Dôvodová správa
Všeobecná časť
Zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bol vypracovaný na základe § 8a a § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011. Nový návrh zákona, ktorý nahradí pôvodný zákon č. 181/2011 Z. z. je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2012.
Dôvodom vypracovania predkladaného návrhu nového zákona je nutnosť reagovať na problémy, ktoré vznikli v aplikačnej praxi a neboli pôvodným zákonom dostatočne pokryté, ďalej zjednodušenie, resp. zefektívnenie systému poskytovania dotácií a taktiež zavedenie nového druhu dotácie, a to dotácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako správca rozpočtovej kapitoly, poskytuje dotácie na podporu baníctva, odstránenie následkov banskej činnosti, tradície a histórie banských činností, na podporu rozvoja malého a stredného podnikania, na podporu využívania biomasy a slnečnej energie, na podporu ochrany spotrebiteľa, na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb a nadobudnutím účinnosti predkladaného návrhu zákona, aj na podporu priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií.
V oblasti realizácie programov rozvoja malého a stredného podnikania dôjde ku skráteniu lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu z doterajších dvoch mesiacov na jeden mesiac, čo je podľa doterajších skúseností dostačujúcou lehotou pre žiadateľa na skompletizovanie a predloženie žiadosti, vrátane potrebných príloh žiadosti.
Za oblasť poskytovania dotácií obciam a vyšším územným celkom sa navrhuje, aby dotácie bolo možné poskytnúť aj na výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu alebo preložku stavebného objektu. Aplikačná prax ukázala, že obce by uvítali okrem výstavby aj možnosť prestavby, rekonštrukcie alebo preložky stavebných objektov. Toto je častokrát finančne menej nákladné ako výstavba nového stavebného objektu a ušetrili by sa tým aj prostriedky štátneho rozpočtu. Aplikačná prax ďalej ukázala, že obce by uvítali aj možnosť odkúpiť alebo zrekonštruovať nevyužité nehnuteľnosti v zóne pre priemyselnú výrobu a pozemky pod nimi. Podporili by sa tým čiastočne aj nevyužité priemyselné areály a nové priemyselné areály by sa nebudovali len na tzv. zelených lúkach. Taktiež sa návrhom zákona upravuje aj výška dotácie, ku ktorej musí žiadateľ predložiť mandátnu zmluvu.
Dotácie na podporu priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií vysoko motivujúci, v podmienkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, osvedčený a efektívny nástroj pre podnikateľský sektor, aby investoval prostriedky do rozvoja ľudského potenciálu zameraného na oblasti výskumu a vývoja a do podpory inovačného rozvoja zvyšujúceho jeho konkurenčnú schopnosť. Finančné prostriedky na tento dotačný titul, budú zabezpečené z rozpočtovej kapitoly ministerstva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na verejné financie. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv a vplyv na informatizáciu spoločnosti. Nebude mať vplyv na životné prostredie a podnikateľské prostredie.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR a na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR sa predkladá bez rozporu.
Osobitná časť
K § 1
Deklaruje sa, že na základe tohto zákona a v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy bude možné subjektom určeným zákonom poskytovať z rozpočtu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky dotácie v podobe finančných prostriedkov.
K § 2
Vymedzuje sa účel poskytovania dotácií. Celkove ide o šesť odvetví alebo účelov, nimi baníctvo, malé a stredné podnikanie, energetika, ochrana spotrebiteľa, priemyselná výroba a služby, výskum, vývoj a inovácie.
K § 3
Ustanovuje sa poskytovanie dotácie v uhoľnom baníctve na deputátne nároky baníckych dôchodcov, vdov po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch a jej výška. Organizácie, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 3a zákona č. 51/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, vyplácajú deputátne nároky oprávneným osobám, ktorým vznikol nárok do 16. januára 1992. nimi napríklad Hornonitrianske bane a.s. Prievidza, Baňa dolina a.s. Veľký Krtíš a Baňa Čáry a.s. Čáry. Ustanovuje sa taktiež poskytovanie osobitného príspevku baníkom, na sociálne dopady útlmu banskej činnosti a likvidácie uhoľnej bane pre zamestnancov, ktorí skončia pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce. Dotáciou podľa tohto ustanovenia bude možné kryť zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel a technických prác spojených s útlmom banskej činnosti a s odstraňovaním následkov po banskej činnosti. Uvedená problematika prešla z Ministerstva životného prostredia SR na Ministerstvo hospodárstva SR 1. júla 2007. V tomto období bolo finančné zabezpečenie tejto problematiky zabezpečené vyhláškou Ministerstva financií SR č. 305/1993 Z. z. zo 17.decembra 1993 o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu, ktorá vyplýva zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ďalšom návrh rieši problematiku poskytovania štátnej pomoci na uzatvorenie baní neschopných konkurencie podľa Rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie. Finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté Združeniu baníckych spolkov a cechov Slovenska, budú zabezpečovať ich publikačnú činnosť, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu baníctva. Ustanovuje sa časová frekvencia poskytovania tejto dotácie a spôsob.
K § 4
Dotácie na rozvoj malého a stredného podnikania ministerstvo poskytuje na programy schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky združeniu právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti na realizáciu uvedených programov, konkrétne pre Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania.
K § 5
Navrhuje sa podpora pre využívanie biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla v domácnostiach. Ďalšie podmienky poskytnutia podpory rozpracované v programe podpory. Dotácie na slnečné kolektory sa vzťahujú na inštalovanú plochu kolektora. Pri inštalácii v rodinnom dome do 8 je výška dotácie najviac 200 eur za 1 m². Pri bytovom dome je dotácia najviac 100 eur za 1 m², avšak maximálna dotácia je obmedzená na 3 na každý byt v bytovom dome. V prípade kotlov na biomasu sa navrhuje percento poskytovanej podpory na 30 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla a maximálna suma podpory na 1000 eur.
K § 6
Dotácie na ochranu spotrebiteľa sa môžu poskytnúť právnickým osobám združeniam založeným na ochranu spotrebiteľa, ktorá nevykonáva žiadnu inú činnosť a bola založená najmenej jeden rok pred podaním žiadosti, a to na projekty, na predkladanie ktorých ministerstvo uverejní výzvu do 30. novembra kalendárneho roka. Dotácia môže byť najviac 80 % z hodnoty projektu. Žiadateľ musí preukázať, že 10 percentami je schopný sa na realizácii projektu podieľať.
K § 7
Dotáciu na rozvoj priemyselnej výroby a služieb možno poskytnúť obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh, ktoré podmienkou na realizáciu veľkých investorských celkov, napr. priemyselnej zóny a bez účasti obce alebo vyššieho územného celku by realizácia týchto veľkých investícií nebola možná, okrem toho, mimoriadne a naliehavé úlohy v zákone konkretizované. Ministerstvo poskytuje dotácie aj podľa zákona č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov ďalej len „citovaný zákon“), ktorý oveľa väčší rozsah zamerania ako je predkladaný návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Mechanizmus poskytovania dotácií, ako aj podmienky ustanovené citovaným zákonom nie je totožný s predkladaným návrhom zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 9 ods. 7 sa dotácie pre MH Invest, s.r.o. poskytujú na základe investičnej zmluvy medzi tou ktorou spoločnosťou a Slovenskou republikou, ktorú schvaľuje vláda SR vždy uznesením vlády SR. Prostriedky na bežné výdavky MH Invest, s.r.o. sa poskytujú na základe Obchodného zákonníka. Dôvodom na poskytnutie dotácie je investičná zmluva medzi SR a investorom, ktorá vždy definuje aj záväzky štátu týkajúce sa investícií do regionálneho rozvoja. V tejto súvislosti prevádzkové prostriedky pre MH Invest, s.r.o. a pre SARIO kvantifikované aj v investičnej zmluve aj v Doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie, ktorú schvaľuje Vláda SR. Na základe uvedeného prevádzkové prostriedky pre MH Invest, s.r.o. a SARIO započítavané do štátnej pomoci pre konkrétneho investora a v tejto súvislosti SARIO aj MH Invest, s.r.o. predmetné prostriedky aj vynakladá.
K § 8
Cieľom dotácií na výskum, vývoj a inovácie je podporiť fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie na území Slovenskej republiky, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju
konkurencieschopnosť prostredníctvom riešenia projektov priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií. Dotácie na podporu priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií vysoko motivujúci nástroj pre podnikateľský sektor investovať prostriedky do rozširovania ľudského potenciálu zameraného na oblasti výskumu a vývoja a do podpory inovačného rozvoja cez financovanie výskumných, vývojových a inovačných činností. Je preto potrebné komplementárne uplatňovať dotácie pre podporu rozvoja činností s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku.
K § 9
Ustanovuje sa spôsob uplatnenia žiadostí, náležitosti žiadostí, predovšetkým na identifikáciu žiadateľa. Pre dotácie na výskum, vývoj, inovácie, ochranu spotrebiteľa a dotácie obciam a vyšším územným celkom v prílohe zákona uvedené vzory žiadostí, ktoré majú slúžiť na zjednodušenie administrácie pri vypĺňaní a spracovaní žiadostí a pre žiadateľa tiež na odstránenie pochybností o potrebných údajoch a ich rozsahu.
K § 10
Pre každú dotáciu osobitne sa ustanovujú prílohy, ktoré musí žiadateľ obligatórne priložiť k žiadosti o dotáciu. Účelom príloh je získanie a overenie všetkých rozhodujúcich informácií a údajov, ktoré nevyhnutné na optimálne a spravodlivé rozhodnutie o poskytnutí dotácie. Hodnovernosť dokladov sa preukazuje doložením originálov alebo overených odpisov alebo čestným prehlásením. Najdôležitejšími preukazovanými informáciami vysporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom, doklady o zaplatení daní a poistného, čestné prehlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie a pri dotáciách na výstavbu nehnuteľností obdobné doklady ako v stavebnom konaní. Oproti pôvodnej úprave sa znižuje suma, od ktorej je potrebné doložiť ako prílohu k žiadosti o poskytnutie dotácie mandátnu zmluvu s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom. Suma bola znížená z dôvodu, aby ministerstvo malo priamo dohľad nad priebehom výstavby priemyselnej zóny prostredníctvom obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom. Táto obchodná spoločnosť založená ministerstvom bude podľa mandátnej zmluvy transparentne zabezpečovať celý proces napríklad verejného obstarávania pre obec alebo reálnej výstavby stavebných objektov.
K § 11
Upravuje sa pôsobnosť ministerstva na poskytovanie dotácie. Keďže na dotáciu nie je právny nárok, na rozhodnutie nie je ustanovená žiadna lehota. Ak žiadosť chyby alebo nedostatky, ktoré bránia rozhodnutiu o dotácii, ministerstvo vyzve žiadateľa do 10 dní od doručenia žiadosti, aby nedostatky odstránil alebo žiadosť doplnil. Z ustanovenia nepriamo vyplýva, že ministerstvo musí o žiadosti začať konať do 10 dní od jej doručenia. Výsledok posúdenia žiadosti o dotáciu ministerstvo oznamuje žiadateľovi, nie je však určená žiadna konkrétna forma, akú musí toto oznámenie mať. V prípade, ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti nevyhovie v určenej lehote, ministerstvo žiadosť zamietne. Samotné poskytnutie dotácie sa môže uskutočniť po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Keďže ide o nepomenovanú zmluvu, jej existencia a prípustnosť je prejavom občianskoprávnej zásady zmluvnej voľnosti a ktorá vznikne na základe dohody jej účastníkov o podstatných náležitostiach, v ktorej okrem všeobecných požiadaviek, ktoré musí zmluva spĺňať, môžu byť obsiahnuté aj ďalšie náležitosti, ktoré nevyhnutné pre žiadateľa aj poskytovateľa na kontrolu plnenia záväzkov a účelu použitia finančných prostriedkov a na
konkretizáciu vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie, ak o nich ktorákoľvek zo zmluvných strán prehlási, že je pre ňu podstatná.
K § 12
Ustanovujú sa konkrétne účely, dôvody a osoby, ktorým nie je možné dotáciu poskytnúť. Nemožnosť poskytnutia dotácie vyplýva z osobitného zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplývajú obvyklé dôvody, ktoré by znamenali porušenie princípov práva. V zákone uvedené tiež dôvody, vzťahujúce sa výslovne na konkrétne dotácie podľa tohto zákona, ktoré znemožňujú poskytnutie dotácie. Základným predpisom, ktorý pri poskytovaní dotácií je nevyhnutné rešpektovať, je zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
K § 13
Ustanovuje sa, že dotácie schválené do 1. apríla 2013 možno poskytnúť podľa doterajšieho právneho predpisu a že konania začaté pred 1. aprílom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.
K § 14
Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR upravoval doteraz zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý sa schválením tohto zákona zrušuje.
K § 15
Navrhuje sa lehota nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa predpokladaného trvania legislatívneho procesu o návrhu zákona.
Bratislava 28. novembra 2012
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Tomáš Malatinský v. r.
minister hospodárstva Slovenskej republiky