1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 2003/109/ES
z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“);
2.zákon č. 404/2011 Z. z. a pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“);
3.zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č,O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok (Č, §,
O,V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:7
O:2
V:1
V:2
V:3
V:4
V:5
Príslušné vnútroštátne orgány musia čo najskôr žiadateľovi písomne oznámiť rozhodnutie a v každom prípade najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu podania žiadosti.
Každé takéto rozhodnutie musí byť dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny oznámené v súlade s úradným postupom podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.
Za výnimočných okolností spojených so zložitosťou prešetrovania žiadosti, sa môže lehota uvedená v prvom pododseku, predĺžiť.
Naviac, príslušná osoba je informovaná o svojich právach a povinnostiach podľa tejto smernice.
Akékoľvek dôsledky, vyplývajúce z neprijatia žiadneho rozhodnutia do konca lehoty stanovenej v tomto ustanovení,
N
N
D
N
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
zákon č. 71/1967 Zb.
§ 53
O:6
§ 51
O:1
§ 47
O: 1
O: 4
§ 50
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru.
Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.
Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o
Ú
V návrhu zákona vypustená v § 53 ods. 6 časť vety „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.“
2
sa musia určiť podľa vnútroštátnych právnych predpisov príslušného členského štátu.
odvolaní, sám vo veci rozhodne, pokiaľ správny orgán príslušný na rozhodnutie nezačal konanie, hoci je na to povinný alebo pokiaľ nerozhodol v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2.
Č:19
O:1
V:1
V:2
V:3
Príslušné vnútroštátne orgány spracujú žiadosti do štyroch mesiacov od dátumu ich podania.
Ak k žiadosti nie pripojené písomné dôkazy, uvedené v článkoch 15 a 16 alebo vo výnimočných prípadoch spojené s ťažkosťami preskúmavania žiadostí, môže byť lehota uvedená v prvom pododseku predĺžená na dobu nepresahujúcu tri mesiace. V takých prípadoch príslušné vnútroštátne orgány informujú o tejto skutočnosti žiadateľa.
N
D
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 33
O:6
V:1
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní.
Ú
V návrhu zákona vypustená v § 33 ods. 6 v prvej vete časť vety „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.“
Č:19
O:2
V prípade splnenia podmienok ustanovených v článkoch 14, 15 a 16, za predpokladu dodržania ustanovení vzťahujúcich sa na verejný poriadok a verejné zdravie v článkoch 17 a 18, druhý členský štát vydá osobe s dlhodobým pobytom obnoviteľné povolenie na pobytu. Toto povolenie na pobyt musí byť na základe podania žiadosti v prípade požiadavky, obnoviteľné po uplynutí platnosti. Druhý členský štát informuje prvý členský štát o svojom rozhodnutí
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 30
O: 1
§33
O:7
Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 4 a
a) podniká na území Slovenskej republiky,
b) je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
c) študuje na škole v Slovenskej republike,
d) vykonáva činnosť uvedenú v § 25 ods. 1 alebo
e) je rodinným príslušníkom podľa § 27 ods. 2 štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena a) d) a rodina existovala v členskom štáte Európskej únie, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny priznal postavenie osoby s dlhodobým pobytom.
(7) Ak sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné oznámenie, že mu bol udelený prechodný pobyt, v ktorom uvedie dátum udelenia prechodného pobytu a dátum skončenia platnosti prechodného pobytu. Policajný útvar zašle písomné alebo elektronické oznámenie o udelení prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj príslušnému zastupiteľskému úradu podľa miesta trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj samosprávnemu kraju a obci podľa miesta prechodného pobytu.
Ú
3
§ 33
O:8
§34
O:1
P:d
Policajný útvar informuje o udelení prechodného pobytu členský štát, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom.
Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt
d) najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 29 alebo § 30.
Č:19
O:3
Druhý členský štát je povinný členom rodiny osoby s dlhodobým pobytom vydať obnoviteľné povolenia na pobyt, platné počas rovnakej doby, ako povolenie vydané osobe s dlhodobým pobytom.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 30
O: 1
P: e
§33
O:7
§34
O:1
P:d
Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 4 a
e) je rodinným príslušníkom podľa § 27 ods. 2 štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena a) d) a rodina existovala v členskom štáte Európskej únie, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny priznal postavenie osoby s dlhodobým pobytom.
(7) Ak sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné oznámenie, že mu bol udelený prechodný pobyt, v ktorom uvedie dátum udelenia prechodného pobytu a dátum skončenia platnosti prechodného pobytu. Policajný útvar zašle písomné alebo elektronické oznámenie o udelení prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj príslušnému zastupiteľskému úradu podľa miesta trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj samosprávnemu kraju a obci podľa miesta prechodného pobytu.
Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt
d) najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 29 alebo § 30.
Ú