1
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Navrhované zmeny
Čl. I - Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.Výbor pre otázky zamestnanosti (§ 16 – 18)
-rozšírenie kompetencií výboru, zvýšenie počtu členov, zavedenie možnosti poskytovania odmien viackrát do roka.
2.Sprostredkovanie zamestnania náhrada časti cestovných výdavkov 32 ods. 12 14)
-rozšírenie o náhradu časti cestovných výdavkov v súvislosti s účasťou uchádzača o zamestnanie na skupinovom sprostredkovaní zamestnania organizovaného ústredím alebo úradom (burzy práce).
3.Odborné poradenské služby (§ 43)
-zosúladenie poskytovania cestovných náhrad, výdavkov na ubytovanie a stravné (s § 46).
4.Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie (§ 46)
-vypustenie záujemcu o zamestnanie z cieľovej skupiny pre tento nástroj,
2
-zavedenie možnosti úhrady nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ktoré si uchádzač o zamestnanie nájde sám (najviac do výšky 600 €).
5.Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím 48b) a Výška dávky (§ 48c)
-návrh na vypustenie.
6.Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zmena základne pre výpočet výšky príspevku (zo stanoveného % 16-násobku celkovej ceny práce na násobok celkovej ceny práce),
-zníženie výšky príspevku,
-zavedenie poskytovania príspevku na 2 etapy (60 % po podpise dohody a 40 % po roku prevádzkovania SZČ),
-zavedenie možnosti pre UoZ zabezpečiť si prípravu na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti aj z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady,
-zavedenie podmienky predkladania ročných správ o prevádzkovaní SZČ počas obdobia trvania dohody,
-predĺženie obdobia, počas ktorého je poberateľ príspevku povinný prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, z dvoch na tri roky,
-predĺženie obdobia pre opätovné poskytnutie príspevku z piatich na osem rokov,
-zavedenie podmienky pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí pred zaradením do evidencie prerušili, pozastavili alebo skončili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ročného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na príspevok.
7.Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a)
-návrh na vypustenie.
8.Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zvýšenie výšky príspevku,
-zrušenie diferenciácie príspevku podľa typu zamestnávateľa a podľa typu znevýhodnenia uchádzača o zamestnanie.
9.Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a)
-návrh na vypustenie.
10.Príspevok na podporu vytvorenia a udržania pracovných miest v sociálnom podniku (§ 50c)
-návrh na vypustenie.
11.Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-rozšírenie účelu príspevku tak, aby obec alebo samosprávny kraj mohli tento príspevok využiť na účely plnenia svojich potrieb vo svojej pôsobnosti, a to činnosti zabezpečované obcou alebo samosprávnym krajom podľa osobitných predpisov
3
vrátane ochrany pred povodňami, v záujme ktorých bude zriaďovať štátom podporované pracovné miesta,
-zachovanie výšky príspevku (80 % CCP), zníženie maximálnej výšky príspevku z celkovej ceny práce vypočítanej z 2-násobku životného minima na 60 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy,
-zrušenie poskytovania jednorazového príspevku na pracovné náradie vo výške 40 eur.
12.Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k)
-fakultatívny príspevok
-cieľom príspevku je podpora udržania pracovných miest u zamestnávateľa, ktorý v prípade vážnych prevádzkových dôvodov nemôže zamestnancom prideľovať prácu a poskytuje im náhradu mzdy,
-príspevok sa poskytuje najviac 60 kalendárnych dní v roku, vo výške 50 % z náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
13.Príspevok na absolventskú prax (§ 51)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zúženie cieľovej skupiny len na absolventov škôl v zmysle definície podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,
-zníženie výšky príspevku na 65 % životného minima.
14.Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a)
-návrh na vypustenie.
15.Príspevok na dochádzku do zamestnania (§ 53)
-skrátenie obdobie poskytovania príspevku z 12 mesiacov na 6 mesiacov,
-vypustenie možnosti poberania príspevku pre SZČ,
-neposkytovať príspevok v rámci jednej obce,
-uhrádzať iba preukázané cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami.
16.Projekty a programy (§ 54)
-opätovné zavedenie možnosti ústrediu schvaľovať projekty úradov v rámci ich územných obvodov.
17.Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 55a - 55c)
-návrh na vypustenie.
18.Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zmenu účelu príspevku len na náklady v súvislosti so zriadením pracovného miesta v CHD alebo na CHP (nie na mzdové náklady),
-zmena základne pre výpočet výšky príspevku (zo stanoveného % 16-násobku celkovej ceny práce na násobok celkovej ceny práce),
-zrušenie diferenciácie výšky príspevku podľa typu zamestnávateľa,
-zjednotenie obdobia povinného zachovania podporeného pracovného miesta na dva roky.
19.Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)
4
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-príspevok bude poskytovaný len zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so ZP, a ktorý nemá zriadenú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
-zmena výšky príspevku príspevok sa bude poskytovať na úhradu odvodových povinností na sociálne a zdravotné poistenie platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca so ZP, najviac vo výške odvodov vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
-zrušenie diferenciácie výšky príspevku na základe miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
-zmena lehoty pre vyplácanie príspevku namiesto 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného štvrťroka sa príspevok navrhuje vyplácať mesačne.
20.Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 57)
-zmena charakteru príspevku z obligatórneho na fakultatívny,
-zmena základne pre výpočet výšky príspevku (zo stanoveného % 16-násobku celkovej ceny práce na násobok celkovej ceny práce) a zníženie výšky príspevku,
-zavedenie poskytovania príspevku na 2 etapy (30 % po podpise dohody a 70 % po predložení dokladov),
-zavedenie možnosti pre občana so zdravotným postihnutím zabezpečiť si prípravu na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti aj z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady,
-zavedenie podmienky predkladania ročných správ o prevádzkovaní SZČ počas obdobia trvania dohody,
-predĺženie obdobia pre opätovné poskytnutie príspevku z piatich na osem rokov,
-zavedenie podmienky pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí pred zaradením do evidencie prerušili, pozastavili alebo skončili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ročného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na príspevok.
21.Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a)
-návrh na vypustenie.
22.Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)
-rozšírenie obsahových náležitostí žiadosti o poskytnutie príspevku o rozsah pracovnej činnosti, pracovného času, pracovných podmienok vrátane miesta výkonu pracovnej asistencie pre občana so ZP,
-zníženie max. hranicu výšky príspevku z 90 % CCP na 70 % CCP z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti.
23.Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60)
-príspevok sa navrhuje poskytovať v max. výške za podmienky zamestnávania občanov so ZP v rozsahu týždenného pracovného času, inak sa bude krátiť.
Čl. II – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Navrhuje sa zvýšenie poplatkov pre vydanie a zmenu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania.
5
Čl. III - Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Nadväzne na navrhované úpravy v zákone o službách zamestnanosti sa úpravou znenia § 184 ods. 5 rozhodnutie o zaradení poistenca do evidencie UoZ, ktoré sa podľa súčasného právneho stavu považuje za žiadosť o dávku v nezamestnanosti, nahradí písomným oznámením o zaradení poistenca do evidencie UoZ.
Čl. IV - Zákon č. 599/2003 Z. z. o o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nadväzne na navrhované úpravy v zákone o službách zamestnanosti sa v § 5 navrhujú nevyhnutné legislatívno-technické úpravy.
A.4. Alternatívne riešenia
-
A.5. Stanovisko gestorov