NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: PREDS-887/2012
341
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. novembra 2012
k zákonu z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej radyč. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej radyč. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, so zmenou uvedenou v časti III. rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubica R o š k o v á v. r.
Ján M i č o v s k ý v. r.