Príloha č. 1
k zákonu č. ... /2012 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa
§ 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
ČASŤ 1: Identifikácia žiadateľa
Názov obce alebo vyššieho územného celku
Okres
Kraj
Adresa
IČO
Mená a priezviská a funkcie osôb oprávnených konať za obec alebo vyšší územný celok
Číslo telefónu, faxu, e-mailová adresa
ČASŤ 2: Údaje o investorovi / investoroch*
Názov /meno a priezvisko investora
Adresa
Výška investície v eurách
Počet novovytvorených pracovných miest
* ak je to potrebné doplňte údaje o ďalších investoroch
ČASŤ 3: Stavebné objekty, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu
Žiadateľ uvedie výšku dotácie, o ktorú žiada a jednotlivé stavebné objekty/inžinierske siete/práce/pozemky/projektovú dokumentáciu. Názvy a údaje stavebných objektov/inžinierskych sietí musia byť totožné s údajmi v stavebnom povolení.
Názov SO/IS *)
Výška požadovanej dotácie v eurách bez DPH
Výška DPH v eurách
Výška požadovanej dotácie v eurách s DPH
Spolu v eurách
*)Poznámka: SO – stavebný objekt, IS – inžinierske siete – viď § 7 ods. 1 písm. a) až j) zákona
Názov prác, výkup pozemkov, názov projektovej dokumentácie**)
Výška požadovanej dotácie v eurách bez DPH
Výška DPH v eurách
Výška požadovanej dotácie v eurách s DPH
Spolu v eurách
**) Poznámka: Práce, výkup pozemkov a projektová dokumentácia viď § 7 ods. 1 písm. k) až n) zákona
Názov nefunkčnej nehnuteľnosti, výkup pozemkov pod touto nehnuteľnosťou ***)
Výška požadovanej dotácie v eurách bez DPH
Výška DPH v eurách
Výška požadovanej dotácie v eurách s DPH
Spolu v eurách
***) Poznámka: Odkúpenie nefunkčnej, nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu, rekonštrukcia priemyselnej nehnuteľnosti, výkup pozemkov pod nevyužitou, nefunkčnou nehnuteľnosťou, viď § 7 ods. 1 písm. o) r) zákona
Príloha k žiadosti: Mandátna zmluva podľa § 10 ods. 6 písm. g)
Výška nákladov v eurách pre obchodnú spoločnosť založenú ministerstvom zabezpečujúcu realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa
§ 10 ods. 6 písm.
g)
ČASŤ 4: Odvetvový aspekt
Žiadateľ odpovie áno/nie, nehodiace sa škrtnite a v odrážkach uvedie stručné zameranie investície
A*
Výroba + Montáž
B*
High – tech
Podporné činnosti
C*
Výskumné a vývojové centrá
Uveďte zameranie investície
áno nie
áno nie
áno nie
* Typ investície (projektu):
A priemyselná výroba: investičné projekty zavádzajúce novú výrobu a montáž komponentov a finálnych produktov, prípadne opravy.
B strategické investície v high tech sektoroch so sieťovými externalitami, napríklad informačné a komunikačné technológie ICT, biotechnológie, nanotechnológie centrá strategických služieb, centrá zdieľaných služieb, napríklad centralizácia podporných činností, finančná správa, ľudské zdroje, ICT, marketing, predaj, účtovníctvo, zákaznícke centrá a centrá technickej podpory, centrá zabezpečujúce obsluhu zákazníkov prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, internetu.
C výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technického rozvoja: výskumná a vývojová činnosť, ktorá nie je priamo napojená, resp. spojená s priemyslom alebo obchodnou činnosťou, resp. vývoj nových výrobkov, procesov a služieb, ktoré zabezpečia významné zlepšenie existujúcich výrobkov, procesov a služieb
Žiadateľ uvedie v odrážkach stručný popis investora a zameranie investície:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Žiadateľ odpovie áno/nie, nehodiace sa škrtne
Áno
Má investícia nadväznosť na priority vlády Slovenskej republiky a na regionálny rozvojový plán
Nie
Žiadateľ uvedie v odrážkach nadväznosť investície na priority vlády Slovenskej republiky a/alebo na regionálny rozvojový plán:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ČASŤ 5: Zamestnanosť
Žiadateľ uvedie mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. decembru predchádzajúceho roku.
do 10 %
10 % – 15 %
nad 15 %
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese
Žiadateľ uvedie počet novovytvorených pracovných miest
R
R + 1
R + 2
Spolu
Počet predpokladaných novovytvorených pracovných miest
R – prvý rok projektu
Časť 6: Vyhlásenie žiadateľa
Žiadateľ vyhlasuje, že na projekt alebo jeho časť, na ktorú sa požaduje dotácia, nebol požadovaný, ani poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu od iného orgánu štátnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Žiadateľ potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé.
V ................................ dňa .................Meno a overený podpis starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja/štatutárneho zástupcu:
Odtlačok pečiatky: