z 27. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z. a zákona č. 113/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Slová „hlasovanie obyvateľov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „miestne referendum“ v príslušnom tvare.
2.V § 5 písm. d) a v § 10 vrátane nadpisu sa vypúšťa slovo „verejné“ vo všetkých tvaroch.
3.V § 11 ods. 5 písm. h) a v § 15 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „(miestne referendum)“.
4.V § 11 ods. 5 sa vypúšťa písmeno m). Doterajšie písmená n) q) sa označujú ako písmená m) až p).
5.V § 11 ods. 5 sa vypúšťa písmeno n). Doterajšie písmená o) a p) sa označujú ako písmená n) a o).
6.V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Primátor je štatutárnym orgánom Bratislavy. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť námestníka primátora alebo zamestnanca
2
Bratislavy. Poverený námestník primátora alebo zamestnanec Bratislavy rozhoduje v mene Bratislavy v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 6 sa vypúšťajú.
7.V § 12 odsek 6 znie:
„(6) Primátor vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok magistrátu Bratislavy a poriadok odmeňovania zamestnancov Bratislavy; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku magistrátu Bratislavy.“.
8.Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Zastupovanie primátora
(1) Primátora zastupujú traja námestníci primátora, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním primátor z radov poslancov mestského zastupiteľstva. Pri poverení primátor zároveň určí, ktorý námestník ho zastupuje v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie (ďalej len „prvý námestník primátora“) a v akom poradí ho zastupujú ostatní námestníci.
(2) Primátor je povinný poveriť zastupovaním námestníkov primátora do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, námestníkov primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
(3) Primátor môže námestníka primátora kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového námestníka primátora do 60 dní od odvolania námestníka primátora.
(4) Námestník primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
(5) Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu prvý námestník primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.“.
9.V § 13 ods. 2 druhá veta znie: „V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí7) a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
10.V § 13 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prvý námestník primátora, ak tak neurobí primátor“.
11.V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Organizáciu magistrátu Bratislavy, náplne činností útvarov magistrátu Bratislavy a počet zamestnancov magistrátu Bratislavy ustanovuje organizačný poriadok magistrátu Bratislavy, ktorý vydá primátor.“.
12.V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k). Doterajšie písmená l) o) sa označujú ako písmená k) až n).
13.V § 15 ods. 2 písm. k) sa slovo „hlavného“ nahrádza slovom „miestneho“.
3
14.V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l). Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená l) a m).
15.V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti. Poverený zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.“.
16.V § 17 odsek 5 znie:
„(5) Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti; informuje miestne zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu.“.
17.Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Zastupovanie starostu
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva.
(2) Starosta je povinný poveriť zastupovaním svojho zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo.
(3) Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového zástupcu starostu do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
(4) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
(5) Ak ide o mestskú časť s viac ako 40 000 obyvateľmi, starosta môže zastupovaním poveriť dvoch zástupcov starostu, pričom zároveň určí poradie, v akom ho zastupujú v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
(6) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.“.
18.V § 18 ods. 2 druhá veta znie: „V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí7) a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.“.
19.V § 18 odsek 3 znie:
„(3) Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.“.
20.V § 19 odsek 1 znie:
„(1) Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní miestny úrad. Organizáciu miestneho úradu, náplne činností útvarov miestneho
4
úradu a počet zamestnancov mestskej časti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu, ktorý vydá starosta.“.
21.V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a organizuje“.
22.V § 28 ods. 1 úvodná veta znie: „Bratislava môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie“.
23.V § 28 ods. 2 úvodná veta znie: „Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie“.
24.V § 28 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Výnos pokuty je príjmom rozpočtu Bratislavy, ak ju uložila Bratislava, alebo rozpočtu mestskej časti, ak ju uložila mestská časť.
(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Bratislava resp. mestská časť dozvedela o tom, kto sa konania podľa odsekov 1 a 2 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.
25. Za § 31b sa vkladá nový § 31c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1) Na konanie o uložení pokuty začaté pred 1. decembrom 2012 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2) Námestníci primátora ustanovení do funkcie pred 1. decembrom 2012 zostávajú vo funkcii aj naďalej, ak primátor nepoverí zastupovaním nových námestníkov najneskôr do 1. januára 2013.
(3) Zástupca starostu ustanovený do funkcie pred 1. decembrom 2012 zostáva vo funkcii aj naďalej, ak starosta nepoverí zastupovaním nového zástupcu najneskôr do 1. januára 2013.“.
5
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
6