Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Kvalitatívne zhodnotenie pozitívneho sociálneho vplyvu pri podpore úhrad sociálnych dopadov útlmu banskej činnosti.
V zmysle uznesení vlády SR o útlme banskej činnosti v organizácii majú zamestnanci v pracovnom pomere na dobu neurčitú pri uvoľňovaní z pracovného pomeru z dôvodu útlmu nárok na 5-mesačné odstupné.
Toto odstupné je vyplácané z prostriedkov organizácie a následne preplatené z prostriedkov Ministerstva hospodárstva SR v zmysle príslušných uznesení vlády SR ako sociálny náklad v rámci útlmu. Jedná sa vždy o pracovníkov v produktívnej dobe, ktorí uvoľnením z pracovného pomeru strácajú finančný príjem a končia ako nezamestnaní na úrade práce.
5-mesačné odstupné má veľký význam pre každého uvoľneného pracovníka, lebo mu zaručuje 5-mesačný odklad od pádu do sociálnej siete štátu. 5 mesiacov má bývalý pracovník organizácie zaručený životný štandard ako v dobe, keď pracoval. Veľká väčšina pracovníkov sú zároveň živiteľmi rodín
a tým sa tento efekt zvýrazňuje.
Päť mesiacov sú zachované podmienky:
-pri bývaní a súvisiacimi základnými komunálnymi službami,
-výživy rodiny a rodinných príslušníkov,
-zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
-doprave,
-platením všetkých daní a poplatkov štátu,
-aktívnemu prístupu k trhu práce /možnosť rekvalifikácie, školenia a iných foriem hľadania novej práce/.
Treba si uvedomiť, že všetkým uvoľneným pracovníkom organizácie odstupné vytvára možnosť, aby boli päť mesiacov chránení pred pádom do sociálnej skupiny ľudí, ktorí sú odkázaní len na dávky od štátu, ktoré nezaručujú štandard, v ktorom žili, keď boli zamestnaní.
Na jedného zamestnaného baníka sú naviazaní ďalší dvaja až traja pracovníci, ktorí zabezpečujú servis ostatných životných potrieb baníka a tento čas /5 mesiacov/ je tak odklad, za ktorý si títo pracovníci musia zmeniť charakter svojich služieb.
Päť mesiacov je aj odklad a možnosť preorientovať prepusteného baníka na iné zamestnanie.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?