1
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu v § 2 ods. 1 písm. m) v súvislosti s navrhovanou úpravou v § 46 a návrhom na vypustenie § 53c.
K bodu 2
Na základe poznatkov aplikačnej praxe v súvislosti s častým zneužívaním tohto inštitútu sa v § 3 ods. 2 písm. c) navrhuje vypustiť možnosť prijať uchádzača o zamestnanie (UoZ) na vykonávanie absolventskej praxe u fyzickej osoby, ktorá nie je zamestnávateľom.
K bodu 3
K § 5
V § 5 ods. 1 sa navrhuje na novo zadefinovať samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) na účely tohto zákona. Na základe poznatkov aplikačnej praxe sa spresňuje znenie písmena a).V súlade so živnostenským zákonom sa spresňuje znenie písmena b). Podľa písmena c) sa za SZČO navrhuje považovať fyzickú osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov uvedených v poznámke pod čiarou k odkazu 12 (okrem živnostenského zákona). Zároveň sa navrhuje vypustiť súčasné znenie písmena e), nakoľko sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa podľa súčasného právneho stavu považuje za prevádzkovanie činnosti podľa živnostenského zákona.
Zároveň sa v odseku 2 definuje samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona ako činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje SZČO podľa odseku 1.
K § 6
V novom znení § 6 v odseku 1 sa navrhuje zadefinovať na účely tohto zákona UoZ ako občana, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii UoZ a ktorý nie je zamestnanom, ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak, nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak, neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť alebo ktorý nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.
Súčasne sa v ods. 2 písm. a) navrhuje ponechať možnosť UoZ vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. V odseku 2 psím. b) sa v súvislosti s možnosťou vykonávať zárobkovú činnosť podľa ods. 2 písm. a) navrhuje výnimka pre poskytovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad SR, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pričom sa nebude prihliadať na príjem z tejto činnosti.
2
Zároveň sa v odseku 3 navrhuje pojem zamestnanie zadefinovať na účely tohto zákona ako vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom.
K § 7
V § 7 sa navrhuje vypustiť možnosť poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce ZoZ, ktorému tak úrad bude môcť poskytovať len informačné a poradenské služby a odborné poradenské služby. Táto úprava sa navrhuje za účelom cielenejšej podpory vzdelávania a prípravy pre trh práce len pre UoZ.
K § 8
V § 8 sa navrhuje na novo zadefinovať skupiny UoZ, ktorí sa na účely tohto zákona budú považovať za znevýhodnené skupiny, a to s cieľom zamerať služby zamestnanosti podľa tohto zákona práve na najrizikovejšie skupiny na trhu práce.
Nadväzne na navrhovanú úpravu § 8 sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab.
K bodu 4
Vzhľadom na navrhované úpravy v návrhu zákona sa v § 10 ods. 2 spresňuje definícia partnerstva tak, aby konkrétny projekt alebo program podpory zamestnávania mohol riešiť rôzne skupiny UoZ alebo mohol riešiť formou partnerstva aj podporu udržania zamestnancov ohrozených prepúšťaním, napr. v prípadoch hromadného prepúšťania zamestnancov, v prípadoch riešenia prechodného obdobia obmedzenia prevádzkovej činnosti a pod.
K bodom 5 až 9
Ide o legislatívno-technickú úpravu v § 12 písm. g) nadväzne na navrhované vypustenie § 45 a 53c. Zároveň sa upraveným znením navrhuje opätovne vrátiť pôsobnosť ústrediu v oblasti schvaľovania projektov a programov na zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce.
V súvislosti s návrhom na vypustenie § 57a sa pôvodné znenie písmena h) v § 12 navrhuje nahradiť novým znením s určením novej kompetencie ústrediu nadväzne na nový návrh v § 18 ods. 2. Nadväzne na navrhovanú zásadnú zmenu, v rámci ktorej sa vybrané obligatórne poskytované aktívne opatrenia na trhu práce (AOTP) navrhuje zmeniť na fakultatívne poskytované AOTP, čo prináša aj okamžitú potrebu zavedenia nového mechanizmu schvaľovania nástrojov podpory a pomoci účastníkom na trhu práce vrátane nových pravidiel rozpočtovania, spravovania a prerozdeľovania finančných prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce (APTP), na ktoré nie je právny nárok podľa tohto zákona, sa novým znením písmena h) v § 12 navrhuje ustanoviť ústrediu novú kompetenciu spočívajúcu v jeho povinnosti vypracovať a predkladať ministerstvu na schválenie návrh zásad použitia finančných prostriedkov na uplatňovanie AOTP, na ktoré nie je právny nárok podľa tohto zákona. Súčasne sa navrhuje zveriť ústrediu aj kontrolu ich dodržiavania.
V § 12 písm. i) ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s návrhom na vypustenie § 53c a 57a. V § 12 písm. l) ide o legislatívno-technickú úpravu.
3
V súvislosti s poskytovaním medzinárodných služieb zamestnanosti EURES sa navrhuje úprava znenia písmena n) v § 12.
S cieľom pravidelného sledovania uplatňovania jednotlivých nástrojov podpory a pomoci podľa tohto zákona, sa navrhovaným doplnením § 12 o písmeno u) rozširuje pôsobnosť ústredia o novú povinnosť ročne vyhodnocovať uplatňovanie AOTP za uplynulý kalendárny rok a správu o ich vyhodnotení predkladať ministerstvu.
Doplnením nového písmena v) v § 12 sa nadväzne na navrhované úpravy v § 29 ods. 10, § 58 ods. 16 a § 55 ods. 7 navrhuje ústrediu ustanoviť kompetencia zverejňovať na svojom webovom sídle registre agentúr dočasného zamestnávania, agentúr podporovaného zamestnávania a sociálnych podnikov a zoznam chránených dielní (CHD) a chránených pracovísk (CHP).
K bodom 10 až 16
Úprava kompetencie úradu určenej v § 13 ods. 1 písm. e) 1. bod sa navrhuje s cieľom zníženia administratívnej a finančnej náročnosti spojenej so zaraďovaním občanov do evidencie UoZ. V súčasnosti úrady o zaradení alebo nezradení občana do evidencie UoZ, resp. o vyradení UoZ z evidencie UoZ rozhodujú v zmysle správneho konania, čo je z časového hľadiska často krát zdĺhavý proces. Vzhľadom na to, že byť vedený v evidencii UoZ úradu je právom občana a nie jeho povinnosťou a o zaradenie do evidencie občan žiada dobrovoľne, navrhuje sa, aby zaraďovanie do evidencie UoZ nepodliehalo správnemu poriadku. V prípade, ak občan požiada o zaradenie do evidencie UoZ, splní podmienky a predloží príslušné doklady podľa § 34, úrad ho zaradí do evidencie UoZ a o tejto skutočnosti vydá oznámenie. Kompetencia rozhodovať v zmysle správneho konania zostane úradu len pre prípady nezaradenia občana do evidencie UoZ a vyradenia UoZ z evidencie UoZ okrem vyradenia podľa § 36 ods. 1 písm. a) až g), o) až s) a § 36 ods. 2.
Súčasne sa v § 13 ods. 1 písm. e) 3. bod rozširuje kompetencia úradu rozhodovať o udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, aj o rozhodovanie v prípade neudelenia takéhoto súhlasu. Súčasne sa navrhuje, aby sa uvedená kompetencia úradu vzťahovala aj na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.
Nadväzne na návrh na zrušenie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím poskytovanej podľa § 48b tohto zákona, sa v § 13 ods. 1 navrhuje vypustenie šiesteho bodu v písmene e) a vypustenie písmena z).
Nadväzne na zmenu spôsobu zaraďovania občanov a vyraďovania UoZ do/z evidencie UoZ v súvislosti s odpojením od správneho konania sa v § 13 ods. 1 písm. f) a g) navrhuje ustanoviť kompetencia úradu zaraďovať občana alebo vyraďovať UoZ do/z evidencie UoZ a písomne mu oznamovať jeho zaradenie alebo vyradenie.
Zároveň sa navrhuje doplniť § 13 ods. 1 písm. h) o nový mechanizmus schvaľovania nástrojov podpory a pomoci účastníkom na trhu práce vrátane nových zásad a pravidiel rozpočtovania, spravovania a prerozdeľovania finančných prostriedkov na APTP, na ktoré nie je právny nárok. Z dôvodu, aby Výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“) mohol
4
prerokovať a posúdiť žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, navrhuje sa rozšíriť pôsobnosť úradu o povinnosť ich predkladania výboru, následného schvaľovania v prípadoch kladného posudku výboru, ako aj o povinnosť zverejňovania informácií o schválených a neschválených príspevkoch na APTP vrátane odôvodnenia schválenia alebo neschválenia príspevkov, vo svojom územnom obvode.
Súčasne sa na základe pretrvávajúcich požiadaviek aplikačnej praxe, ktorá vyvoláva potrebu osobitného postupu pri kontrole dodržiavania liečebného režimu UoZ počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, navrhuje v § 13 ods. 1 písm. h) upraviť novú pôsobnosť úradu kontrolovať dočasnú pracovnú neschopnosť UoZ počas jeho liečebného režimu.
V § 13 ods. 1 písm. t) ide o legislatívno-technickú úpravu.
V súvislosti s poskytovaním medzinárodných služieb zamestnanosti EURES sa zároveň navrhuje upraviť s tým súvisiace ustanovenia v § 13 ods. 1 písm. af). S cieľom pravidelného sledovania uplatňovania jednotlivých poskytovaných nástrojov podpory a pomoci podľa tohto zákona, sa navrhovanou úpravou v § 13 ods. 1 písm. ak) rozširuje pôsobnosť úradu o novú kompetenciu ročne vyhodnocovať uplatňovanie AOTP za uplynulý kalendárny rok a správu o ich vyhodnotení predkladať ústrediu.
Nadväzne na úpravu v § 55 ods. 7 sa navrhuje doplniť do § 13 ods. 2 písm. d) novú kompetenciu úradu zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam CHD a CHP vo svojom územnom obvode.
K bodu 17
Spresnenie definície vhodného zamestnania v § 15 ods. 1 sa navrhuje na základe poznatkov aplikačnej praxe, kedy dochádza k prípadom, že UoZ odmieta ponuku prijať zamestnanie s odôvodnením, že vyššiu kvalifikáciu a úrad ho nemôže vyradiť z evidencie UoZ z dôvodu nespolupráce. Na základe upravenej definície bude môcť úrad ponúknuť UoZ zamestnanie, ktoré si vyžaduje jednu z jeho kvalifikácií vrátane nižšej kvalifikácie, ktorú UoZ dosiahol a v prípade odmietnutia môže UoZ vyradiť z evidencie UoZ.
K bodom 18 až 21
Nadväzne na navrhovanú zásadnú zmenu, v rámci ktorej sa vybrané obligatórne poskytované AOTP navrhuje zmeniť na fakultatívne poskytované AOTP sa v novom znení § 16 ods. 1 navrhuje v porovnaní so súčasným právnym stavom upraviť definíciu výboru tak, aby úrad vo svojom územnom obvode zriaďoval výbor nielen na riešenie zásadných otázok zamestnanosti, ale aj na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok.
Súčasne sa v odseku 2 navrhuje zvýšiť počet členov zástupcov úradu vo výbore z dvoch na troch zástupcov, pričom jeden z nich je riaditeľ úradu a tým dosiahnuť aj nepárny počet členov výboru – z desať na jedenásť.
Vypustenie pôvodného odseku 9 sa navrhuje z dôvodu, že riaditeľ úradu bude členom výboru.
5
V záujme operatívneho výkonu výboru sa v odseku 10 tiež navrhuje zvýšiť minimálnu periodicitu jeho zasadnutí z najmenej raz za štvrťrok na najmenej raz za mesiac.
K bodu 22
Nové znenie § 18 súvisí s navrhovaným novým mechanizmom schvaľovania nástrojov podpory a pomoci účastníkom na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok podľa tohto zákona. Nadväzne na právne úpravy v zákone o odbornom vzdelávaní, ktorým sa v osobitnom článku zmení k 1. 1. 2013 aj zákon o službách zamestnanosti tým, že sa rozšíri pôsobnosť výboru o schvaľovanie analýz a prognóz o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad), navrhuje sa tieto ustanovenia premietnuť do novoupraveného znenia § 18. Súčasne sa v nadväznosti na zavedenia fakultatívneho princípu väčšiny príspevkov na AOTP navrhuje, aby výbor posudzoval žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, v územnom obvode úradu a odporúčal úradu formou kladného posudku, resp. neodporúčal formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
Súčasne sa v odseku 2 navrhuje, aby výbor pri vykonávaní tohto posudzovania uplatňoval a dodržiaval zásady použitia finančných prostriedkov na AOTP , na ktoré nie je právny nárok a ktoré vypracovalo ústredie a schválilo ministerstvo.
K bodom 23 až 26
V porovnaní s doterajším právnym stavom podľa § 19 ods. 6 tohto zákona, ktorý upravuje povinnosť dosiahnutého vzdelania u lekára, ktorý vykonáva lekársku posudkovú činnosť, sa navrhuje upraviť podmienku výkonu tejto činnosti splnením kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu, že uvedený právny predpis upravuje kvalifikačné predpoklady v širšom rozsahu ako doterajšie znenie zákona o službách zamestnanosti a následkom čoho vznikajú problémy v aplikačnej praxi.
Súčasne sa v § 19 navrhuje vypustiť odseky 11 až 13 z dôvodu nového § 20b.
Navrhovanou úpravou v § 20 ods. 3 sa spresňuje adresát pre doručenie žiadosti o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov.
Navrhované doplnenie zákona o nový § 20b vyplýva z pretrvávajúcich požiadaviek aplikačnej praxe, ktorá vyvoláva potrebu osobitného postupu pri kontrole dočasnej pracovnej neschopnosti UoZ počas jeho liečebného režimu vykonávanej úradom. Ide o kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a vykonáva určený zamestnanec úradu na účely zisťovania prítomnosti uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti v mieste jeho trvalého pobytu alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa zdržuje. Navrhuje sa, aby kontrola dodržiavania liečebného režimu UoZ počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti sa vykonávala so zreteľom na dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, jej opakovanie a iné závažné skutočnosti, pričom za tieto skutočnosti je možné považovať napr. neočakávané udalosti v rodine, ktorých zdôvodnenie je možné hodnoverne preukázať.
6
K bodom 27 až 29
Doplnením odseku 7 v § 22 sa, za účelom skoršieho nadobudnutia ekonomickej sebestačnosti, profesijnej realizácie, rozvoja odborných a pracovných zručností a tiež sociálno-kultúrnej integrácie s občanmi prijímajúcej krajiny pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol
-predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou trestného činu súvisiacehos obchodovaním s ľuďmi,
-udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,
-udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,
navrhuje umožniť prístup na trh práce bez udelenia povolenia na zamestnanie. V tejto súvislosti sa navrhuje úprava v § 22 ods. 5.
V § 22 ods. 7 písm. f) ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodom 30 až 36
V § 25 ods. 1 a 2 a v § 27 ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s prečíslovaním odkazu k poznámke pod čiarou.
V súlade s Dohovorom MOP č. 181 z roku 1997 o súkromných agentúrach zamestnania, ako aj na základe poznatkov aplikačnej praxe a častého zneužívania súkromných sprostredkovateľov zamestnania, sa vypustením odseku 4 z § 25 navrhuje zrušiť možnosť vyberania poplatkov za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania od akejkoľvek fyzickej osoby (nielen UoZ); sprostredkovateľ zamestnania môže vyberať poplatok len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca (§ 25 ods. 3).
Úpravy v § 25 ods. 4 a 5 sa navrhujú za účelom zosúladenia podmienok a povinností pre sprostredkovanie zamestnania na území SR aj v zahraničí.
K bodom 37 až 47
Doplnením odseku 1 v § 29 sa navrhuje jasne ustanoviť, že agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) môže podľa § 58 Zákonníka práce dočasne prideľovať zamestnancov k užívateľskému zamestnávateľovi len na území SR a podľa § 5 Zákonníka práce vysielať zamestnancov. Táto úprava sa navrhuje z dôvodu poznatkov aplikačnej praxe, kedy dochádza k zamieňaniu pojmov „prideľovanie“ a „vysielanie“ mimo územia SR. Pre prípady vykonávania práce mimo územia SR ide o vysielanie zamestnancov, pričom na účely sociálneho zabezpečenia musia byť splnené podmienky v zmysle nariadenia (ES) 883/2004 a rozhodnutia Európskeho súdneho dvora ktorý rozhodol, že ADZ môže využiť pravidlo vyslania, ale medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom je nutné organické spojenie a požaduje sa, aby vysielajúci zamestnávateľ vykonával svoju ekonomickú činnosť na území vysielajúceho členského štátu. V tejto súvislosti sa navrhuje legislatívno-technická úprava v § 29 ods. 6 a 8.
7
V súvislosti s kompetenciou ústredia viesť register ADZ sa novým odsekom 9 v § 29 navrhuje vyšpecifikovať, aké informácie o ADZ bude tento register obsahovať. V tejto súvislosti sa navrhuje vypustenie poslednej vety z odseku 4 v § 29.
V § 29 sa novým odsekom 7 spresňujú náležitosti potrebné pre vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ. Uvedené sa navrhuje najmä s cieľom skvalitniť výkon ADZ a vytvoriť väčšiu istotu zamestnancov ADZ. Zároveň preukázaním finančnej zábezpeky, plnením daňových a odvodových povinností žiadateľ deklaruje ekonomickú udržateľnosť na trhu.
Úpravou písmena f) v § 31 ods. 1 sa za účelom jednotného hodnotenia činnosti ADZ navrhuje stanoviť, aby ADZ správy o ich činnosti predkladali na tlačive, ktoré vzor určí ústredie a účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok.
Navrhovanou úpravou v § 31 ods. 2 sa špecifikujú taxatívne dôvody, kedy ústredie povolenie na vykonávanie činnosti ADZ zruší. V tejto súvislosti sa navrhuje legislatívno-technická úprava v § 29 ods. 5.
Návrhom nového písmena d) v § 31 ods. 3 sa navrhuje rozšíriť okruh oprávnených subjektov, ktoré môžu podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť ADZ o Sociálnu poisťovňu, ak zistí nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
K bodom 48 až 55
Novým znením písmena a) v § 32 ods. 1 sa navrhuje upraviť definícia sprostredkovania zamestnania na účely tohto zákona vzhľadom na poskytovanie medzinárodných služieb zamestnanosti EURES ústredím a úradom.
Úpravou znenia písmena g) v § 32 ods. 2 sa navrhuje zrušiť povinnosť úradu sledovať proces adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie UoZ, nakoľko ide o administratívne zložitý a náročne vykonateľný proces. Navrhuje ponechať povinnosť úradu sledovať dĺžku obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní, ak bol do tohto zamestnania prijatý prostredníctvom niektorého z AOTP, a to na účely vyhodnocovania efektívnosti AOTP.
Za účelom zníženia administratívnej náročnosti, ako aj zlepšenia spolupráce so zamestnávateľmi sa navrhuje vypustiť písmeno h) z § 32 ods. 2. O poskytnutie informačných a poradenských služieb na uľahčenie adaptácie zamestnanca v novom zamestnaní bude môcť zamestnávateľ požiadať v rámci informačných a poradenských služieb podľa § 42.
Úprava v písmene c) v § 32 ods. 3 sa navrhuje z dôvodu, že sprostredkovanie dočasného zamestnania nemožno na účely tohto zákona považovať za sprostredkovaním zamestnania, ale len za pridelenie užívateľskému zamestnávateľovi podľa § 58 Zákonníka práce. Znenie písmena sa zároveň spresňuje nadväzne na navrhované vypustenie § 53c.
Úprava v § 32 ods. 10 sa navrhuje z dôvodu odstránenia duplicity s odsekom 4.
V § 32 ods. 12 písm. b) ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzne na navrhovanú úpravu v § 42 ods. 1.
8
Novým znením písm. d) v § 32 ods. 12 sa dopĺňajú prípady, kedy úrad uhrádza časť cestovných výdavkov UoZ o prípady jeho účasti na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad pre zamestnávateľa podľa § 3 zákona a pre zamestnávateľa v rámci členských štátov Európskej únie na území Slovenskej republiky (burzy práce).
Na základe poznatkov aplikačnej praxe a s cieľom zvýšiť možnosti UoZ pri hľadaní zamestnania sa v § 32 ods. 13 dopĺňa možnosť úradu uhrádzať časť cestovných výdavkov UoZ aj v prípadoch, kedy UoZ hromadnými dopravnými prostriedkami necestuje priamo z miesta svojho trvalého alebo prechodného pobytu do miesta uskutočnenia vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania podľa odseku 12 písm. d). Nadväzne na úpravy v odseku 12 a 13 sa navrhujú úpravy v odseku 14.
K bodu 56
Nové znenie odseku 1 v § 33 sa navrhuje za účelom zosúladenia so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Rozsah údajov o UoZ na účely ich vedenia v evidencii UoZ upravuje príloha č. 1 písm. A).
K bodom 57 až 73 a 192 (príloha č. 1 až 3)
V návrhu § 34 ods. 1 sa upravuje, že žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ na tlačive predpísanom ústredím podáva občan, nie UoZ, nakoľko v tom čase občan ešte nie je UoZ. Z rovnakého dôvodu sa navrhuje aj úprava v odseku 3.
V novom odseku 2 sa občanovi pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ navrhuje stanoviť lehota ôsmich pracovných dní pre UoZ, v rámci ktorých je povinný predložiť úradu príslušné doklady, ktoré rozhodné pre jeho vedenie v evidencii UoZ. Zabezpečí sa tým rovnaké zaobchádzanie so všetkými UoZ. Osemdňová lehota je ustanovená aj na účely sociálneho poistenia a na niektoré pracovnoprávne účely. Zoznam dokladov, ktoré občan predkladá so žiadosťou o zaradenie do evidencie UoZ, je uvedený v prílohe č. 2, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je UoZ povinný preukázať
V § 34 ods. 5 sa zosúlaďuje lehota pre písomné oznámenie každej zmeny skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii UoZ s odsekom 2.
V § 34 ods. 6 sa za účelom zefektívnenia práce s UoZ a zlepšenia spolupráce so zamestnávateľmi navrhuje zrušenie mesačnej periodicity návštev UoZ na úrade. Kontakty UoZ na úrade za účelom preukazovania hľadania si zamestnania bude určovať úrad. Zrušenie tejto mesačnej periodicity sa navrhuje aj z dôvodu, že ide o cca 380 tis. potvrdení každý mesiac, čo pri súčasnom počte voľných pracovných miest (cca 7 tis.) možno považovať za „formálne hľadanie zamestnania“. Vzhľadom na túto skutočnosť sa v odseku 8 navrhuje upraviť doterajšiu povinnosť úradu každý mesiac ponúkať vhodné zamestnanie UoZ, ako aj ponúkať účasť na niektorom z AOTP, z dôvodu, že táto povinnosť je nerealizovateľná najmä v prípadoch, ak sa UoZ zúčastňuje niektorého z AOTP. Pre zefektívnenie práce s UoZ navrhuje stanoviť, aby si formy pre prípad vyzvania dohodol úradom (napr. telefonicky, e-mailom, sms a pod.). Zároveň sa na základe poznatkov aplikačnej praxe navrhuje povinnosť UoZ doručiť úradu vyjadrenie zamestnávateľa o jeho prijatí alebo neprijatí do zamestnania.
9
V § 34 v odseku 14 sa reaguje na legislatívno-technické zmeny, zmeny navrhované v § 49 a 57, a v súvislosti s navrhovanými zmenami pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ sa navrhuje ustanoviť, že pokiaľ občan nepredloží požadované doklady, ak tomu nebudú brániť závažné skutočnosti, v zmysle prílohy č. 2 k predmetnej žiadosti do lehoty ustanovenej v odseku 2, nebude zaradený do evidencie UoZ.
K bodom 74 a 75
V § 35 ide o terminologické a legislatívno-technické úpravy v súvislosti s prečíslovaním odkazov k poznámkam pod čiarou.
K bodom 76 až 78
Navrhované ustanovenie § 35a, ktoré definuje Národnú sústavu povolaní, sa navrhuje doplniť z dôvodu, že aplikačná prax súvisiaca s jej tvorbou a aktualizáciou prináša potrebu opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta nielen z hľadiska potreby odborných zručností, ale aj z hľadiska potreby odborných vedomosti a schopností súvisiacich s vykonávaním pracovných činností na jednotlivých pracovných miestach na trhu práce.
Rovnako je vznesená požiadavka aplikačnej praxe na rozšírenie subjektov určených na spoluprácu pri tvorbe a aktualizácii Národnej sústavy povolaní, konkrétne ide zástupcov vzdelávacích inštitúcií. Požiadavka je o to aktuálnejšia, že súčasne je vznesená požiadavka aplikačnej praxe na ustanovenie Národnej sústavy povolaní ako rámca pre tvorbu systémového riešenia prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania na základe národnej sústavy kvalifikácií.
Prostredníctvom navrhnutého ustanovenia sa vytvorí veľmi potrebný právny rámec na vykonávanie aktivít v prospech zosúlaďovania požiadaviek trhu práce so systémom celoživotného vzdelávania, osobitne so systémom odborného vzdelávania.
K bodu 79
Navrhované ustanovenie § 35b, ktoré definuje Alianciu sektorových rád (ďalej len „aliancia“) a Sektorové rady (ďalej len „sektorové rady“) sa navrhuje doplniť na základe potrieb aplikačnej praxe pri tvorbe Národnej sústavy povolaní, vo väzbe na dobré skúsenosti niektorých štátov OECD a najmä z dôvodu potreby jednoznačného legislatívneho riešenia platformy pre združovanie zamestnávateľov, špičkových odborníkov z jednotlivých sektorov (odvetví, resp. skupiny odvetví), odborníkov z centrálnych i regionálnych orgánov, zamestnávateľských zväzov a subjektov, odborníkov zo stredných a vysokých škôl, univerzít a ďalších inštitúcií, na účely vytvárania a inovovania štandardizovaného systému aktuálnych povolaní slovenského trhu práce využiteľného tak zamestnávateľmi, ako aj vzdelávacími inštitúciami, a to aj z hľadiska trendov ďalšieho vývoja jednotlivých odvetví hospodárstva.
Prostredníctvom navrhnutého ustanovenia sa vytvorí veľmi potrebný právny rámec na vykonávanie aktivít v prospech nielen určovania potrieb trhu práce, ale aj v prospech zosúlaďovania požiadaviek trhu práce so systémom celoživotného vzdelávania. Dôvodom je nesúlad zručností a potrieb trhu práce ako vážny problém Slovenskej republiky, s ktorým je spojená potreba zlepšenia systematického monitorovania a predvídania požiadaviek trhu práce, ako aj potreba ich aktuálneho prenosu do obsahu vzdelávania.
10
Navrhovaným doplnením § 35b sa vytvorí legislatívny rámec na kreovanie neinštitucionálnej základne, ktorá bude garantovať vykonateľnosť Národnej sústavy povolaní. Navrhovaným doplnením sa sleduje zabezpečenie tvorby uceleného národného systému informácií, určujúcich štandardné nároky trhu práce na jednotlivé pracovné miest, ako aj cieľ - pri zohľadňovaní technologických a inovačných zmien vytvoriť a priebežne aktualizovať databázu všetkých povolaní/ zamestnaní v Slovenskej republike a požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu ich vykonávateľov, ktorými sú zamestnanci.
Preto sa navrhuje, aby sektorové rady boli dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov sociálnych partnerov, vzdelávacích a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Na účely zabezpečenia tvorby a aktualizácie Národnej sústavy povolaní sa navrhuje, aby sektorové rady zriaďovala aliancia. Súčasne sa navrhuje, aby alianciu zriaďovalo ministerstvo. Tak alianciu, ako aj sektorové rady, sa navrhuje považovať za základný predpoklad vybudovania Národnej sústavy povolaní.
K bodom 80 až 97
V § 36 ods. 1 písm. a) sa na základe poznatkov aplikačnej praxe navrhuje spresniť, že UoZ bude vyradený z evidencie UoZ dňom vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2.
V § 36 ods. 1 sa v písm. b) a novom písmene c) navrhuje, aby sa UoZ vyradil z evidencie UoZ dňom nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
V § 36 ods. 1 písm. j), ods. 4, ods. 5 úvodnej vete a ods. 5 písm. f) ide o legislatívno-technické úpravy v súvislosti so zmenami navrhovanými v § 36.
Nadväzne na úpravu definície UoZ v § 6, ako aj úpravy v písm. a) sa navrhuje upraviť aj dôvody vyradenia v § 36 ods. 1 písm. o).
Doplnením nového písmena r) v § 36 ods. 1 sa navrhuje vyradiť UoZ dňom jeho zaradenia do evidencie UoZ v prípadoch, ak pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ uviedol nepravdivé údaje alebo ak boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie a jeho následné zaradenie do evidencie UoZ a súčasne doplnením nového písmena s) sa reaguje na neplnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a).
V § 36 ods. 2 sa z dôvodu duplicity navrhujú vypustiť písmená b) a c). Zároveň sa formulačne navrhuje upraviť písmeno c), nakoľko občan SR nepotrebuje pre výkon práce v členskom štáte Európskej únie povolenie na zamestnanie.
V novom znení odseku 3 v § 36 sa navrhuje sprísnenie podmienok pre opätovné zaradenie občana do evidencie UoZ, ak bol tento vyradený z evidencie UoZ z dôvodov podľa odseku 2, a to predĺžením lehoty pre opätovné zaradenie do evidencie z troch na šesť mesiacov.
V § 36 ods. 4 sa v písmene b) a v novom písmene d) presnejšie stanovujú vážne dôvody, pre ktoré UoZ môže odmietnuť ponuku vhodného zamestnania, účasti na niektorom
11
z AOTP alebo predčasné ukončenie účasti na niektorom z AOTP. Zároveň sa v písmene e) dopĺňa na základe aplikačnej praxe aj možnosť úradu individuálne posúdiť vážnosť iných dôvodov.
V § 36 ods. 5 sa v písmene a) presnejšie špecifikuje nespolupráca s úradom.
V § 36 ods. 5 písm. b) ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovaným vypustením § 52a, v písm. d) a e) v súvislosti s navrhovanou úpravou vážnych dôvodov v odseku 4 a v písm. h) v súvislosti s prečíslovaním odsekov v § 32a.
K bodom 98 až 101
Nové znenie odseku 1 v § 37 a nové znenie § 40, § 41 a 41a sa navrhuje za účelom zosúladenia so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Rozsah údajov o ZoZ na účely ich vedenia v evidencii ZoZ, o voľných pracovných miestach na účely vedenia evidencie voľných pracovných miest, o zamestnávateľoch na účely vedenia ich evidencie a o zamestnávaní občanov členských štátov Európskej únie a štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedenia ich evidencie upravuje príloha č. 1 písm. A) D).
K bodom 102 a 103
Doplnenie odseku 7 v § 42 sa navrhuje s cieľom spresnenia osôb, ktorým sa poskytujú informačné a poradenské služby o požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovných činností, pre voľbu povolania, ako aj pre výber zamestnania a jeho zmenu. V záujme skvalitnenia voľby povolania a jeho prepojenia na požiadavky trhu práce sa navrhuje, aby sa služby pri voľbe povolania, ktoré určené pre žiakov a sú súčasťou informačných a poradenských služieb, mohli zabezpečovať priamo na školách alebo v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, ktoré inštitúciami podľa osobitného predpisu, ktorým je školský zákon.
Súčasne sa z dôvodu spresnenia procesu realizácie výkonu informačných a poradenských služieb navrhuje ich doterajšie poskytovanie nahradiť zabezpečovaním.
K bodom 104 až 110
Na účely zákona sa v § 43 ods. 2 upravuje a rozširuje definícia odborných poradenských služieb a v jej nadväznosti aj odsek 6 týkajúci sa individuálneho akčného plánu (IAP). Na rozdiel od súčasného právneho stavu sa ruší povinnosť úradu vypracovať IAP pre určené skupiny znevýhodnených UoZ a v súlade s odsekom 5 sa IAP navrhuje vypracovávať na základe ponuky úradu alebo na základe písomnej žiadosti UoZ, a to z dôvodu posúdenia potrieb vypracovania IAP samotným úradom s prihliadnutím na potreby UoZ a obdobie, kedy je potrebné pristúpiť k jeho vypracovaniu.
V § 43 ods. 7 9 sa upravuje spôsob zabezpečenia odborných poradenských služieb, a to úradom alebo prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb a poskytovanie cestovných náhrad a stravného za poskytovanie týchto služieb sa zosúlaďuje s § 46.
12
V novom odseku 10 sa navrhuje upraviť dôvody, na základe ktorých môže UoZ prerušiť odborné poradenské služby alebo odstúpiť od dohody.
K bodom 111 a 112
Navrhovaná úprava znenia v § 44 súvisí so zabezpečením lepšej nadväznosti vzdelávania a prípravy pre trh práce na účel pracovného uplatnenia UoZ vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní, ako aj s tým, že v porovnaní so súčasným právnym stavom sa na základe podnetov aplikačnej praxe navrhuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce neposkytovať ZoZ.
Súčasne sa navrhuje rozšíriť obsah tohto ustanovenia aj o formy vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré sú určujúce pre jeho zabezpečenie na účely tohto zákona.
Na základe poznatkov aplikačnej praxe návrh jednoznačným spôsobom zabezpečuje zosúladenie právneho stavu v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa tohto zákona s právnym stavom vyplývajúcim zo zákona o výchove a vzdelávaní, ako aj s právnym stavom vyplývajúcim zo zákona o celoživotnom vzdelávaní.
Vypustenie § 45 sa navrhuje v súvislosti s rozšírením obsahu a navrhovanou úpravou v § 44. Návrh súvisí aj s poznatkami aplikačnej praxe.
K bodu 113
Navrhovaná úprava znenia § 46 súvisí s návrhom znenia § 44, podľa ktorého sa navrhuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce neposkytovať ZoZ.
Návrhom sa zvyšuje flexibilnosť UoZ tak, aby im bolo na účely pracovného uplatnenia umožnené individualizovať sa v procese vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré z dôvodu špecifickosti alebo ojedinelosti, úrad nemôže zabezpečiť. Z tohto dôvodu sa návrhom vymedzuje možnosť úhrady nákladov (maximálne 600 eur) na individuálne vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ktoré si UoZ zabezpečil z vlastnej iniciatívy, ak na jej základe získal pracovné miesto za podmienky, že sa preukáže pracovnou zmluvou uzatvorenou v rozsahu najmenej 6 mesiacov, dokladom o absolvovaní vzdelávania, ktoré súvisí s výkonom pracovnej činnosti vykonávanej v rámci pracovného pomeru, ako aj dokladom o úhrade nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
K bodom 114 až 121
Ide o legislatívno-technické úpravy v § 48 a 48a v súvislosti s návrhom znenia § 44, podľa ktorého sa navrhuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce neposkytovať ZoZ a v súlade s nový právnym stavom v oblasti starobného dôchodkového sporenia
K bodu 122
Zrušenie poskytovania dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím 48b) a vymedzenia jej výšky (48c) sa navrhuje z dôvodu nízkeho záujmu o ich využívanie
13
K bodu 123
Navrhovaným novým znením § 49 sa na základe poznatkov aplikačnej praxe spresňuje poskytovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na prevádzkovanie činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d). Nadväzne na navrhovanú zásadnú zmenu, v rámci ktorej sa vybrané obligatórne poskytované AOTP navrhuje zmeniť na fakultatívne poskytované AOTP sa navrhuje zmeniť aj právne nárokový príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na právne nenárokový príspevok, u ktorého sa v porovnaní so súčasným právnym stavom navrhuje aj spresnenie účelu, a to na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s touto činnosťou. Navrhovanou zmenou sa zabezpečuje efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov určených na poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť tak, že sa predlžuje obdobie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti z dvoch na tri roky. Súčasne sa navrhuje zmeniť výšku príspevku v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese za účelom znižovania regionálnych disparít.
Súčasne sa za účelom zamedzenia zneužívania tohto príspevku navrhuje príspevok poskytovať v 2 etapách, a to 60 % v prvej etape do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia dohody a zostatok v druhej etape po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.
Nadväzne na navrhované sprísnenie podmienok spočívajúce v predĺžení povinného obdobia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti z dvoch na tri roky, sa navrhuje aj sprísnenie podmienok tak, že občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky, bude povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť. Navrhuje sa, aby občan, ktorý prestal prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov a bol posúdený podľa § 19 ods. 1 písm. c), mal povinnosť preukázať úradu čerpanie príspevku a následne vrátiť nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku.
Na účely účinnejšieho využívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov sa súčasne navrhuje upraviť aj opätovné poskytnutie tohto príspevku tak, aby v porovnaní so súčasným právnym stavom, kedy sa príspevok opätovne poskytne najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý, sa príspevok opätovne poskytol najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí troch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý. Príspevok sa tak opätovne poskytne po uplynutí 8 rokov (doteraz 5 rokov) odo dňa nasledujúceho od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
V súvislosti so sprísnením podmienok pre poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť a so zámerom zamedziť účelovému zneužívaniu finančných prostriedkov z verejných zdrojov sa navrhuje zaviesť časové obmedzenie na obdobie 12 mesiacov, počas ktorých nebude možné poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť UoZ, ktorí pred zaradením do evidencie pozastavili, prerušili alebo skončili prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
14
K bodu 124
Vypustenie § 49a sa navrhuje na základe poznatkov aplikačnej praxe z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti poskytovania príspevku a nezáujmu o jeho využívanie najmä zo strany zamestnávateľa.
K bodu 125
Navrhovaným novým znením § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a súčasným vypustením troch príspevkov poskytovaných podľa § 50, § 50a a 50c iba do jedného fakultatívne poskytovaného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, sa sleduje zjednotenie a sprehľadnenie doterajších nástrojov AOTP zameraných na podporu vytvárania a udržania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ. Podľa § 50 ods. 1 a 3 sa príspevok navrhuje poskytovať zamestnávateľovi ak na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru znevýhodneného UoZ vedeného v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace ak bude pracovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok sa navrhuje poskytovať najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného UoZ vedeného v evidencii UoZ najmenej 24 mesiacov najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov. Navrhuje sa výšku príspevku pomerne krátiť, ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Navrhovanú výšku príspevku nadväzne na región a mieru evidovanej nezamestnanosti, v ktorom zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto pre znevýhodneného UoZ bez prihliadnutia na typ zamestnávateľa upravuje odsek 3. Zároveň sa v odsekoch 4 7 upravuje spôsob a podmienky poskytnutia príspevku vrátane podmienky sledovania udržateľnosti pracovného miesta aj po ukončení podporného obdobia so záväzkom vrátiť pomernú časť príspevku pri nesplnení tejto povinnosti.
K bodom 126 a 130
Navrhuje sa zrušenie príspevkov podľa § 50a a 50c a ich včlenenie do Príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50).
Vypustenie § 50i sa navrhuje z dôvodu, že podľa § 72k (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010) sa tento príspevok poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011. Zároveň sa navrhuje jeho včlenenie do Príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j).
K bodu 127 až 129
V súvislosti s návrhom na vypustenie § 50c (podpora vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku) sa navrhuje upraviť názov § 50b a spresniť podmienky pre priznanie postavenia sociálneho podniku.
K bodu 131
Navrhovanou zmenou znenia v § 50j vrátane jeho nadpisu sa reaguje na potrebu zabezpečenia znižovania nezamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ich ohrozenia na trhu práce, ako aj na potrebu podpory vytvárania pracovných miest na miestnej a regionálnej úrovni pri spoluúčasti štátu na vytváraní štátom podporovaných pracovných miest v obciach, samosprávnych krajoch a nimi zriadených a založených organizáciách.
15
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti sa navrhuje ako právne nenároková podpora poskytovaná prostredníctvom AOTP, ktorá môže byť kľúčovým predpokladom rozvoja regionálne viazaných pracovných miest vytváraných orgánmi územnej samosprávy, čo môže byť jednou z možností napomáhajúcej riešeniu regionálnej zamestnanosti.
V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa preto navrhuje včlenenie úzko špecifikovaného AOTP upraveného v § 50j a určeného na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, do širšie koncipovaného AOTP, ktorý môže lepšie reagovať na potreby riešenia miestnej a regionálnej zamestnanosti. V tomto kontexte sa navrhuje ustanoviť príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (ďalej len „príspevok“) tak, aby obec alebo samosprávny kraj mohli príspevok využiť na podporu zamestnávania v rámci pracovných činností vo svojej pôsobnosti, vrátane realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, v záujme ktorých budú zriaďovať štátom podporované pracovné miesta.
Príspevok sa navrhuje poskytovať iba na zamestnávanie vybraných skupín, ktoré patria medzi najviac ohrozené skupiny na trhu práce, a to znevýhodnených UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c, ktorými dlhodobo nezamestnaní občania, a UoZ starší ako 50 rokov veku a UoZ s nízkym alebo žiadnym vzdelaním podľa § 8 ods. 1 písm. b) a d) a ktorí v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace. Príspevok sa navrhuje poskytovať najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti opakovaného zamestnávania toho istého zamestnanca počas obdobia dvoch rokov, bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru, ktorý bol podporený príspevkom. Príspevok sa navrhuje poskytovať mesačne vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 60 % celkovej ceny práce vypočítanej priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, a to na základe písomnej dohody, ktorú úrad uzatvorí s obcou alebo samosprávnym krajom alebo nimi zriadenými a založenými organizáciami. S cieľom územne adresnej podpory zamestnanosti sa navrhuje, aby príspevok poskytoval úrad, v ktorého územnom obvode obec, samosprávny kraj alebo nimi zriadená alebo založená právnická osoba, vytvoria pracovné miesto pre príslušnú cieľovú skupinu. Súčasne sa navrhuje, aby zamestnanec prijatý na takto podporované pracovné miesto nemohol byť dočasne pridelený na výkon práce k iného zamestnávateľovi.
Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že návrhom príspevku sa reaguje aj na dobré skúsenosti z aplikačnej praxe z obdobia od 1. marca 2009 do 31. decembra.2011, kedy bola podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti (§ 50i) významným nástrojom APTP.
K bodu 132
Vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce, na základe ktorej je nevyhnutné podporiť udržanie existujúcich pracovných miest, ako aj s prihliadnutím na pozitívne skúsenosti z podpory udržania zamestnanosti uplatňovanej prostredníctvom opatrení na zmiernenie dôsledkov globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť v rokoch 2009 2011, sa navrhovaným novým § 50k navrhuje zaviesť príspevok na podporu udržania pracovných miest. Cieľom tohto opatrenia je podpora zmiernenia dopadov smerujúcich k prepúšťaniu zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí v súlade so Zákonníkom práce vymedzili v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancom prideľovať prácu, čo vytvára prekážku v práci na strane zamestnávateľa,
16
pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku, pričom takúto dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.
Navrhované opatrenie pomáha práve tým zamestnávateľom, ktorí napriek vážnym prevádzkovým dôvodom nepristupujú k okamžitému prepusteniu svojich zamestnancov, ale hľadajú riešenia na udržanie pracovných miest aj v spolupráci so zástupcami zamestnancov, ako aj s úradom. Preto sa navrhuje, aby zamestnávatelia, ktorí zachovajú pracovné miesta najmenej v období 3 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok a úradu preukážu zámery súvisiace s preklenutím tohto nepriaznivého obdobia vážnych prevádzkových dôvodov, boli podporení prostredníctvom navrhovaného príspevku, čo im umožní v prechodnom období znížiť náklady na náhradu mzdy zamestnancov. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje príspevok poskytovať zamestnávateľovi, ak pre vážne prevádzkové dôvody najmenej 3 mesiace zachovával pracovné miesta, pričom tieto dôvody naďalej pretrvávajú a po dohode s úradom sa rozhodne, že na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť, pre ktorú nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného pracovného času. Na účely preukázania zámerov súvisiacich s odstránením vážnych prevádzkových dôvodov sa navrhuje ustanoviť povinnosť pre zamestnávateľa predložiť písomnú dohodu uzatvorenú so zástupcami zamestnancov o vážnych prevádzkových dôvodoch,, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, realizačný plán na odstránenie obmedzenia prevádzkovej činnosti a vyhlásenie o predpokladanom termíne ukončenia prechodného obdobia, čo umožní úradu posúdiť konkrétnu situáciu zamestnávateľa.
Príspevok sa navrhuje poskytovať za dni, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, a to úhrne najviac v rozsahu 60 dní. Ide nielen o počet za sebou nasledujúcich dní, za ktoré bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, ale predpokladá sa aj spočítavanie prerušovaného počtu dní poberania náhrady mzdy v rámci trvania dohody o poskytnutí príspevku. Ak sa uzatvorí dohoda na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, rozsah počtu dní, za ktoré sa poskytuje príspevok, sa alikvotne navrhuje krátiť. Príspevok sa navrhuje poskytovať vo výške 50 % z náhrady mzdy zamestnanca, avšak najviac vo výške 50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, a to úradom v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta.
Rovnako ako pri ostatných AOTP, obsah a podmienky poskytovania príspevku vymedzuje písomná dohoda. Súčasne sa navrhuje ustanoviť, že zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého sa príspevok poskytuje dočasne predeliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.
K bodom 133 až 139
Navrhovanou úpravou sa v § 51 ods. 1 spresňuje cieľová skupina UoZ, ktorí môžu vykonávať absolventskú prax. Touto skupinou je znevýhodnený UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. a), t.j. absolvent školy. Súčasne sa navrhuje zaviesť nadväznosť absolventskej praxe na príslušný učebný odbor alebo študijný odbor, ktorý absolvent absolvoval počas vzdelávania na strednej alebo vysokej škole. Na základe tejto úpravy sa navrhuje vypustenie odseku 2.
V porovnaní so súčasným právnym stavom sa navrhuje zmena obligatórneho charakteru príspevku na fakultatívny a normatívnym spôsobom v odseku 2 určuje podmienka najmenej jednomesačného vedenia absolventa školy v evidencii UoZ, ktorá je v súčasnosti upravená vo všeobecne záväznom právnom predpise k tomuto zákonu.
17
V § 51 ods. 4 sa navrhuje objektivizovať výšku príspevku na vykonávanie absolventskej praxe tak, že sa znižuje z výšky sumy životného minima na 65 % tejto sumy.
K bodu 140
Ide o legislatívno-technickú úpravu v § 52 ods. 1 v súvislosti s návrhom na vypustenie § 52a.
K bodu 141
Vypustenie § 52a sa navrhuje v nadväznosti na prijatie zákona o dobrovoľníctve, ako aj z dôvodu vysokej administratívnej a finančnej náročnosti tohto nástroja