DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
V zmysle uznesení vlády SR o útlme banskej činnosti v organizácii majú zamestnanci v pracovnom pomere na dobu neurčitú pri uvoľňovaní z pracovného pomeru z dôvodu útlmu nárok na 5-mesačné odstupné.
Toto odstupné je vyplácané z prostriedkov organizácie a následne preplatené z prostriedkov Ministerstva hospodárstva SR v zmysle príslušných uznesení vlády SR ako sociálny náklad v rámci útlmu. Jedná sa vždy o pracovníkov v produktívnej dobe, ktorí uvoľnením z pracovného pomeru strácajú finančný príjem a končia ako nezamestnaní na úrade práce.
5-mesačné odstupné veľký význam pre každého uvoľneného pracovníka, lebo mu zaručuje 5-mesačný odklad od pádu do sociálnej siete štátu. 5 mesiacov bývalý pracovník organizácie zaručený životný štandard ako v dobe, keď pracoval. Veľká väčšina pracovníkov sú zároveň živiteľmi rodín a tým sa tento efekt zvýrazňuje.
Päť mesiacov sú zachované podmienky:
-pri bývaní a súvisiacimi základnými komunálnymi službami,
-výživy rodiny a rodinných príslušníkov,
-zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
-doprave,
-platením všetkých daní a poplatkov štátu,
-aktívnemu prístupu k trhu práce /možnosť rekvalifikácie, školenia a iných foriem hľadania novej práce/.
Treba si uvedomiť, že všetkým uvoľneným pracovníkom organizácie odstupné vytvára možnosť, aby boli päť mesiacov chránení pred pádom do sociálnej skupiny ľudí, ktorí odkázaní len na dávky od štátu, ktoré nezaručujú štandard, v ktorom žili, keď boli zamestnaní.
Na jedného zamestnaného baníka naviazaní ďalší dvaja traja pracovníci, ktorí zabezpečujú servis ostatných životných potrieb baníka a tento čas /5 mesiacov/ je tak odklad, za ktorý si títo pracovníci musia zmeniť charakter svojich služieb.
Päť mesiacov je aj odklad a možnosť preorientovať prepusteného baníka na iné zamestnanie.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo životného prostredia SR –
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR –
Ministerstvo hospodárstva SR –
Ministerstvo financií SR
Sekcia verejnej správy –
Odbor legislatívy, metodiky, štandardov a bezpečnosti informačných systémov -
Republiková únia zamestnávateľov –