VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-42516/2012
Národnej rady Slovenskej republiky
352
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, január 2013