PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2469/2012
311
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. decembra 2012
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 329), doručený 5. decembra 2012
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
B. u r č i ť
1. k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
2. lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade
Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pavol P a š k a v. r.