1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/38/ES
z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“);
2.zákon č. 404/2011 Z. z. a pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 404/2011 Z. z.“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
C:14
O:4
P:a
P:b
Ako výnimka z odsekov 1 a 2 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly VI, sa opatrenie vyhostenia nesmie v žiadnom prípade prijať proti občanom Únie alebo ich rodinným príslušníkom, ak:
(a) občania Únie pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, alebo
(b) občania Únie vstúpili na územie hostiteľského členského štátu, aby hľadali zamestnanie. V tomto prípade občania Únie a ich rodinní príslušníci nesmú byť vyhostení, pokiaľ občania Únie schopní predložiť dôkaz, že si sústavne hľadajú zamestnanie a že majú skutočnú šancu zamestnať sa.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 68
O:2
P:c
§ 65
O:1
P:a
P:b
P:e
§ 66
O:6
Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na pobyt občanovi Únie, ak
c) právo na pobyt podľa § 65 ods. 1 písm. c) alebo d) a stal sa osobou v hmotnej núdzi.
Občan Únie právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako 3 mesiace, ak
a) je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
b) je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenskej republiky,
e) je u neho predpoklad, že sa zamestná,
Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu v zmysle § 65 ods. 1 písm. e), je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad, čestné vyhlásenie o tom, že si sústavne hľadá prácu na území Slovenskej republiky a doklad o zdravotnom poistení.
Ú