VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na rokovanie Číslo: UV-38630/2012
Národnej rady Slovenskej republiky
329
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2012
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
_______________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2012