Príloha č. 2
k zákonu č. .../2012 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie
Názov poskytovateľa dotácie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Evidenčné číslo
(doplní ministerstvo)
Názov programu: Podpora rozvoja občianskych združení v oblasti ochrany spotrebiteľa
Názov projektu:
Údaje identifikujúce žiadateľa
Názov žiadateľa ..................................................................................................................
Právna forma ..................................................................................................................
IČO ..........................................................................................................
Číslo a dátum registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky .......................................................................................................................
.................
Sídlo
(adresa) ..........................................................................................................................
..............
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Číslo telefónu ................................................. Číslo faxu .............................................
E-mailová adresa .........................................................
Štatutárny orgán (štatutárni zástupcovia)
Meno a priezvisko, titul, funkcia......................................................................................................
Číslo telefónu ................................................. Číslo faxu............................................
Kontaktná adresa...........................................................................................................
Predchádzajúce skúsenosti s prácou v oblasti ochrany spotrebiteľa (doterajšie skúsenosti a
dĺžka práce) .............................................................................................
Bankové spojenie
Číslo účtu ......................................................................................................................
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky ...........................................................
Informácie o aktivitách žiadateľa
1. Stručná charakteristika žiadateľa
a) Počet členov združenia podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka ...........................................
b) Pôsobnosť združenia – miestna, krajská, celoslovenská,
medzinárodná .................................................................................................................
c) Zameranie (špecializácia) združenia a rozsah jeho činností a stručný popis
činností ....................................................................................................................
2. Rozpočet združenia na rok, na ktorý požaduje dotáciu .....................
3. Aktivity združenia v troch rokoch predchádzajúcich roku podľa bodu 2.
a) realizované projekty: názov projektu, termín realizácie, zdroje na jeho realizáciu,
čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vlastný vklad
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b) výsledky realizovaných projektov a ich stručná
charakteristika ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Projekt
1. Názov projektu, jeho charakteristika a ciele ..................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Čas realizácie projektu od - do .......................................................................................
3. Miesto realizácie projektu ....................................................................
4. Rozpočet projektu ..........................................................................................................
5. Organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu ........................
6. Význam a prínos projektu ..............................................................................................
7. Nadväznosť na súčasné a predchádzajúce aktivity
....................................................................................................................
8. Požadovaná výška dotácie zo štátneho rozpočtu
....................................................................................................................
D. Vyhlásenie žiadateľa
Štatutárny orgán vyhlasuje, že na predložený projekt alebo jeho časť občianske združenie nežiadalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Štatutárny orgán potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách sú
pravdivé.
Štatutárny orgán vyhlasuje, že žiadosť a projekt schválil a odsúhlasil ich predloženie
ministerstvu.
V ................................ dňa .............................. Odtlačok pečiatky a podpis