1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 2005/71/ES
z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“);
2.zákon č. 404/2011 Z. z. a pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č,O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok (Č,§,
O,V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:2
P:e
e) "povolenie na pobyt" je každé povolenie udelené orgánmi členského štátu, do ktorého vyznačili "výskumný pracovník" a ktoré štátnemu príslušníkovi tretej krajiny umožňuje legálny pobyt na území členského štátu v súlade s článkom 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1030/2002.
N
návrh zákona
§ 73
O: 4
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt; ak zabezpečené ubytovanie na kratší čas, ako mu bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý zabezpečené ubytovanie. Platnosť dokladu o pobyte musí vždy skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny. Policajný útvar v doklade o pobyte v položke „poznámky“ uvedie konkrétny účel prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny.
Ú
Č:13
O:5
Členské štáty nevyžadujú, aby výskumní pracovníci opustili ich územie s cieľom predložiť žiadosti o víza alebo o udelenie povolenia na pobyt.
N
návrh zákona
§ 31
O: 3
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b)alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.3) Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom57) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí43) a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky do rozhodnutia o tejto žiadosti.
Ú
Č:14
O:3
Členské štáty môžu, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, prijať predloženú žiadosť, keď je príslušný štátny príslušník tretej krajiny na ich území.
D
návrh zákona
§ 31
O: 3
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b)alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.3) Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny
Ú
2
zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom57) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí43) a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29 je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky do rozhodnutia o tejto žiadosti.
Č:15
O:1
Príslušné orgány členských štátov rozhodnú o skompletizovanej žiadosti čo najskôr a podľa potreby stanovia zrýchlené postupy.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
Návrh zákona
§ 33
O: 6
P: a
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32, ak ide o
a)štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 24 až 26 a § 29,
Ú
Návrh zákona vypúšťa v prvej vete slová „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní“.