o informáciu, či osoba s dlhodobým pobytom stále požíva medzinárodnú ochranu. Členský štát uvedený v poznámke odpovie najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o informáciu. Ak bola medzinárodná ochrana odňatá rozhodnutím s konečnou platnosťou, druhý členský štát túto poznámku nezapíše.
6. Ak sa zodpovednosť za medzinárodnú ochranu osoby s dlhodobým pobytom v súlade s príslušnými medzinárodnými nástrojmi alebo vnútroštátnym právom presunula na druhý členský štát po vydaní povolenia na pobyt osoby s dlhodobým pobytom uvedeného v odseku 5, tento druhý členský štát najneskôr do troch mesiacov po tomto presune zodpovedajúcim spôsobom zmení poznámku uvedenú v odseku 4.“
N
návrh zákona
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 73
O: 2
§ 73
O: 7
§ 73
O: 8
§ 73
O: 9
§ 69d
O: 1
(2) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt po tom, čo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto štáte, policajný útvar vydá doklad o pobyte bezodkladne po doručení písomnej informácie členského štátu, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytol medzinárodnú ochranu. Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(7) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt na základe udeleného azylu z dôvodu prenasledovania alebo poskytnutej doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia, policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie slová „Medzinárodná ochrana poskytnutá v Slovenskej republike“ a dátum udelenia azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.
(8) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt po tom, čo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto štáte, policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie rovnaké znenie, ktoré sa uvádza v poznámke povolenia na pobyt osoby s dlhodobým pobytom vydaného v tomto členskom štáte, v štátnom jazyku;99) to neplatí, ak bola medzinárodná ochrana právoplatne odňatá. Policajný útvar pred vydaním dokladu o pobyte podľa predchádzajúcej vety požiada členský štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytol medzinárodnú ochranu o informáciu, či medzinárodná ochrana stále trvá.
(9) Policajný útvar vydá nový doklad o pobyte štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý udelený dlhodobý pobyt podľa § 52 ods. 1 písm. a) a b), v lehote podľa odseku 1 písm. c), ak členský štát oznámi, že mu poskytol medzinárodnú ochranu a v položke „poznámky“ uvedie slová „Medzinárodná ochrana poskytnutá v“, členský štát, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, a dátum poskytnutia medzinárodnej ochrany.
(1) Policajný zbor poskytuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a) to ustanovuje zákon,
Ú
Ú
Ú
Ú
4
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
b) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie súhlas,
c) je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d) to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2) Policajný zbor poskytne podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Policajný zbor poskytnúť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Policajnému zboru.
(3) K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(4) Príjemca údajov podľa odsekov 1 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim súhlasom Policajného zboru.
(5) Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Č: 1
O: 5
5. V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Členské štáty môžu odňať právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom v prípade zrušenia, ukončenia alebo odmietnutia obnoviť medzinárodnú ochranu v súlade s článkom 14 ods. 3 alebo článkom 19 ods. 3 smernice 2004/83/ES, ak bolo toto postavenie osoby s dlhodobým pobytom získané na základe medzinárodnej ochrany.“
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 56
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
Policajný útvar dlhodobý pobyt zruší, ak
a) zistí, že štátny príslušník tretej krajiny získal dlhodobý pobyt podvodným spôsobom,
b) sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava viac ako šesť rokov mimo územia Slovenskej republiky,
c) štátny príslušník tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a) a b) sa nepretržite zdržiava mimo územia členských štátov 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
d) štátny príslušník tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. c) sa nepretržite zdržiava mimo územia členských štátov 24 po sebe nasledujúcich mesiacov,
e) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu,68a) ak získal dlhodobý pobyt na základe udeleného azylu, alebo
f) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebola predĺžená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková ochrana zrušená
Ú
5
z dôvodov podľa osobitného predpisu,68b) ak získal dlhodobý pobyt na základe poskytnutej doplnkovej ochrany.
68a) § 15 ods. 2 písm. g) a h) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69b) § 13 ods. 2 a § 15b ods. 1 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Č: 1
O: 6
6. V článku 11 sa vkladá tento odsek:
„4a. Pokiaľ ide o členský štát, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, odsekmi 3 a 4 nie je dotknutá smernica 2004/83/ES.“;
n. a.
n. a.
Č: 1
O: 7
P: a
7. Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:
a) vkladajú sa tieto odseky:
„3a. Ak sa členský štát rozhodne vyhostiť osobu s dlhodobým pobytom, ktorej povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom obsahuje poznámku uvedenú v článku 8 ods. 4, požiada členský štát uvedený v poznámke, aby potvrdil, či daná osoba v tomto členskom štáte stále požíva medzinárodnú ochranu. Členský štát uvedený v poznámke odpovie najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o informáciu.
3b. Ak osoba s dlhodobým pobytom stále požíva medzinárodnú ochranu v členskom štáte uvedenom v poznámke, vyhostí sa do tohto členského štátu, ktorý ju a členov jej rodiny bezodkladne prijme späť bez formalít, a to bez toho, aby bolo dotknuté uplatniteľné právo Únie alebo vnútroštátne právo a zásada celistvosti rodiny.
3c. Odchylne od odseku 3b, členský štát, ktorý prijal rozhodnutie o vyhostení, v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami naďalej právo odsunúť osobu s dlhodobým pobytom do inej krajiny ako členského štátu, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, ak táto osoba spĺňa podmienky uvedené v článku 21 ods. 2 smernice 2004/83/ES.“;
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 69d
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
(1) Policajný zbor poskytuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a) to ustanovuje zákon,
b) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie súhlas,
c) je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d) to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2) Policajný zbor poskytne podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Policajný zbor poskytnúť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Policajnému zboru.
(3) K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(4) Príjemca údajov podľa odsekov 1 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim súhlasom Policajného zboru.
(5) Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Ú
6
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 69da
O: 4
P: c
§ 77
O: 1
V: 1
§ 83
O: 7
§ 12
O: 3
(4) Na žiadosť o informácie alebo osobné údaje Policajný zbor odpovie
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(1) Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a je povinný opustiť územie Slovenskej republiky, s možnosťou určenia lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu,78) ktorejkoľvek tretej krajiny, ktorá ho prijme alebo na územie členského štátu, v ktorom udelené právo na pobyt alebo poskytnutú medzinárodnú ochranu.
(7) Pred vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý získal dlhodobý pobyt po tom, čo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto členskom štáte, policajný útvar od orgánov tohto členského štátu vyžiada informáciu o tom, či medzinárodná ochrana stále trvá. Ak poskytnutá medzinárodná ochrana v členskom štáte stále trvá, policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení určí tento členský štát ako krajinu, do ktorej byť osoba vyhostená; to neplatí, ak ide o administratívne vyhostenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b). Policajný útvar vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení bezodkladne po doručení písomnej informácie tohto členského štátu.
(3) Vstup nemožno odoprieť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý povolený pobyt v Slovenskej republike, ktorý počas hraničnej kontroly podal žiadosť o udelenie azylu, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky, ktorý požiadal o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky alebo ktorému bol vydaný cestovný doklad cudzinca podľa osobitného predpisu.30)
Ú
Ú
Č: 1
O: 7
P: b
b) dopĺňa sa tento odsek:
„6. Týmto článkom nie je dotknutý článok 21 ods. 1 smernice 2004/83/ES.“;
n. a.
n. a.
7
Č: 1
O: 8
8. Vkladá sa tento článok:
„Článok 19a
Zmeny povolenia na pobyt osoby s dlhodobým pobytom
1. Ak povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom obsahuje poznámku uvedenú v článku 8 ods. 4 a ak sa zodpovednosť za medzinárodnú ochranu osoby s dlhodobým pobytom v súlade s príslušnými medzinárodnými nástrojmi alebo vnútroštátnym právom presunie na druhý členský štát pred tým, než tento členský štát vydá povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom uvedené v článku 8 ods. 5, tento druhý členský štát požiada členský štát, ktorý povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom vydal, aby poznámku zodpovedajúcim spôsobom zmenil.
2. Ak sa osobe s dlhodobým pobytom poskytne medzinárodná ochrana v druhom členskom štáte predtým, než tento členský štát vydal povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom uvedené v článku 8 ods. 5, tento druhý členský štát požiada členský štát, ktorý vydal povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom- EÚ, aby ho zmenil s cieľom zápisu poznámky uvedenej v článku 8 ods. 4.
3. Na základe žiadosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 vydá členský štát, ktorý vydal povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom- EÚ, zmenené povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti druhého členského štátu.“;
N
návrh zákona
§ 73
O: 2
§ 73
O: 7
O: 8
O: 9
§ 125
O: 9
(2) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt po tom, čo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto štáte, policajný útvar vydá doklad o pobyte bezodkladne po doručení písomnej informácie členského štátu, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytol medzinárodnú ochranu. Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(7) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt na základe udeleného azylu z dôvodu prenasledovania alebo poskytnutej doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia, policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie slová „Medzinárodná ochrana poskytnutá v Slovenskej republike“ a dátum udelenia azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.
(8) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. a), ktorý získal dlhodobý pobyt po tom, čo mal priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto štáte, policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie rovnaké znenie, ktoré sa uvádza v poznámke povolenia na pobyt osoby s dlhodobým pobytom vydaného v tomto členskom štáte, v štátnom jazyku;99) to neplatí, ak bola medzinárodná ochrana právoplatne odňatá. Policajný útvar pred vydaním dokladu o pobyte podľa predchádzajúcej vety požiada členský štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytol medzinárodnú ochranu o informáciu, či medzinárodná ochrana stále trvá.
(9) Policajný útvar vydá nový doklad o pobyte štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý udelený dlhodobý pobyt podľa § 52 ods. 1 písm. a) a b), v lehote podľa odseku 1 písm. c), ak členský štát oznámi, že mu poskytol medzinárodnú ochranu a v položke „poznámky“ uvedie slová „Medzinárodná ochrana poskytnutá v“, členský štát, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, a dátum poskytnutia medzinárodnej ochrany.
(9) Na žiadosť členského štátu ministerstvo vnútra oznámi členskému štátu, ktorý priznal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny postavenie osoby s dlhodobým pobytom, či udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu.
Ú
Ú
Ú
Ú
8
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 69d
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
(1) Policajný zbor poskytuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a)to ustanovuje zákon,
b)je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie súhlas,
c)je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d)to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2) Policajný zbor poskytne podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Policajný zbor poskytnúť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Policajnému zboru.
(3) K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(4) Príjemca údajov podľa odsekov 1 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim súhlasom Policajného zboru.
(5) Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Ú
Č: 1
O: 9
9. V článku 22 sa vkladá tento odsek:
„3a. Ak nebola medzinárodná ochrana odňatá alebo ak osoba nepatrí do jednej z kategórií uvedených v článku 21 ods. 2 smernice 2004/83/ES, odsek 3 tohto článku sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom vydané prvým členským štátom obsahuje poznámku uvedenú v článku 8 ods. 4 tejto smernice.
Týmto odsekom nie je dotknutý článok 21 ods. 1 smernice
2004/83/ES.“;
N
n. a.
návrh zákona
§ 82
O: 12
(12) Policajný útvar v rozhodnutí o administratívnom vyhostení štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte na základe poskytnutej medzinárodnej ochrany v tomto členskom štáte, určí tento členský štát ako krajinu, do ktorej byť vyhostený; to neplatí, ak ide o administratívne vyhostenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).
Ú
n. a.
9
Č: 1
O: 10
10. V článku 25 sa prvý odsek nahrádza takto:
„Členské štáty určia kontaktné body, ktoré budú zodpovedné za prijímanie a odovzdávanie informácií a dokumentácie uvedených v článkoch 8, 12, 19, 19a, 22 a 23.“;
N
návrh zákona
§ 125
O: 11
(11) Ministerstvo vnútra určí kontaktné miesta na prijímanie a odovzdávanie informácií podľa § 33 ods. 8, § 36 ods. 4, § 38 ods. 11, § 39 ods. 2, § 54 ods. 1, § 73 ods. 2, 8 a 9, § 83 ods. 7 a 9 a podľa odseku 9.
Ú
Č: 2
O: 1
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 20. mája 2013. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
návrh zákona
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
Ć: VIII
§ 133
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
Príloha č. 2
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 132, 19. 5. 2011).
Ú
Č: 2
O: 2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n. a.
n. a.
Č: 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n. a
n. a.
Č: 4
Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.
n. a.
n. a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné