1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“);
2.zákon č. 404/2011 Z. z. a pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č,O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok (Č,§,
O,V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:2
P:e
“povolenie na pobyt” je každé povolenie vydané orgánmi členského štátu, ktoré umožňuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny oprávnený pobyt na jeho území v súlade s ustanoveniami článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
návrh zákona
§ 20
O: 1
§ 73
O: 1
O: 3
Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený.
Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte do 30 dní od
a)udelenia pobytu, ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na policajnom útvare,
b)splnenia povinnosti podľa § 111 ods. 2 písm. b), ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na zastupiteľskom úrade,
c)podania žiadosti o vydanie dokladu o pobyte,
d)obnovenia prechodného pobytu alebo udelenia trvalého pobytu podľa § 46 ods. 1.
Doklad o pobyte obsahuje údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise.59) Súčasťou dokladu o pobyte je elektronický čip.
59) Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.19/zv. 4; Ú. v. ES L 157, 15.6.2002) v platnom znení.
Ú
Č:5
O:1
Členské štáty určia, či za účelom uplatnenia práva na zlúčenie rodiny žiadosť o vstup a pobyt podá príslušným orgánom príslušného členského štátu garant alebo rodinný príslušník alebo rodinní príslušníci.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 31
O:1
V: 1
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom bydlisko,
Ú
2
návrh zákona
§ 31
O: 5
§ 31
O: 3
ak tento zákon neustanovuje inak; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu.
Za štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 27, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu, môže podať žiadosť štátny príslušník tretej krajiny, s ktorým žiada zlúčenie rodiny.
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b) alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.3) Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom.57) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí43) a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky do rozhodnutia o tejto žiadosti.
Č:5
O:3
V:1
V:2
Žiadosť sa podá a posúdi, keď sa rodinní príslušníci zdržiavajú mimo územia členského štátu, v ktorom sa zdržiava garant.
Členský štát môže za primeraných okolností postupovať odlišne a prijať žiadosť podanú vtedy, keď rodinní príslušníci na jeho území.
N
D
zákon č. 404/2011 Z. z.
návrh zákona
§ 31
O: 1
§ 31
O. 3
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b) alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.3) Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok
Ú
3
ustanovených osobitným predpisom.57) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí43) a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky do rozhodnutia o tejto žiadosti.
Č:5
O:4
V:1
V:2
V:3
Príslušné orgány členského štátu dajú osobe, ktorá podala žiadosť, čo najskôr písomné oznámenie o rozhodnutí, v každom prípade najneskôr do deviatich mesiacov od dátumu podania žiadosti.
Za výnimočných okolností, súvisiacich so zložitosťou posúdenia žiadosti, sa lehota uvedená v prvom pododseku môže predĺžiť.
Uvedú sa dôvody rozhodnutia o zamietnutí žiadosti.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
návrh zákona
zákon č. 71/1967 Zb.
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 33
O: 6
V: 1
§ 33
O: 7
§ 47
O: 1
§ 47
O: 3
§ 33
O: 4
P: a
P: b
P: c
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní.
Ak sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné oznámenie, že mu bol udelený prechodný pobyt, v ktorom uvedie dátum udelenia prechodného pobytu a dátum skončenia platnosti prechodného pobytu. Policajný útvar zašle písomné alebo elektronické oznámenie o udelení prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj príslušnému zastupiteľskému úradu podľa miesta trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj samosprávnemu kraju a obci podľa miesta prechodného pobytu..
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.
V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
(4) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
a)štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,
b)je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c)štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
Ú
Návrh zákona vypúšťa v prvej vete § 33 ods. 6 slová „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní“.
4
V:4
Akékoľvek dôsledky neprijatia žiadneho rozhodnutia do konca lehoty stanovenej v prvom pododseku sa vymedzia vo vnútroštátnych právnych predpisoch príslušného členského štátu.
zákon č. 514/2003 Z. z.
zákon č. 73/1998 Z. z.
P: d
P: e
P: f
P. g
P: h
§ 3
O: 1
P: a
P: d
§ 48
o. 3
p. a
§ 52
O: 1
d)štátny príslušník tretej krajiny uzavrel účelové manželstvo,
e)štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
f)údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,
g)udelenie prechodného pobytu nie je vo verejnom záujme, alebo
h)je zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.61)
Štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, okrem tretej časti toho zákona, pri výkone verejnej moci
a) nezákonným rozhodnutím,
d) nesprávnym úradným postupom.
Policajt je povinný
a) plniť svedomite úlohy, ktoré mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený,
Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností policajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom.
:7
O:1
P:c
c) trvalý a pravidelný príjem, ktoré dostatočné na to, aby uživil seba a svojich rodinných príslušníkov bez toho, aby sa uchýlil k systému sociálnej pomoci príslušného členského štátu. Členské štáty zhodnotia tieto príjmy so zreteľom na ich charakter a pravidelnosť a môžu vziať do úvahy aj úroveň minimálnej vnútroštátnej mzdy a dôchodku, ako aj počet rodinných príslušníkov.
D
zákon č. 404/2011 Z. z.
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 32
O: 2
P: c
§ 32
O: 6
P: g
(2) Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
c) finančné zabezpečenie pobytu; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 28 a 29,
Finančné zabezpečenie pobytu podľa odseku 2 písm. c) štátny príslušník tretej krajiny preukáže
g) čestným vyhlásením štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa tohto zákona, alebo žiada o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky spolu s pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy alebo potvrdením o zostatku na účte vedeného v banke na meno štátneho príslušníka
Ú
5
tretej krajiny, ktorý udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa tohto zákona, alebo žiada o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny.