1
Príloha č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Príjmy verejnej správy celkom
8 600
86 000
86 000
86 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
8 600
86 000
86 000
86 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
170 462 105
167 771 054
174 606 978
180 192 568
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
47 419 804
33 000 000
30 000 000
30 000 000
- vplyv na OP ZaSI
123 042 301
134 771 054
144 606 978
150 192 568
- z prostriedkov ESF (85 %)
104 585 956
114 555 396
122 915 931
127 663 683
- spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu (15 %)
18 456 345
20 215 658
21 691 047
22 528 885
Celková zamestnanosť
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
170 462 105
145 771 054
*144 606 978
*150 192 568
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
* vo výdavkoch na OP ZaSI sú zahrnuté i prostriedky ESF a spolufinancovania v rámci alokácie na nasledujúce programové obdobie (rok 2014 spolu 125 660 eur a 2015 celá suma).
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
170 462 105
167 771 054
174 606 978
180 192 568
financovanie zabezpečené v rozpočte
v rámci kapitoly 22-MPSVR SR
170 462 105
145 771 054
144 606 978
150 192 568
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
na kapitolu 22 – MPSVR SR
0
22 000 000
30 000 000
30 000 000
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Finančné prostriedky vo výške 22 mil. eur, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nemá zabezpečené v rámci limitov príjmov a výdavkov svojej kapitoly na rok 2013 bude, v závislosti od vývoja čerpania výdavkov na APTP a od celkového vývoja rozpočtu verejnej správy, zabezpečené rozpočtovým opatrením v spolupráci s Ministerstvom financií SR v priebehu roka 2013.
2
Finančný dopad z predkladaného návrhu zákona na roky 2014 a 2015 si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude uplatňovať v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši?
I. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.Výbor pre otázky zamestnanosti (§ 16 – 18)
-rozšírenie kompetencií výboru, zvýšenie počtu členov, zavedenie možnosti poskytovania odmien viackrát do roka.
2.Sprostredkovanie zamestnania náhrada časti cestovných výdavkov 32 ods. 12 14)
-rozšírenie o náhradu časti cestovných výdavkov v súvislosti s účasťou uchádzača o zamestnanie na skupinovom sprostredkovaní zamestnania organizovaného ústredím alebo úradom (burzy práce).
3.Odborné poradenské služby (§ 43)
-zosúladenie poskytovania cestovných náhrad, výdavkov na ubytovanie a stravné (s § 46).
4.Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie (§ 46)
-vypustenie záujemcu o zamestnanie z cieľovej skupiny pre tento nástroj,
-zavedenie možnosti úhrady nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ktoré si uchádzač o zamestnanie nájde sám (najviac do výšky 600 €).
5.Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím 48b) a Výška dávky (§ 48c)
-návrh na vypustenie.
6.Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zmena základne pre výpočet výšky príspevku (zo stanoveného % 16-násobku celkovej ceny práce na násobok celkovej ceny práce),
-zníženie výšky príspevku,
-zavedenie poskytovania príspevku na 2 etapy (60 % po podpise dohody a 40 % po roku prevádzkovania SZČ),
-zavedenie možnosti pre UoZ zabezpečiť si prípravu na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti aj z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady,
-zavedenie podmienky predkladania ročných správ o prevádzkovaní SZČ počas obdobia trvania dohody,
3
-predĺženie obdobia, počas ktorého je poberateľ príspevku povinný prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, z dvoch na tri roky,
-predĺženie obdobia pre opätovné poskytnutie príspevku z piatich na osem rokov,
-zavedenie podmienky pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí pred zaradením do evidencie prerušili, pozastavili alebo skončili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ročného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na príspevok.
7.Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a)
-návrh na vypustenie.
8.Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zvýšenie výšky príspevku,
-zrušenie diferenciácie príspevku podľa typu zamestnávateľa a podľa typu znevýhodnenia uchádzača o zamestnanie.
9.Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a)
-návrh na vypustenie.
10.Príspevok na podporu vytvorenia a udržania pracovných miest v sociálnom podniku (§ 50c)
-návrh na vypustenie.
11.Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-rozšírenie účelu príspevku tak, aby obec alebo samosprávny kraj mohli tento príspevok využiť na účely plnenia svojich potrieb vo svojej pôsobnosti, a to činnosti zabezpečované obcou alebo samosprávnym krajom podľa osobitných predpisov vrátane ochrany pred povodňami, v záujme ktorých bude zriaďovať štátom podporované pracovné miesta,
-zachovanie výšky príspevku (80 % CCP), zníženie maximálnej výšky príspevku z celkovej ceny práce vypočítanej z 2-násobku životného minima na 60 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy,
-zrušenie poskytovania jednorazového príspevku na pracovné náradie vo výške 40 eur.
12.Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k)
-fakultatívny príspevok
-cieľom príspevku je podpora udržania pracovných miest u zamestnávateľa, ktorý v prípade vážnych prevádzkových dôvodov nemôže zamestnancom prideľovať prácu a poskytuje im náhradu mzdy,
-príspevok sa poskytuje najviac 60 kalendárnych dní v roku, vo výške 50 % z náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
13.Príspevok na absolventskú prax (§ 51)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
4
-zúženie cieľovej skupiny len na absolventov škôl v zmysle definície podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,
-zníženie výšky príspevku na 65 % životného minima.
14.Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a)
-návrh na vypustenie.
15.Príspevok na dochádzku do zamestnania (§ 53)
-skrátenie obdobie poskytovania príspevku z 12 mesiacov na 6 mesiacov,
-vypustenie možnosti poberania príspevku pre SZČ,
-neposkytovať príspevok v rámci jednej obce,
-uhrádzať iba preukázané cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami.
16.Projekty a programy (§ 54)
-opätovné zavedenie možnosti ústrediu schvaľovať projekty úradov v rámci ich územných obvodov.
17.Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 55a - 55c)
-návrh na vypustenie.
18.Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zmenu účelu príspevku len na náklady v súvislosti so zriadením pracovného miesta v CHD alebo na CHP (nie na mzdové náklady),
-zmena základne pre výpočet výšky príspevku (zo stanoveného % 16-násobku celkovej ceny práce na násobok celkovej ceny práce),
-zrušenie diferenciácie výšky príspevku podľa typu zamestnávateľa,
-zjednotenie obdobia povinného zachovania podporeného pracovného miesta na dva roky.
19.Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-príspevok bude poskytovaný len zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so ZP, a ktorý nemá zriadenú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
-zmena výšky príspevku príspevok sa bude poskytovať na úhradu odvodových povinností na sociálne a zdravotné poistenie platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca so ZP, najviac vo výške odvodov vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
-zrušenie diferenciácie výšky príspevku na základe miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
-zmena lehoty pre vyplácanie príspevku namiesto 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného štvrťroka sa príspevok navrhuje vyplácať mesačne.
20.Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 57)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zmena základne pre výpočet výšky príspevku (zo stanoveného % 16-násobku celkovej ceny práce na násobok celkovej ceny práce) a zníženie výšky príspevku,
-zavedenie poskytovania príspevku na 2 etapy (30 % po podpise dohody a 70 % po predložení dokladov),
5
-zavedenie možnosti pre občana so zdravotným postihnutím zabezpečiť si prípravu na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti aj z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady,
-zavedenie podmienky predkladania ročných správ o prevádzkovaní SZČ počas obdobia trvania dohody,
-predĺženie obdobia pre opätovné poskytnutie príspevku z piatich na osem rokov,
-zavedenie podmienky pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí pred zaradením do evidencie prerušili, pozastavili alebo skončili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ročného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na príspevok.
21.Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a)
-návrh na vypustenie.
22.Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)
-rozšírenie obsahových náležitostí žiadosti o poskytnutie príspevku o rozsah pracovnej činnosti, pracovného času, pracovných podmienok vrátane miesta výkonu pracovnej asistencie pre občana so ZP,
-zníženie max. hranicu výšky príspevku z 90 % CCP na 70 % CCP z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti.
23.Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60)
-príspevok sa navrhuje poskytovať v max. výške za podmienky zamestnávania občanov so ZP v rozsahu týždenného pracovného času, inak sa bude krátiť.
Čl. II – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Navrhuje sa zvýšenie poplatkov pre vydanie a zmenu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania.
Kto bude návrh implementovať?
Uvedené aktívne opatrenia trhu práce realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Kde sa budú služby poskytovať?
Príspevky sa budú poskytovať prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vec a rodiny na celom území Slovenskej republiky.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:
x zmena sadzby
x zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
6
x kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Finančné vplyvy vyplývajúce z návrhu novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predpokladané počty podporených uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, zamestnancov alebo pracovných miest
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Sprostredkovanie zamestnania - náhrada časti cestovných výdavkov (§ 32 ods. 10)
7 938
7 665
7 899
7 997
Odborné poradenské služby (§ 43)
3 258
3 179
3 219
3 291
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie (§ 46)
9 854
11 569
11 931
12 033
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca (§ 47)
456
1 636
2 536
2 620
Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 48b)
11
0
0
0
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
11 278
9 723
9 472
9 056
Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a)
184
0
0
0
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50)
1 047
6 665
6 735
7 055
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a)
4 532
0
0
0
Príspevok na podporu vytvorenia a udržania pracovných miest v sociálnom podniku (§ 50c)
398
0
0
0
Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j)
8 875
8 536
8 476
8 345
Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k)
0
5 000
7 350
7 560
Príspevok na absolventskú prax (§ 51)
22 478
18 210
18 497
18 632
Príspevok na aktivačnú činnosť formou MOS pre obec alebo MS pre samosprávny kraj (§ 52)
22 834
22 537
22 371
22 183
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a)
4 896
0
0
0
Príspevok na dochádzku do zamestnania (§ 53)
19 863
19 064
19 207
19 332
7
Odhadované objemy
Objem aktivít
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a)
98
105
124
138
Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b)
147
145
157
168
Projekty a programy (§ 54)
1 729
8 642
8 768
8 869
Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 55a - 55c)
0
0
0
0
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)
2 057
1 926
1 873
1 821
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)
489
642
719
784
Príspevok občanov so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57)
603
495
487
502
Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a)
0
0
0
0
Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)
646
363
380
390
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60)
5 306
4 685
4 692
4 709
Pozn.: Uvedené údaje v tabuľke predpokladané počty podporených pracovných miest prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce, na základe ktorých sa odhadovali finančné nároky.
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pri odhadoch objemu finančných prostriedkov, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sa vychádzalo z:
priemernej výšky príspevku stanovenej zákonom,
vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 1. 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, vývoja minimálnej mzdy a vývoja životného minima (Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR, IFP) a celkovej ceny práce,
vývoja reálneho čerpania finančných prostriedkov na aktívne opatrenie v predchádzajúcich rokoch,
celkového objemu finančných prostriedkov, ktoré rozpočtované v rámci kapitoly Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na program 06G – Ľudské zdroje.
V jednotlivých rokoch predpokladáme nasledujúce nároky na rozpočet verejnej správy:
Predpokladané nároky na aktívne opatrenia na trhu práce (AOTP) podľa platného právneho stavu na rozpočet verejnej správy v roku 2012 predstavujú objem finančných prostriedkov v sume 170 462 105 eur, z toho v rámci alokácie na prioritnej osi 1, opatrení 1.1. Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v objeme 130 462 105 eur
8
(110 892 789 eur zo zdroja ESF a 19 569 316 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) a 40 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
Vzhľadom na navrhovanú účinnosť návrhu zákona (1. mája 2013) predpokladané nároky na realizáciu AOTP podľa platného právneho stavu (január apríl 2013 v sume 56 820 702 eur) a podľa navrhovaných zmien (máj december 2013 v sume 110 950 352 eur) predstavujú v roku 2013 objem finančných prostriedkov v sume 167 771 054 eur, z toho v rámci alokácie na prioritnej osi 1, opatrení 1.1. Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v sume 134 771 054 eur (114 555 396 eur zo zdroja ESF a 20 215 658 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) a v sume 33 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
Realizáciou uvedených zmien aktívnych opatrení na trhu práce predpokladáme nároky na rozpočet verejnej správy v roku 2014 v objeme 174 606 978 eur, z toho v rámci alokácie na prioritnej osi 1, opatrení 1.1. Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v sume 19 370 987 eur (16 465 339 eur zo zdroja ESF a 2 905 648 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu), v rámci alokácie nasledujúceho operačného programu v sume 125 235 991 eur (106 450 592 eur zo zdroja ESF a 18 785 399 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) a 30 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
Realizáciou uvedených zmien aktívnych opatrení na trhu práce predpokladáme nároky na rozpočet verejnej správy v roku 2015 v objeme 180 192 568 eur, z toho v rámci alokácie nasledujúceho operačného programu v sume 150 192 568 eur (127 663 683 eur zo zdroja ESF a 22 528 885 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) a 30 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
Odhadované finančné prostriedky (v eur)
Aktívne opatrenia na trhu práce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Sprostredkovanie zamestnania - náhrada časti cestovných výdavkov (§ 32 ods. 10)
87 790
95 414
99 848
101 939
Odborné poradenské služby (§ 43)
105 424
102 742
105 597
109 529
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie (§ 46)
9 027 281
8 356 050
9 107 100
9 668 269
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca (§ 47)
163 500
1 408 596
2 069 375
2 096 000
Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 48b)
0
0
0
0
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
38 798 434
32 689 902
33 120 018
33 090 820
Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a)
174 301
0
0
0
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50)
2 245 889
18 430 109
21 598 048
23 526 949
9
Odhadované finančné prostriedky (v eur)
Aktívne opatrenia na trhu práce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a)
14 319 317
0
0
0
Príspevok na podporu vytvorenia a udržania pracovných miest v sociálnom podniku (§ 50c)
1 534 858
0
0
0
Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j)
24 937 012
32 450 296
33 371 611
34 123 630
Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k)
0
380 000
588 000
642 600
Príspevok na absolventskú prax (§ 51)
18 941 336
9 327 742
9 711 621
10 027 064
Príspevok na aktivačnú činnosť formou MOS pre obec alebo MS pre samosprávny kraj (§ 52)
4 210 239
4 282 030
4 272 861
4 259 136
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a)
5 281 801
0
0
0
Príspevok na dochádzku do zamestnania (§ 53)
5 917 228
5 593 094
5 650 918
5 691 096
Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a)
142 531
152 250
186 000
216 660
Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b)
29 000
29 500
29 700
29 800
Projekty a programy (§ 54)
325 052
22 227 22
22 603 904
22 961 841
Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 55a - 55c)
0
0
0
0
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)
18 020 932
9 593 252
9 702 483
9 857 738
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)
1 080 201
943 624
1 094 634
1 239 880
Príspevok občanov so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57)
5 513 949
1 859 733
1 902 874
2 049 779
Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a)
0
0
0
0
Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)
3 872 159
1 543 917
1 667 948
1 776 302
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60)
15 733 871
18 751 830
19 531 140
20 484 271
10
Odhadované finančné prostriedky (v eur)
Aktívne opatrenia na trhu práce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
Spolu
170 462 105
166 425 528
174 606 978
180 192 568
Pozn.: Odhadované finančné prostriedky sa týkajú len kapitoly 22-MPSVR SR.
Pozn. k roku 2013: Vzhľadom na navrhovanú účinnosť návrhu zákona (1. mája 2013) sa v januári apríli 2013 budú AOTP realizovať podľa platného právneho stavu, s predpokladanou potrebou finančných prostriedkov v objeme 56 820 702 eur (170 462 105/12 x 4). Zmenou niektorých AOTP sa v máji decembri 2013 odhaduje potreba finančných prostriedkov na ich realizáciu v objeme 110 950 352 eur (166 425 528/12 x 8). Celkovo sa tak potrebný objem finančných prostriedkov na realizáciu AOTP v roku 2013 odhaduje na 167 771 054 eur. (údaj uvedený v tabuľkách 2.1. a 2.2.).
V jednotlivých rokoch predpokladáme nasledujúce vplyvy na príjem rozpočtu verejnej správy:
Zvýšením správnych poplatkov na vydanie alebo zmenu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa predpokladá príjem rozpočtu verejnej správy v priemere ročne v sume 86 000 eur.
Záver:
Odhadovanú potrebu finančných prostriedkov vyplývajúcu z predkladaného návrhu zákona na rok 2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečenú v rámci limitov príjmov a výdavkov svojej kapitoly vo výške 134,8 mil. eur, z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) 11,0 mil. eur. Rozpočtové prostriedky vo výške 22 mil. eur ktoré nie zabezpečené v rámci limitov príjmov a výdavkov kapitoly MPSVR SR budú, v závislosti od vývoja čerpania výdavkov na APTP zabezpečené rozpočtovým opatrením v spolupráci s Ministerstvom financií SR v priebehu roka 2013.
Odhadovanú potrebu finančných prostriedkov vyplývajúcu z predkladaného návrhu zákona na roky 2014 a 2015 si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude uplatňovať v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016.
11
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
poznámka
MPSVR SR MEDZIREZORTNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE 06G
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
642 032 – Bežné transfery na aktívne opatrenia trhu práce
170 462 105
167 771 054
174 606 978
180 192 568
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
170 462 105
167 771 054
174 606 978
180 192 568
z toho výdavky na ŠR
Bežné výdavky (600)
Tovary a služby (630)2
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)