Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v práve Európskej únie,
- primárnom
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
2.nelegislatívne akty
Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie.
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).
b) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev
Vec C-368/04 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH a iní proti Finanzlandesdirektion für Tirol a iní
(Verwaltungsgerichtshof - Österreich) vo veci štátnej pomoci - Článok 88 ods. 3 posledná veta ES - Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. októbra 2006.
Vec C-75/97 Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. júna 1999 vo veci štátnej pomoci (Belgické kráľovstvo proti Komisii Európskych spoločenstiev).
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia,
bezpredmetné
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov,
bezpredmetné
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republiky o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
bezpredmetné
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých prebrané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia,
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskej únie:
úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky