1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“), sa predkladá ako iniciatívny návrh na základe Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2012 a je v súlade s jeho aktualizáciou schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 300 zo dňa 27. júna 2012.
Návrh zákona v čl. I upravuje v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) aktívnu politiku trhu práce (APTP) tak, ako to vyplýva z časti 3.1. Zamestnanosť, Aktualizácie Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2012, v ktorej sa uvádza: „Aktívne politiky trhu práce (APTP) prejdú revíziou, založenou na reálnom využívaní jednotlivých nástrojov a ich skutočnej efektivite. Vláda pritom položí dôraz na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Systém bude zjednodušený najmä obmedzením počtu nástrojov a znížením administratívnej náročnosti pri implementácii APTP. Zámerom je najmä prehodnotiť obligatórnosť nástrojov tak, aby nedochádzalo k ich vysokej nákladovosti (efektívnosť) a zneužívaniu (účinnosť).“
Prihliadajúc na uvedené sa preto navrhuje 7 obligatórnych, právne nárokových aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) nahradiť fakultatívnymi, právne nenárokovými AOTP, čím sa vytvoria podmienky na lepšie zohľadňovanie situácie na regionálnych trhoch práce, podporí sa sociálny dialóg zameraný na podporu a vytváranie pracovných miest v rámci územnej pôsobnosti inštitúcií služieb zamestnanosti a zavedie sa postup na zabezpečenie transparentnosti v poskytovaní príspevkov.
Nahradenie obligatórnosti poskytovania príspevkov fakultatívnosťou sa navrhuje u nasledujúcich príspevkov:
1.Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
2.Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 50)
3.Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (§ 50j)
4.Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51)
5.Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)
6.Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)
7.Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57).
I.Predkladaným návrhom zákona sa u týchto siedmich AOTP, okrem ich zmeny z obligatórne poskytovaných AOTP na fakultatívne poskytované AOTP, navrhuje nasledovné:
a)Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
-poskytovať príspevok len na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) prevádzkovanú na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu (živnostenský zákon, zákon o súkromnom podnikaní občanov);
2
-poskytovať príspevok na 2 etapy (60 % po podpise dohody a 40 % po roku prevádzkovania SZČ)
-predĺžiť povinnosť prevádzkovať SZČ nepretržite z najmenej dvoch na najmenej tri roky;
-zaviesť podmienku predkladania ročných správ o prevádzkovaní SZČ počas obdobia trvania dohody
-predĺžiť obdobie opätovného nároku na poskytnutie príspevku z piatich na osem rokov;
-zamedziť špekulatívnemu vstupu do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ) občanom, ktorí pozastavili SZČ, tým, že príspevok sa im môže poskytnúť po 12 mesiacoch vedenia v evidencii UoZ;
-zjednodušiť výpočet a zmeniť výšky príspevku s prihliadnutím na úroveň miery evidovanej nezamestnanosti (MEN) v príslušnom okrese;
-ustanoviť maximálnu výšku príspevku (konkrétna sa dohodne v dohode vo výške akú schváli úrad), nie paušálnu.
b)Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50)
-nahradiť príspevky poskytované podľa § 50, § 50a a 50c iba jedným univerzálnym široko koncipovaným príspevkov na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ), ktorí vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a uplatňovať ho na úhradu časti celkovej ceny práce;
-zmeniť a nastaviť výšku príspevku v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese so stanovením maximálnej výšky príspevku;
-zaviesť obdobie poskytovania príspevku, a to najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 mesiacov najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov;
-pri výške príspevku neprihliadať na právnu formu, predmet činnosti zamestnávateľa a typ ZUoZ, čím sa zníži administratívna náročnosť doterajšieho výpočtu poskytovania príspevkov (v súčasnosti je až 24 rôznych výšok príspevku podľa § 50);
-zaviesť podmienku sledovania udržateľnosti vytvoreného pracovného miesta, a to aj po ukončení podporného obdobia so záväzkom vrátiť pomernú časť príspevku pri nesplnení tejto podmienky.
c)Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (§ 50j)
-zmeniť názov AOTP na „Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“;
-rozšíriť účel tohto príspevku tak, aby obec alebo samosprávny kraj alebo nimi zriadené alebo založené rozpočtové alebo príspevkové organizácie mohli tento príspevok využiť na účely plnenia svojich potrieb vo svojej pôsobnosti, ktorými činnosti zabezpečované obcou alebo samosprávnym krajom podľa osobitných predpisov vrátane ochrany pred povodňami, v záujme ktorých bude zriaďovať štátom podporované pracovné miesta;
-určiť, že prijímateľom príspevku bude obec a samosprávny kraj alebo nimi zriadené alebo založené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (doteraz aj iné fyzické a právnické osoby);
-príspevok poskytovať iba pre vybrané skupiny ZUoZ, a to dlhodobo nezamestnaných občanov a pre UoZ starších ako 50 rokov veku a UoZ s nízkym alebo žiadnym vzdelaním, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;
3
-nastaviť parametre príspevku na 80 % z celkovej ceny práce (CCP) najviac vo výške 60 % CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR a obdobie poskytovania najviac na 9 kalendárnych mesiacov, bez možnosti opakovanej podpory zamestnávania toho istého zamestnanca prostredníctvom tohto príspevku.
d)Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51)
-zaviesť podmienku pre vykonávanie absolventskej praxe iba na dosiahnuté vzdelanie v príslušnej skupine učebných alebo študijných odborov;
-zrušiť vekovú hranicu UoZ do 26 rokov a na účely tohto príspevku používať zavedenú definíciu absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a);
-znížiť výšku paušálneho príspevku zo sumy životného minima na 65 % zo sumy ŽM.
e)Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56).
-určiť účel príspevku len na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím (OZP), ktorý bol UoZ najmenej jeden mesiac, v chránenej dielni (CHD) alebo na chránenom pracovisku (CHP) a vylúčiť jeho poskytovanie na účel úhrady mzdových nákladov alebo ich časti, ktoré si bude môcť CHD alebo CHP uplatniť prostredníctvom príspevku podľa § 60;
-zrušiť diferenciáciu výšky príspevku podľa právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa;
-znížiť výšku príspevku (vzhľadom na jeho účel) v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese a ustanoviť maximálnu výšku príspevku (konkrétna sa určí v dohode vo výške akú schváli úrad), nie vo vyhláške;
-príspevok vyplácať do 30 kalendárnych dní od doručenia dokladov o vynaložených nákladoch, ktoré je CHD alebo CHP povinná predkladať do 6 mesiacov od uzatvorenia dohody;
-zaviesť jednotnú dĺžku zachovania zriadeného pracovného miesta z najmenej dvoch a troch rokov na dva roky.
f)Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (56a)
-poskytovať príspevok len zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím a nemá zriadenú CHD alebo CHP s cieľom podporovať zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce;
-zmeniť účel príspevku len na úhradu odvodových povinností na sociálne a zdravotné poistenie platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca so ZP, najviac vo výške odvodov vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
g)Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57)
-poskytovať príspevok len na SZČ prevádzkovanú na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu (živnostenský zákon, zákon o súkromnom podnikaní občanov);znížiť výšku príspevku (vzhľadom na jeho účel) v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese a ustanoviť maximálnu výšku príspevku (konkrétna sa dohodne v dohode vo výške akú schváli úrad), nie vo vyhláške;
-poskytovať príspevok na 2 etapy (30 % po podpise dohody a zostávajúcu časť po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady najneskôr do šiestich mesiacov od uzatvorenia dohody);
4
-prípravu na začatie prevádzkovania SZČ na CHP pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím môže zabezpečiť úrad na základe písomnej žiadosti;
-zaviesť podmienku preukázania čerpania príspevku a vrátanie nevyčerpanej časti úradu, ak občan so zdravotným postihnutím skončil prevádzkovanie SZČ zo zdravotných dôvodov;
-zaviesť podmienku predkladania ročných správ o prevádzkovaní SZČ počas obdobia trvania dohody;
-predĺžiť obdobie opätovného nároku na poskytnutie príspevku z piatich na osem rokov,
-zamedziť špekulatívnemu vstupu do evidencie UoZ občanom, ktorí pozastavili SZČ, tým, že príspevok sa im môže poskytnúť až po 12 mesiacoch vedenia v evidencii UoZ.
Na podporu APTP sa v zákone o službách zamestnanosti zachovávajú ako obligatórne iba tie príspevky, z charakteru a účelu ktorých priamo vyplýva ich jednoznačnosť vo vzťahu k podpore začleňovania alebo udržania vybraných cieľových skupín na trhu práce a ktoré prispievajú k podpore regionálnej mobility. Konkrétne ide o nasledujúcich 5 príspevkov:
-Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (§ 52)
-Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53)
-Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a)
-Príspevok na činnosť pracovného asistenta 59)Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60).
Reagujúc na aktuálnu situáciu na trhu práce, na základe ktorej je viac ako nevyhnutné podporiť udržanie existujúcich pracovných miest, ako aj s prihliadnutím na pozitívne skúsenosti z podpory udržania zamestnanosti uplatňovanej prostredníctvom opatrení na zmiernenie dôsledkov globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť v rokoch 2009 2011, sa navrhuje zaviesť príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k).
II.Súčasne sa vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe, nízku mieru využívania niektorých AOTP, nízky záujem o niektoré AOTP alebo nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na APTP navrhuje zrušenie týchto 12 AOTP:
1.Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 48b).
2.Výška dávky (§ 48c).
Navrhuje sa zrušenie poskytovania tejto dávky z dôvodu administratívnej náročnosti a nízkeho využívania tohto nástroja (11 UoZ/3 249 eur v roku 2011; 466 UoZ/125 397 eur v roku 2010).
3.Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a).
Navrhuje sa zrušenie tohto príspevku z dôvodu jeho nízkeho využívania (195 UoZ/108 224 eur v roku 2011; 266 UoZ/145 542 eur v roku 2010 ).
4.Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a).
5
5.Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku (§ 50c)
Navrhuje sa zrušenie týchto príspevkov a ich včlenenie do Príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50).
6.Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (§ 50i).
Navrhuje sa včlenenie do Príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j).
7.Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a).
Navrhuje sa zrušenie tohto príspevku z dôvodu vysokej nákladovosti a riešenia dobrovoľníctva v osobitnom predpise (zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1. 12. 2011).
8.Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce (§ 53c).
Navrhuje sa vypustiť z dôvodu, že prostredníctvom tohto ustanovenia nebol doposiaľ realizovaný žiaden projekt.
9.Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 55a).
10.Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu (§ 55b).
11.Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu (§ 55c).
Navrhuje sa zrušenie týchto ustanovení z dôvodu malého záujmu a ich nevyužívania v praxi (0 UoZ so ZP v r. 2011; 42 UoZ/46 630 eur v r 2010); Všetkým UoZ vrátane UoZ so ZP bude poskytované vzdelávanie a príprava pre trh práce iba v rámci jedného AOTP zameraného na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
12.Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a).
Navrhuje sa zrušiť poskytovanie tohto príspevku z dôvodu, že je financovaný zo zdroja štátneho rozpočtu a nevyužíva sa.
III.Súčasne sa navrhujú úpravy v nasledujúcich oblastiach APTP:
1.Národná sústava povolaní (§ 35a)
-Úprava sa navrhuje najmä na spresnenie definície, rozšírenie spolupráce pri jej tvorbe a vymedzenie jej účelu vo vzťahu k jej prenosu do systému celoživotného vzdelávania. Zároveň sa navrhovaným doplnením o nový § 35b (Aliancia sektorových rád a sektorové rady) vytvorí legislatívny rámec na kreovanie neinštitucionálnej základne, ktorá bude garantovať vykonateľnosť tvorby a aktualizácie Národnej sústavy povolaní. Navrhovaným doplnením sa sleduje zabezpečenie tvorby uceleného národného systému informácií, určujúcich štandardné nároky trhu práce na jednotlivé pracovné miest, ako aj cieľ pri zohľadňovaní technologických a inovačných zmien vytvoriť a priebežne aktualizovať databázu všetkých povolaní/ zamestnaní v Slovenskej republike a požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu ich vykonávateľov, ktorými sú zamestnanci.
2.Informačné a poradenské služby (§ 42)
6
-navrhuje sa zadefinovať poskytovanie IPS aj žiakom a ich zákonným zástupcom, pričom tieto sa môžu poskytovať v školách alebo v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
3.Odborné poradenské služby (§ 43)
-znížiť administratívnu náročnosť výkonu verejných služieb zamestnanosti zmenou povinnosti na možnosť úradu vypracúvať individuálne akčné plány pre určené skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ);
-rozšírenie definície OPS aj o bilanciu kompetencií UoZ;
-zosúladenie poskytovania cestovných náhrad a výdavkov na ubytovanie a stravné (s § 46).
4.Vzdelávanie a príprava pre trh práce (§ 44 až 48c)
-navrhuje sa ponechať fakultatívnosť;
-zosúladiť formy vzdelávania a prípravy pre trh práce so zákonom o výchove a vzdelávaní a zákonom o celoživotnom vzdelávaní 44, § 45) a tieto paragrafy zlúčiť;
-poskytovanie vzdelávania a prípravy pre trh práce striktne podmieniť pracovnému miestu uchádzača o zamestnanie (UoZ);
-z poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce vylúčiť ZoZ;
-zaviesť možnosť úhrady nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce pre UoZ, ktoré si zabezpečil z vlastnej iniciatívy, ak na jej základe získal pracovné miesto (maximálne 600 eur).
5.Pilotné projekty (§ 54)
-navrhuje sa redefinícia, zmena názvu na „Projekty a programy“,
-opätovné zavedenie možnosti ústrediu schvaľovať projekty úradov v rámci ich územných obvodov.
6.Chránená dielňa a chránené pracovisko (§ 55)
-presnejšie zadefinovanie pojmov chránená dielňa (CHD) a chránené pracovisko (CHP);
-CHD pracovisko s viac ako 1 pracovným miestom pre OZP, na ktorom pracuje najmenej 50 % OZP;
-CHP pracovné miesto alebo miesta pre OZP v pracovnom pomere u zamestnávateľa, ktorý nie je CHD, alebo pracovné miesto OZP, ktorý prevádzkuje SZČ;
-priznanie postavenia CHD alebo CHP priznáva úrad; podkladom k priznaniu postavenia CHD alebo CHP je rozhodnutie vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva;
-rozšírenie obsahových náležitostí žiadosti o priznanie postavenia CHD alebo CHP, ako aj povinností CHD a CHP;
-priznané postavenia CHD alebo CHP zostávajú v platnosti kým úrad neprizná postavenie CHD alebo CHP podľa tohto zákona, najdlhšie do konca roka 2014;
-rozšírenie povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorá zriadila CHD alebo CHP, informovať úrad o každej zmene súvisiacej s priznaním postavenia CHD alebo CHP vrátane prípadov, ak dochádza k zmene počtu pracovných miest na CHP, nadväzne na potrebu požiadať o zmenu priznaného postavenia, ktoré bolo vydané iba na CHP; nová kompetencia ústredia a úradu viesť zoznam CHD a CHP, zverejňovať ho a polročne aktualizovať na svojej internetovej stránke.
7
7.Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)
-zachovať obligatórnosť poskytovania príspevku a príspevok poskytovať iba vtedy, ak potreba pracovného asistenta vyplýva z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím;
-rozšíriť obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na účely zdôvodnenia potreby pracovnej asistencie a jej rozsahu;
-znížiť maximálnu hranicu výšky príspevku z 90 % CCP na 70 % CCP z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti.
8.Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60)
-zachovať obligatórnosť poskytovania tohto príspevku;
-ustanoviť ročnú výšku príspevku k vykonávaniu práce, zaškolenia alebo prípravy na prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; v iných prípadoch výšku príspevku krátiť;
-zaviesť povinnosť úradu overiť rozsah týždenného pracovného času u občana so zdravotným postihnutím, na ktorého sa príspevok poskytuje, a tým zabezpečiť krátenie príspevku adekvátne k rozsahu jeho pracovného času;
-upraviť lehotu pre poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkovaných nákladov z 60 kalendárnych dní od uplynutia príslušného štvrťroka na 60 kalendárnych dní od predloženia žiadosti vzhľadom na vysokú administratívnu náročnosť pri posudzovaní oprávnenosti prevádzkovaných nákladov.
9.Okrem toho sa spresňuje kontrola dodržiavania liečebného režimu UoZ počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti 20b), ktorú určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec úradu. Ide o zisťovanie prítomnosti UoZ počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti v mieste jeho trvalého pobytu alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa zdržuje.
IV.Okrem toho sa navrhujú nasledujúce úpravy na podporu zníženia administratívnej zaťaženosti úradov, ktoré vyplývajú aj z poznatkov aplikačnej praxe.
1.Úprava definícií vybraných skupín účastníkov právnych vzťahov a s tým súvisiace pojmy používané na účely zákona o službách zamestnanosti:
samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) - § 5
-na základe poznatkov aplikačnej praxe sa navrhuje presnejšie zadefinovať, kto sa na účely tohto zákona považuje za SZČO (ide najmä o špecifikáciu činností, ktoré nie živnosťou a ich vykonávanie je usmerňované profesijnou komorou podľa osobitných predpisov;
uchádzač o zamestnanie (UoZ) - § 6
-na základe poznatkov aplikačnej praxe sa navrhuje jednoduchší výpočet pre stanovenie maximálnej hranice príjmu UoZ, a to 75 % sumy životného minima (194,58 eur), čo predstavuje výšku 145,94 eur,
-v súvislosti s možnosťou vykonávať zárobkovú činnosť UoZ do stanovenej maximálnej hranice sa navrhuje výnimka pre poskytovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pričom sa nebude prihliadať na príjem z tejto činnosti;
záujemca o zamestnanie (ZoZ) - § 7
-vzhľadom na to, že ide o osoby spravidla zamestnané alebo meniace zamestnania, navrhuje sa vypustiť možnosť poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce pre ZoZ;
8
zníženie počtu skupín znevýhodnených UoZ - § 8
-na základe poznatkov aplikačnej praxe sa navrhuje zníženie počtu skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie iba na najrizikovejšie a najviac vzdialené skupiny od trhu práce (napr. mladí ľudia do 26 rokov, starší nad 50, dlhodobo nezamestnaní).
2.Úprava kompetencií ústredia a úradov - § 12 a 13
-schvaľovať poskytovanie príspevkov AOTP, na ktoré nie je právny nárok, na základe posúdenia Výborom pre otázky zamestnanosti a výsledky schvaľovania vrátane odôvodnenia zverejňovať na svojom webovom sídle (len pre úrad);
-s cieľom podpory realizácie regionálnych projektov (finančne nie veľmi náročných) sa navrhuje obnoviť kompetenciu ústredia schvaľovať takéto projekty a kompetenciu úradu predkladať návrhy projektov Výboru pre otázky zamestnanosti;
-v súvislosti s poskytovaním medzinárodných služieb zamestnanosti EURES sa navrhuje zákonná úprava tejto pôsobnosti ústrediu a úradu,; za účelom vyhodnocovania AOTP sa navrhuje nová povinnosť úradu vyhodnocovať ich uplatňovanie v rámci svojho územného obvodu a predkladať správu ústrediu a nová kompetencia ústrediu predkladať správu za SR ministerstvu;
-navrhujú sa ďalšie úpravy kompetencií v súvislosti s navrhovanými úpravami v rámci AOTP.
3.Úprava postavenia a pôsobnosti Výboru pre otázky zamestnanosti § 16 až 18
-zvýšiť počet členov výboru o 1 (zástupca úradu – riaditeľ);
-rokovací poriadok výboru bude schvaľovať výbor;
-v súvislosti s návrhom na zrušenie obligatórneho charakteru niektorých príspevkov AOTP sa navrhuje jasne určiť pôsobnosť výboru v oblasti posudzovania žiadostí PO a FO o poskytnutie príspevkov AOTP podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok a zabezpečiť, aby výbor pri posudzovaní predložených žiadostí uplatňoval transparentné kritériá a pravidlá na ich posudzovanie zakotvené v Zásadách použitia finančných prostriedkov na uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok, a ktoré bude schvaľovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
4.Lekárska posudková činnosť - § 19
-upraviť podmienku výkonu lekárskej posudkovej činnosti splnením kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu, že uvedený právny predpis upravuje kvalifikačné predpoklady v širšom rozsahu ako doterajšie znenie zákona o službách zamestnanosti, následkom čoho vznikajú problémy v aplikačnej praxi;
-vzhľadom na nízky počet posudkových lekárov a v súvislosti so zabezpečením dôsledných kontrol sa navrhuje, aby výkon kontroly v byte UoZ počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti mohli vykonávať aj zamestnanci úradu.
5.Sprostredkovanie zamestnania za úhradu - § 25 až 28
-v súlade s Dohovorom MOP č. 181 z roku 1997 o súkromných agentúrach zamestnania, ako aj na základe poznatkov aplikačnej praxe a častého zneužívania súkromných sprostredkovateľov zamestnania, sa navrhuje zrušiť možnosť vyberania poplatkov za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania od akejkoľvek
9
fyzickej osoby (nielen UoZ); sprostredkovateľ zamestnania môže vyberať poplatok len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca;
-navrhuje sa zosúladenie podmienok a povinností pre sprostredkovanie zamestnania na území SR aj v zahraničí.
6.Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (§ 22)
-za účelom skoršieho nadobudnutia ekonomickej sebestačnosti, profesijnej realizácie, rozvoja odborných a pracovných zručností a tiež sociálno-kultúrnej integrácie s občanmi prijímajúcej krajiny pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol
-predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou trestného činu súvisiacehos obchodovaním s ľuďmi,
-udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,
-udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,
sa navrhuje umožniť prístup na trh práce bez udelenia povolenia na zamestnanie.
7.Agentúra dočasného zamestnávania - § 29 až 31
-jasne ustanoviť, že agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) môže prideľovať zamestnancov k užívateľskému zamestnávateľovi len na území SR;
-sprísniť podmienky pre vydávanie povolení na činnosť ADZ a taxatívne stanoviť dôvody, kedy ústredie zruší povolenie na činnosť ADZ,
-za účelom jednotného hodnotenia činnosti ADZ zadefinovať povinnosť ADZ predkladať správu o ich činnosti na tlačive predpísanom ústredím a účtovnú závierku;
-zadefinovať údaje, ktoré ústredie vedie v registri ADZ;
-doplniť Sociálnu poisťovňu medzi oprávnené subjekty, ktoré môžu podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť ADZ, ak zistí nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálneho poistenia a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
8.Sprostredkovanie zamestnania - § 32
-v súvislosti s poskytovaním medzinárodných služieb zamestnanosti EURES rozšíriť definície sprostredkovania zamestnania na účely tohto zákona;
-za účelom zníženia administratívnej zaťaženosti úradov a vzhľadom na ich nedostatočné kapacity vypustiť povinnosti úradu sledovať proces adaptácie UoZ v zamestnaní po dobu šiestich mesiacov; v tejto súvislosti sa navrhuje aj informačné a poradenské služby poskytovať zamestnávateľovi na základe dohody s úradom;
-na základe poznatkov aplikačnej praxe a s cieľom podpory UoZ pri hľadaní si zamestnania
-rozšíriť poskytovanie časti cestovných náhrad v súvislosti s účasťou na výberovom konaní aj pre prípad, kedy nie je priame spojenie hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta pobytu do miesta výberového konania a späť;
-rozšíriť aj o možnosť úhrady týchto nákladov v prípade hromadného sprostredkovania zamestnania (burzy práce), ktoré organizuje ústredie alebo úrad.
9.Zaraďovanie do evidencie UoZ - § 34 a 36
-odpojiť zaraďovanie občanov od správneho konania za účelom zníženia administratívy a vyraďovanie UoZ z evidencie v zákonom určených prípadoch; za účelom zníženia administratívy zrušiť mesačnú periodicitu návštev UoZ na úrade za
10
účelom zefektívnenia práce s UoZ a zlepšenia spolupráce so zamestnávateľmi (kontakty s UoZ bude určovať úrad) a zrušiť povinnosť pre úrad raz za mesiac ponúknuť UoZ vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z AOTP;
-sprísniť opätovné zaradenie občana do evidencie UoZ; v prípade, ak UoZ bude vyradený z evidencie UoZ z dôvodu nespolupráce s úradom, opätovne môže byť zaradený až po 6 mesiacov (v súčasnosti po 3);
-na základe poznatkov aplikačnej praxe spresniť vážne dôvody, pre ktoré môže UoZ odmietnuť ponúknuté zamestnanie alebo účasť na AOTP.
10.Agentúra podporovaného zamestnávania - § 58
-za účelom jednotného hodnotenia činnosti agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) zadefinovať povinnosť APZ podávať správu o ich činnosti na tlačive predpísanom ústredím;
-zadefinovať údaje, ktoré ústredie vedie v registri APZ;
-doplniť Sociálnu poisťovňu medzi oprávnené subjekty, ktoré môžu podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť APZ, ak zistí nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálneho poistenia a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
V.Návrh zákona obsahuje aj ostatné nadväzujúce úpravy, ktoré vyplývajú z navrhnutých zmien v AOTP.
1.upraviť definíciu zamestnávateľa z dôvodu vylúčenia vykonávania absolventskej praxe u fyzickej osoby, ktorá vykonáva SZČ (§ 3 ods. 2 písm. c);
2.doplniť spoločné ustanovenia
-rozšíriť zoznam príspevkov, na ktoré nie je právny nárok z dôvodu zavedenia nových fakultatívnych príspevkov (§ 70 ods. 6);
-rozšíriť povinnosti zamestnávateľa o preukazovanie skutočnosti, že nelegálne nezamestnával v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok (§ 70 ods. 7);
-vylúčiť povinnosť preukazovať plnenie zákonom určených daňových a odvodových povinností pre UoZ, ktorý vykonával pre zaradením do evidencie SZČ pri predkladaní žiadosti o príspevok o náhrade cestovných výdavkov pri sprostredkovaní zamestnania (§ 70 ods. 7);
-zaviesť pravidlo, že pri výpočte výšky príspevku sa nebude zohľadňovať každoročná zmena CCP, ale bude platiť po celé obdobie trvania dohody CCP platná v čase uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
Súčasne sa navrhuje
-zaviesť pre silové rezorty výnimku z povinnosti zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov v súlade s uplatnenou výhradou Slovenskej republiky k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím;
-úprava príslušných ustanovení zákona a s tým súvisiace doplnenie príloh č. 1 3 k tomuto zákonu za účelom zosúladenia so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súvislosti so zavedením nového informačného systému služieb zamestnanosti.
Nadväzne na navrhované úpravy v zákone o službách zamestnanosti sa v čl. II návrhu zákona navrhuje upraviť zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti so zvýšením poplatkov za vydanie povolenia na činnosť ADZ, v čl. III zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a to
11
v súvislosti so začatím konania o priznaní dávky v nezamestnanosti a prostredníctvom čl. IV vykonať nevyhnutné legislatívno-technické úpravy v zákone č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na rozsah návrhu zákona sa v čl. V navrhuje splnomocniť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásiť v Zbierke zákonov Slovenskej republiky úplné znenie zákona o službách zamestnanosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Vplyvy návrhu zákona na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a vplyvy na informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou dôvodovej správy.