Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
predkladaným návrhom budú ovplyvnené najmä malé a stredné podniky v počte cca 65 000 a 400 000 samostatne zárobkových činných osôb
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Ide o náklady administratívneho charakteru súvisiace s podanímn žiadosti o dotáciu a náklady súvisiace s plnením podmienok poskytnutia dotácie.
Prínosy z poskytnutej dotácie zlepšia konkurencieschopnosť príjemcu dotácie
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Max. 5% celkových nákladov podporeného projektu
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Zvýšenie inovačnej aktivity podnikateľských subjektov
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Nepredpokladajú sa