1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 2009/50/ES
z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“);
2.zákon č. 404/2011 Z. z. a pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“);
3.zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“);
4.zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.73/1998 Z. z.“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 2
P: c
„modrá karta EÚ“ je povolenie, na ktorom je uvedený výraz „modrá karta EÚ“, oprávňujúce jeho držiteľa za podmienok ustanovených v tejto smernici zdržiavať sa a pracovať na území členského štátu;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
návrh zákona
§ 37
o. 1
§ 73
o. 5
(1) Modrá karta oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná.
(5) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 37 ods. 2 doklad o pobyte, v ktorom v položke „druh pobytu“ uvedie „Modrá karta EÚ“ a v poznámke uvedie príslušnú oblasť, na ktorú štátny príslušník tretej krajiny vyššiu odbornú kvalifikáciu.
Ú
Č: 5
O: 1
P: a
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 1, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o modrú kartu na základe podmienok tejto smernice, musí:
a) predložiť platnú pracovnú zmluvu alebo záväznú pracovnú ponuku v zmysle vnútroštátneho práva na vysokokvalifikované zamestnanie najmenej na jeden rok z dotknutého členského štátu;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 38
o. 5
p. a
p. d
(5) K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a) pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do vysokokvalifikovaného zamestnania podľa odseku 6,
d) potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie
Ú
Ú
Ú
Návrh zákona vypúšťa v § 38 ods. 5 písm. a) za slovami „vydanie modrej karty“ vypúšťa čiarka a slová „ak v odseku 13 nie je ustanovené inak,
2
o. 9
práce“) o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej krajiny, podľa osobitného predpisu,63)
Ak štátny príslušník tretej krajiny odovzdal písomný prísľub zamestnávateľa podľa odseku 6, je povinný odovzdať pracovnú zmluvu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v odseku 5 písm. a) do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.
Ú
Č: 5
O: 3
Okrem podmienok ustanovených v odseku 1 hrubý ročný plat určený na základe mesačného alebo ročného platu stanoveného v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke nesmie byť nižší než príslušný mzdový prah stanovený a uverejnený na tento účel členskými štátmi, ktorý je najmenej 1,5-násobkom priemerného hrubého ročného platu v dotknutom členskom štáte.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 38
o. 5
p. a
(5) K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a) pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do vysokokvalifikovaného zamestnania podľa odseku 6,
Ú
Návrh zákona vypúšťa v § 38 ods. 5 písm. a) za slovami „vydanie modrej karty“ vypúšťa čiarka a slová „ak v odseku 13 nie je ustanovené inak,
Č: 7
O: 1
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podal žiadosť a spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 a v ktorej prípade príslušné orgány prijali v súlade s článkom 8 kladné rozhodnutie, sa vydá modrá karta EÚ.
Dotknutý členský štát poskytne tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny všetky možnosti na získanie potrebných víz.
N
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
návrh zákona
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 37
o. 2
§ 73
o. 5
§ 15
o. 1
o. 3
(2) Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 39 ods. 1, cudzincovi na tri roky alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.
(5) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 37 ods. 2 doklad o pobyte, v ktorom v položke „druh pobytu“ uvedie „Modrá karta EÚ“ a v poznámke uvedie príslušnú oblasť, na ktorú štátny príslušník tretej krajiny vyššiu odbornú kvalifikáciu.
(1)Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.
(3) Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok; ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, udeľuje sa na 90 dní a ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, udeľuje sa na nevyhnutný čas.
Ú
Ú
Ú
Ú
Č: 7
O: 3
Modrú kartu vydávajú príslušné orgány členského štátu v jednotnom formáte stanovenom
N
návrh zákona
§ 73
o. 5
(5) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 37 ods. 2 doklad o pobyte, v ktorom v položke „druh pobytu“ uvedie „Modrá
Ú
3
v nariadení (ES) č. 1030/2002. V súlade s písmenom a) bodu 7.5-9 prílohy k uvedenému nariadeniu členské štáty uvedú na modrej karte podmienky prístupu na trh práce v zmysle článku 12 ods. 1 tejto smernice. V kolónke „typ povolenia“ v povolení na pobyt členské štáty uvedú „Modrá karta EÚ“.
karta EÚ“ a v poznámke uvedie príslušnú oblasť, na ktorú štátny príslušník tretej krajiny vyššiu odbornú kvalifikáciu.
Č: 11
O: 1
Príslušné orgány členských štátov prijmú rozhodnutie o úplnej žiadosti o vydanie modrej karty a čo najskôr, ale najneskôr do 90 dní od podania žiadosti písomne informujú žiadateľa v súlade s oznamovacími postupmi ustanovenými vo vnútroštátnom práve dotknutého členského štátu.
Vnútroštátne právo dotknutého členského štátu určí akýkoľvek dôsledok vyplývajúci z neprijatia rozhodnutia do uplynutia lehoty stanovenej v prvom pododseku.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 71/1967
Zb.
Zákon č. 73/1998 Z. z.
§ 38
o. 10
§ 120
o. 1
§ 51
o.1
§ 48
o. 3
p. a
§ 52
o. 1
§ 53
o. 1
p. a
p. b
p. c
p. d
p. e
Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa odseku 5.
Ak nie je v tomto zákone alebo osobitnom predpise13) ustanovené inak, vzťahuje sa na konanie podľa tohto zákona všeobecný predpis o správnom konaní.37)
(1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
Policajt je povinný
a) plniť svedomite úlohy, ktoré mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený,
Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností policajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom.
Disciplinárnym opatrením je
a) písomné pokarhanie,
b) zníženie služobného platu až o 15 % na dobu najviac troch mesiacov,
c) zníženie hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka,
d) zákaz činnosti,
e) prepadnutie veci.
Ú
Návrh zákona vypúšťa v § 38 ods. 10 slová „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.“
Č: 15
O: 4
Odchylne od článku 5 ods. 4 prvého pododseku smernice 2003/86/ES povolenia na pobyt pre rodinných príslušníkov sa udelia pri splnení podmienok zlúčenia rodiny najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 33
o. 6
v. 1
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní.
Ú
Návrh zákona vypúšťa v prvej vete § 33 ods. 6 slová „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.“
Č: 17
O: 1
Držiteľom modrej karty EÚ, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článku 16 tejto smernice
N
návrh zákona
§ 73
o. 6
(6) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 doklad o pobyte, v ktorom v položke „druh pobytu“ uvedie „osoba s
Ú
4
O: 2
na získanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom ES, sa vydá povolenie na pobyt v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1030/2002.
Členské štáty v povolení na pobyt uvedenom v odseku 1 tohto článku v kolónke „poznámky“ uvedú „bývalý držiteľ modrej karty EÚ“.
dlhodobým pobytom EÚ“. Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 52 ods. 1 písm. c), policajný útvar v položke „poznámky“ uvedie „bývalý držiteľ modrej karty EÚ“
Č: 18
O: 2
Bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca po vstupe na územie druhého členského štátu držiteľ modrej karty a/alebo jeho zamestnávateľ predloží príslušným orgánom tohto členského štátu žiadosť o vydanie modrej karty a všetky doklady preukazujúce, že spĺňa podmienky ustanovené v článku 5 pre druhý členský štát. Druhý členský štát môže v súlade s vnútroštátnym právom rozhodnúť, že žiadateľ nesmie pracovať, pokiaľ jeho príslušný orgán nevydá kladné rozhodnutie o jeho žiadosti.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 38
o. 2
o. 5
p. a
p. b
p. c
p. d
p. e
(2) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným členským štátom Európskej únie, môže podať žiadosť o vydanie modrej karty na území Slovenskej republiky na policajnom útvare do 30 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky.
(5) K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a
a) pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do vysokokvalifikovaného zamestnania podľa odseku 6,
b) doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedeného v pracovnej zmluve alebo v písomnom prísľube zamestnávateľa,
c) doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom pre výkon regulovaného povolania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak ide o výkon regulovaného povolania,62
d) potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“) o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej krajiny, podľa osobitného predpisu,63)
e) doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
1. bezúhonnosť,
2. zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.
Ú
Návrh zákona vypúšťa v § 38 ods. 5 písm. a) za slovami „vydanie modrej karty“ vypúšťa čiarka a slová „ak v odseku 13 nie je ustanovené inak,
Č: 18
O: 4
Druhý členský štát v súlade s postupmi ustanovenými v článku 11 spracuje žiadosť a písomne informuje žiadateľa a prvý členský štát o
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 38
o. 10
(10) Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa odseku 5.
Ú
Návrh zákona vypúšťa v § 38 ods. 10 slová „vo zvlášť zložitých
5
P: a
P: b
svojom rozhodnutí buď:
a)vydať modrú kartu a povoliť žiadateľovi pobyt na svojom území na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, ak splnené podmienky ustanovené v tomto článku a za podmienok ustanovených v článkoch 7 14, alebo
b)odmietnuť vydať modrú kartu a uložiť žiadateľovi a jeho rodinným príslušníkom povinnosť opustiť jeho územie v súlade s postupmi ustanovenými vo vnútroštátnom práve vrátane postupov odsunu, ak nie splnené podmienky ustanovené v tomto článku. Prvý členský štát prijme držiteľa modrej karty a jeho rodinných príslušníkov späť bezodkladne a bez formalít. Tento postup sa uplatní aj v prípade, ak lehota platnosti modrej karty vydanej prvým členským štátom uplynula alebo sa v priebehu posudzovania žiadosti odňala. Článok 13 sa uplatňuje po readmisii.
+
návrh zákona
Zákon č. 71/1967 Zb.
o. 11
§ 39
o. 2
§ 51
o. 1
(11) Ak policajný útvar vydá modrú kartu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom, písomne informuje o vydaní modrej karty členský štát, ktorý ako posledný vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny modrú kartu pred vydaním modrej karty v Slovenskej republike.
(2) Policajný útvar informuje o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty členský štát, ktorý ako posledný vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny modrú kartu.
(1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.“